Download HinduNidhi App
Misc

ਪ੍ਰਤ੍ਯਂਗਿਰ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ

108 Names of Pratyangira Devi Punjabi

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਪ੍ਰਤ੍ਯਂਗਿਰ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ ||

ਓਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਂਗਿਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਓਂਕਾਰਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਸ਼ਂ ਹ੍ਰਾਂ ਬੀਜਪ੍ਰੇਰਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਾਸ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੁਰੁਇਙ੍ਮਂਤ੍ਰਪਾਰਾਯਣਪ੍ਰੀਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਪਾਲਮਾਲਾਲਂਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਾਗੇਂਦ੍ਰਭੂਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਾਗਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੁਂਚਿਤਕੇਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । 10 ।

ਓਂ ਕਪਾਲਖਟ੍ਵਾਂਗਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੂਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਕ੍ਤਨੇਤ੍ਰਜ੍ਵਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਡਮਰੁਕਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜ੍ਵਾਲਾਕਰਾਲ਼ਵਦਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜ੍ਵਾਲਾਜਿਹ੍ਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਰਾਲ਼ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਭਿਚਾਰਿਕਹੋਮਾਗ੍ਨਿਸਮੁਤ੍ਥਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਿਂਹਮੁਖਾਯੈ ਨਮਃ । 20 ।

ਓਂ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਮਰ੍ਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧੂਮ੍ਰਲੋਚਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਾਂਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰੇਤਵਾਹਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰੇਤਾਸਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰੇਤਭੋਜਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਾਕਮਾਂਸਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਸ਼੍ਟਭੈਰਵਸੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਡਾਕਿਨੀਪਰਿਸੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ । 30 ।

ਓਂ ਮਧੁਪਾਨਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਲਿਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਿਂਹਾਵਾਹਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਿਂਹਗਰ੍ਜਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਮਂਤ੍ਰਵਿਦਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਯਂਤ੍ਰਵਿਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯਾਵਿਧ੍ਵਂਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੁਹ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਿਦ੍ਧਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯੋਨਿਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । 40 ।

ਓਂ ਨਵਯੋਨਿਚਕ੍ਰਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੀਰਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੁਰ੍ਗਾਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਭੀਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘੋਰਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਕ੍ਰੂਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਿਮਾਚਲਨਿਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਰਾਭਯਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼ੁਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਤ੍ਰੁਭਯਂਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ । 50 ।

ਓਂ ਵਿਦ੍ਯੁਦ੍ਘਾਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਤ੍ਰੁਮੂਰ੍ਧਸ੍ਫੋਟਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਧੂਮਾਗ੍ਨਿਸਮਪ੍ਰਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਮਾਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਤ੍ਰੁਕਾਰ੍ਯਹਾਨਿਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਮਕਾਰ੍ਯਸਿਦ੍ਧਿਕਰ੍ਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਾਤ੍ਰੂਣਾਂ ਉਦ੍ਯੋਗਵਿਘ੍ਨਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਮਸਰ੍ਵੋਦ੍ਯੋਗਵਸ਼੍ਯਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਤ੍ਰੁਪਸ਼ੁਪੁਤ੍ਰਵਿਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । 60 ।

ਓਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਰਾਸੁਰਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤੀਵ੍ਰਸਾਧਕਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਵਗ੍ਰਹਸ਼ਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਸ਼੍ਰਿਤਕਲ੍ਪਵ੍ਰੁਰੁਇਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਕ੍ਤਪ੍ਰਸਨ੍ਨਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਨਂਤਕਲ਼੍ਯਾਣਗੁਣਾਭਿਰਾਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਮਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਰੋਧਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮੋਹਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । 70 ।

ਓਂ ਮਦਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਗ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਾਰਸਿਂਹ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੁਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੁਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਣਿਮਾਦਿਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਂਤਸ਼੍ਸ਼ਤ੍ਰੁਵਿਦਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਕਲਦੁਰਿਤਵਿਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵੋਪਦ੍ਰਵਨਿਵਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੁਰ੍ਜਨਕਾਲ਼ਰਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾਯੈ ਨਮਃ । 80 ।

ਓਂ ਮਹਾਬਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਲ਼ੀਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਜ੍ਰਾਂਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੁਸ਼੍ਟਪ੍ਰਯੋਗਨਿਵਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਪਵਿਮੋਚਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਗ੍ਰਹਾਨੁਗ੍ਰਹ ਕ੍ਰਿਯਾਨਿਪੁਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਇਚ੍ਛਾਜ੍ਞਾਨਕ੍ਰਿਯਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਿਰਣ੍ਯਸਟਾਚ੍ਛਟਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਇਂਦ੍ਰਾਦਿਦਿਕ੍ਪਾਲਕਸੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ । 90 ।

ਓਂ ਪਰਪ੍ਰਯੋਗ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ ਪ੍ਰਚੋਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਖਡ੍ਗਮਾਲਾਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹਸਾਲਗ੍ਰਾਮਨਿਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਕ੍ਤਸ਼ਤ੍ਰੁਭਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਹਸ੍ਰਾਰਸ਼ਕ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਿਦ੍ਧੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਤ੍ਮਰਕ੍ਸ਼ਣਸ਼ਕ੍ਤਿਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਵਿਘ੍ਨਵਿਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । 100 ।

ਓਂ ਸਰ੍ਵਾਂਤਕਨਿਵਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਦੁਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦੁਸ਼੍ਟਸ਼ਿਰਸ਼੍ਛੇਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਥਰ੍ਵਣਵੇਦਭਾਸਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭੂਤਭੇਤਾਲ਼ਸੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਿਦ੍ਧਮਂਡਲਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਭੈਰਵਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਂਗਿਰਾ ਭਦ੍ਰਕਾਲ਼ੀ ਦੇਵਤਾਯੈ ਨਮਃ । 108 ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਪ੍ਰਤ੍ਯਂਗਿਰ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

ਪ੍ਰਤ੍ਯਂਗਿਰ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

Leave a Comment