Download HinduNidhi App
Misc

ରାହୁ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ନାମାଵଳି

108 Names of Rahu Odia

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ଓଡିଆ
Share This

|| ରାହୁ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ନାମାଵଳି ||

ଓଂ ରାହଵେ ନମଃ |
ଓଂ ସିଂହିକେୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଵିଧଂତୁଦାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସୁରଶତ୍ରଵେ ନମଃ |
ଓଂ ତମସେ ନମଃ |
ଓଂ ଫଣିନେ ନମଃ |
ଓଂ ଗାର୍ଗ୍ୟାନୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସୁରାଗଵେ ନମଃ |
ଓଂ ନୀଲଜୀମୂତସଂକାଶାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଚତୁର୍ଭୁଜାୟ ନମଃ || ୧୦ ||

ଓଂ ଖଡ୍ଗଖେଟକଧାରିଣେ ନମଃ |
ଓଂ ଵରଦାୟକହସ୍ତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶୂଲାୟୁଧାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମେଘଵର୍ଣାୟ ନମଃ |
ଓଂ କୃଷ୍ଣଧ୍ଵଜପତାକଵତେ ନମଃ |
ଓଂ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖରଥାୟ ନମଃ |
ଓଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣଦଂଷ୍ଟ୍ରକରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶୂର୍ପାକାରସନସ୍ଥାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଗୋମେଧାଭରଣପ୍ରିୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମାଷପ୍ରିୟାୟ ନମଃ || ୨୦ ||

ଓଂ କାଶ୍ୟପର୍ଷିନଂଦନାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଭୁଜଗେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଉଲ୍କାପାତୟିତ୍ରେ ନମଃ |
ଓଂ ଶୂଲନିଧିପାୟ ନମଃ |
ଓଂ କୃଷ୍ଣସର୍ପରାଜ୍ଞେ ନମଃ |
ଓଂ ଵୃଷତ୍ପାଲାଵ୍ରତାସ୍ୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅର୍ଧଶରୀରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଜାଡ୍ୟପ୍ରଦାୟ ନମଃ |
ଓଂ ରଵୀଂଦୁଭୀକରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଛାୟାସ୍ଵରୂପିଣେ ନମଃ || ୩୦ ||

ଓଂ କଥିନାଂଗକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଦ୍ଵିଷଟ୍ ଚକ୍ରଛେଦକାୟ ନମଃ |
ଓଂ କରାଳାସ୍ୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଭୟଂକରାୟ ନମଃ |
ଓଂ କ୍ରୂରକର୍ମିଣେ ନମଃ |
ଓଂ ତମୋରୂପାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶ୍ୟାମାତ୍ମନେ ନମଃ |
ଓଂ ନୀଲଲୋହିତାୟ ନମଃ |
ଓଂ କିରୀଟିନେ ନମଃ |
ଓଂ ନୀଲଵସନାୟ ନମଃ || ୪୦ ||

ଓଂ ଶନିସାମଂତଵର୍ତ୍ମଗାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଚଂଡାଲଵର୍ଣାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଆତ୍ଵର୍କ୍ଷ୍ୟଭଵାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମେଷଭଵାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶନିଲତ୍ପଲଦାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶୂଲାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅପସଵ୍ୟଗତୟେ ନମଃ |
ଓଂ ଉପରାଗକରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସୂର୍ୟେଂଦୁଚ୍ଛଵିଵ୍ରାତକରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନୀଲପୁଷ୍ପଵିହାରାୟ ନମଃ || ୫୦ ||

ଓଂ ଗ୍ରହଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅଷ୍ଟମଗ୍ରହାୟ ନମଃ |
ଓଂ କବଂଧମାତ୍ରଦେହାୟ ନମଃ |
ଓଂ ୟାତୁଧାନକୁଲୋଦ୍ଭଵାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଗୋଵିଂଦଵରପାତ୍ରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଦେଵଜାତିପ୍ରଵିଷ୍ଠକାୟ ନମଃ |
ଓଂ କ୍ରୂରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଘୋରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶନେର୍ମିତ୍ରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶୁକ୍ରମିତ୍ରାୟ ନମଃ || ୬୦ ||

ଓଂ ଅଗୋଚରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମୌନୟେ ନମଃ |
ଓଂ ଗଂଗାସ୍ନାନୟାତ୍ରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସ୍ଵଗୃହେଭୂବଲାଢ୍ୟକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସ୍ଵଗୃହେସ୍ୟବଲହୃତେ ନମଃ |
ଓଂ ମାତାମହକାରକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଚଂଦ୍ରାୟୁତଚଂଡାଲଜନ୍ମସୂଚକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଜନ୍ମସିଂହାୟ ନମଃ |
ଓଂ ରାଜ୍ୟଧାତ୍ରେ ନମଃ |
ଓଂ ମହାକାୟାୟ ନମଃ || ୭୦ ||

ଓଂ ଜନ୍ମକର୍ତ୍ରେ ନମଃ |
ଓଂ ରାଜ୍ୟକର୍ତ୍ରେ ନମଃ |
ଓଂ ମତ୍ତକାଜ୍ଞାନପ୍ରଦାୟିନେ ନମଃ |
ଓଂ ଜନ୍ମକନ୍ୟାରାଜ୍ୟଦାୟକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଜନ୍ମହାନିଦାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନଵମେପିତୃରୋଗାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପଂଚମେଶୋକନାୟକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଦ୍ୟୂନେକଳତ୍ରହଂତ୍ରେ ନମଃ |
ଓଂ ସପ୍ତମେକଲହପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଷଷ୍ଠେଵିତ୍ତଦାତ୍ରେ ନମଃ || ୮୦ ||

ଓଂ ଚତୁର୍ଥେଵରଦାୟକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନଵମେପାପଦାତ୍ରେ ନମଃ |
ଓଂ ଦଶମେଶୋକଦାୟକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଆଦୌୟଶଃପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ |
ଓଂ ଅଂତ୍ୟଵୈର୍ୟପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ |
ଓଂ କଲାତ୍ମନେ ନମଃ |
ଓଂ ଗୋଚରାଚରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଧନେକକୁତ୍ପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପଂଚମେଦୃଷଣାଶୃଂଗଦାୟକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସ୍ଵର୍ଭାନଵେ ନମଃ || ୯୦ ||

ଓଂ ବଲିନେ ନମଃ |
ଓଂ ମହାସୌଖ୍ୟପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଚଂଦ୍ରଵୈରିଣେ ନମଃ |
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସୂର୍ୟଶତୃଵେ ନମଃ |
ଓଂ ପାପଗ୍ରହାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶାଂଭଵାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପୂଜ୍ୟକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପାଠିନପୂର୍ଣଦାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପୈଠୀନସକୁଲୋଦ୍ଭଵାୟ ନମଃ || ୧୦୦ ||

ଓଂ ଭକ୍ତରକ୍ଷାୟ ନମଃ |
ଓଂ ରାହୁମୂର୍ତୟେ ନମଃ |
ଓଂ ସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟଫଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଦୀର୍ଘାୟ ନମଃ |
ଓଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅଶିଵଣେ ନମଃ |
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁନେତ୍ରାରୟେ ନମଃ |
ଓଂ ଦେଵାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଦାନଵାୟ ନମଃ || ୧୦୯ ||

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ରାହୁ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ନାମାଵଳି PDF

ରାହୁ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ନାମାଵଳି PDF

Leave a Comment