Download HinduNidhi App
Misc

ராக⁴வேன்த்³ர அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி³

108 Names of Raghavendra Tamil

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)தமிழ்
Share This

 || ராக⁴வேன்த்³ர அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி³ ||

ஓம் ஸ்வவாக்³தே³ வ தாஸரி த்³ப³ க்தவிமலீ கர்த்ரே நம:
ஓம் ராக⁴வேன்த்³ராய நம:
ஓம் ஸகல ப்ரதா³த்ரே நம:
ஓம் ப⁴ க்தௌக⁴ ஸம்பே⁴ த³ன த்³ருஷ்டி வஜ்ராய நம:
ஓம் க்ஷமா ஸுரென்த்³ராய நம:
ஓம் ஹரி பாத³கஞ்ஜ நிஷேவ ணாலப்³தி³ ஸமஸ்தே ஸம்பதே³ நம:
ஓம் தே³வ ஸ்வபா⁴வாய நம:
ஓம் தி³ விஜத்³ருமாய நம:
ஓம் இஷ்ட ப்ரதா³த்ரே நம:
ஓம் ப⁴வ்ய ஸ்வரூபாய நம: ॥ 1௦ ॥

ஓம் ப⁴ வ து³:க²தூல ஸங்கா⁴க்³னிசர்யாய நம:
ஓம் ஸுக² தை⁴ர்ய ஶாலினே நம:
ஓம் ஸமஸ்த து³ஷ்டக்³ர ஹனிக்³ர ஹேஶாய நம:
ஓம் து³ரத்ய யோ பப்ல ஸின்து⁴ ஸேதவே நம:
ஓம் நிரஸ்த தோ³ஷாய நம:
ஓம் நிர வத்⁴யதே³ஹாய நம:
ஓம் ப்ரத்யர்த⁴ மூகத்வவிதா⁴ன பா⁴ஷாய நம:
ஓம் வித்³வத்ஸரி ஜ்ஞேய மஹா விஶேஷாய நம:
ஓம் வா க்³வைக²ரீ நிர்ஜித ப⁴வ்ய ஶே ஷாய நம:
ஓம் ஸன்தான ஸம்பத்ஸரிஶுத்³த³ப⁴க்தீ விஜ்ஞான நம: ॥2௦ ॥

ஓம் வாக்³தெ³ ஹஸுபாடவாதி³ தா⁴த்ரே நம:
ஓம் ஶரிரோத்த⁴ ஸமஸ்த தோ³ஷ ஹன்த்ரெ நம:
ஓம் ஶ்ரீ கு³ரு ராக⁴வேன்த்³ராய நம:
ஓம் திரஸ்க்ருத ஸும்னதீ³ ஜலபாதோ³ த³க மஹிமாவதே நம:
ஓம் து³ஸ்தா பத்ரய நாஶனாய நம:
ஓம் மஹாவன்த்³யாஸுபுத்ர தா³யகாய நம:
ஓம் வ்யங்க³ய ஸ்வங்க³ ஸம்ருத்³த³ தா³ய நம:
ஓம் க்³ரஹபாபா பஹயெ நம:
ஓம் து³ரிதகானதா³வ பு⁴த ஸ்வப⁴க்தி த³ர்ஶ நாய நம: ॥ 3௦ ॥

ஓம் ஸர்வதன்த்ர ஸ்வதன்த்ரய நம:
ஓம் ஶ்ரீமத்⁴வமதவர்த³னாய நம:
ஓம் விஜயேன்த்³ர கரா ப்³ஜோத்த³ ஸுதோ³ன்த்³ரவர பூத்ரகாய நம:
ஓம் யதிராஜயே நம:
ஓம் கு³ருவே நம:
ஓம் ப⁴யா பஹாய நம:
ஓம் ஜ்ஞான ப⁴க்தீ ஸுபுத்ராயுர்யஶ:
ஶ்ரீ புண்யவர்த³ நாய நம:
ஓம் ப்ரதிவாதி³ ப⁴யஸ்வன்த பே⁴த³ சிஹ்னார்த⁴ ராய நம:
ஓம் ஸர்வ வித்³யாப்ரவீணாய நம:
ஓம் அபரோக்ஷி க்ருத ஶ்ரீஶாய நம: ॥ 4௦ ॥

ஓம் அபேக்ஷித ப்ரதா³த்ரே நம:
ஓம் தா³யாதா³க்ஷிண்ய வைராக்³ய வாக்பாடவ முகா²ங்கி தாய நம:
ஓம் ஶாபானுக்³ர ஹஶாக்தய நம:
ஓம் அஜ்ஞான விஸ்ம்ருதி ப்³ரான்தி நம:
ஓம் ஸம்ஶயாபஸ்ம்ருதி க்ஷ யதோ³ஷ நாஶகாய நம:
ஓம் அஷ்டாக்ஷர ஜபேஸ்டார்த³ ப்ரதா³த்ரே நம:
ஓம் அத்⁴யாத்மய ஸமுத்³ப⁴வகாயஜ தோ³ஷ ஹன்த்ரே நம:
ஓம் ஸர்வ புண்யர்த⁴ ப்ரதா³த்ரே நம:
ஓம் காலத்ர யப்ரார்த⁴ நாகர்த்யஹிகாமுஷ்மக ஸர்வஸ்டா ப்ரதா³த்ரே நம:
ஓம் அக³ம்ய மஹிம்னேனம: ॥ 5௦ ॥

ஓம் மஹயஶஶே நம:
ஓம் மத்³வமத து³க்³தா³ப்³தி³ சன்த்³ராய நம:
ஓம் அனகா⁴ய நம:
ஓம் யதா⁴ஶக்தி ப்ரத³க்ஷிண க்ருத ஸர்வயாத்ர ப²லதா³த்ரே நம:
ஓம் ஶிரோதா⁴ரண ஸர்வதீர்த⁴ ஸ்னான ப²ததா³த்ரு ஸமவ ப³ன்தா³வன க³த ஜாலய நம:
ஓம் நம: கரண ஸர்வபி⁴ஸ்டா தா⁴ர்தே நம:
ஓம் ஸங்கீர்தன வேதா³த்³யர்த³ ஜ்ஞான தா³த்ரே நம:
ஓம் ஸம்ஸார மக்³னஜனோத்³தா³ர கர்த்ரே நம:
ஓம் குஸ்டதி³ ரோக³ நிவர்த காய நம:
ஓம் அன்த⁴ தி³வ்ய த்³ருஷ்டி தா⁴த்ரே நம: ॥ 6௦ ॥

ஓம் ஏட³ மூகவாக்ஸதுத்வ ப்ரதா³த்ரே நம:
ஓம் பூர்ணா யு:ப்ரதா³த்ரே நம:
ஓம் பூர்ண ஸம்ப த்ஸ்ர தா³த்ரே நம:
ஓம் குக்ஷி க³த ஸர்வதோ³ஷம்னானம:
ஓம் பங்கு³ க²ஞ்ஜ ஸமீசானாவ யவ நம:
ஓம் பு⁴த ப்ரேத பிஶாசாதி³ பிடா³க்⁴னேனம:
ஓம் தீ³ப ஸம்யோஜனஜ்ஞான புத்ரா தா³த்ரே நம:
ஓம் ப⁴வ்ய ஜ்ஞான ப⁴க்த்யதி³ வர்த³னாய நம:
ஓம் ஸர்வாபி⁴ஷ்ட ப்ரதா³ய நம:
ஓம் ராஜசோர மஹா வ்யா க்⁴ர ஸர்பன க்ராதி³ பிட³னக்⁴னேனம: ॥ 7௦ ॥

ஓம் ஸ்வஸ்தோத்ர பரனேஸ்டார்த⁴ ஸம்ருத்³த⁴ த³ய நம:
ஓம் உத்³ய த்ப்ருத்³யோன த⁴ர்மகூர்மாஸன ஸ்தா³ய நம:
ஓம் க²த்³ய க²த்³யோ தன த்³யோத ப்ரதாபாய நம:
ஓம் ஶ்ரீராமமானஸாய நம:
ஓம் த்³ருத காஷாயவ ஸனாய நம:
ஓம் துலஸிஹார வக்ஷ நம:
ஓம் தோ³ர்த³ண்ட³ விலஸத்³த³ண்ட³ கமண்ட³லு விராஜிதாய நம:
ஓம் அப⁴ய ஜ்ஞான ஸமுத்³ராக்ஷ மாலாஶீலக ராம்பு³ஜாய நம:
ஓம் யோகே³ன்த்³ர வன்த்³ய பாதா³ப்³ஜாய நம:
ஓம் பாபாத்³ரி பாடன வஜ்ராய நம: ॥ 8௦ ॥

ஓம் க்ஷமா ஸுர க³ணாதீ⁴ ஶாய நம:
ஓம் ஹரி ஸேவலப்³தி³ ஸர்வ ஸம்பதே³ நம:
ஓம் தத்வ ப்ரத³ர்ஶகாய நம:
ஓம் ப⁴வ்யக்ருதே நம:
ஓம் ப³ஹுவாதி³ விஜயினே நம:
ஓம் புண்யவர்த³ன பாதா³ப்³ஜாபி⁴ ஷேக ஜல ஸஞ்சாயாய நம:
ஓம் த்³யுனதீ³ துல்யஸத்³கு³ணாய நம:
ஓம் ப⁴க்தாக⁴வித்³வம்ஸகர நிஜமூரி ப்ரத³ர்ஶகாய நம: ॥ 9௦ ॥

ஓம் ஜக³த்³கு³ர வே நம: க்ருபானித⁴ யே நம:
ஓம் ஸர்வஶாஸ்த்ர விஶாரதா³ய நம:
ஓம் நிகி²லேன்த்³ரி யதோ³ஷ க்⁴னே நம:
ஓம் அஷ்டாக்ஷர மனூதி³ தாய நம:
ஓம் ஸர்வஸௌக்²யக்ருதே நம:
ஓம் ம்ருத போத ப்ராணாதா³த்ரே நம:
ஓம் வேதி³ ஸ்த⁴புருஷோஜ்ஜீ வினே நம:
ஓம் வஹ்னிஸ்த மாலிகோத்³த³ ர்த்ரே நம:
ஓம் ஸமக்³ர டீக வ்யாக்²யாத்ரே நம:
ஓம் பா⁴ட்ட ஸங்க்³ர ஹக்ருதே நம: ॥ 1௦௦ ॥

ஓம் ஸுதா⁴பர மில்தோ³த்³த³ ர்த்ரே நம:
ஓம் அபஸ்மாரா பஹ ர்த்ரே நம:
ஓம் உபனிஷ த்க²ண்டா³ர்த⁴ க்ருதே நம:
ஓம் ரு க்³வ்யக்²யான க்ருதா³சார்யாய நம:
ஓம் மன்த்ராலய நிவஸினே நம:
ஓம் ந்யாய முக்தா வலீக ர்த்ரே நம:
ஓம் சன்த்³ரி காவ்யாக்²யாக ர்த்ரே நம:
ஓம் ஸுன்தன்த்ர தீ³பிகா ர்த்ரே நம:
ஓம் கீ³தார்த³ ஸங்க்³ரஹக்ருதே நம: ॥ 1௦8 ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ராக⁴வேன்த்³ர அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி³ PDF

ராக⁴வேன்த்³ர அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி³ PDF

Leave a Comment