Download HinduNidhi App
Shani Dev

ਸ਼ਨਿ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ

108 Names of Shani Dev Punjabi

Shani DevAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਸ਼ਨਿ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ ||

ਓਂ ਸ਼ਨੈਸ਼੍ਚਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਾਂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਰਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਰੇਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੌਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਰਵਂਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਰਲੋਕਵਿਹਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਖਾਸਨੋਪਵਿਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ॥ 10 ॥

ਓਂ ਸੁਂਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘਨਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘਨਾਭਰਣਧਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘਨਸਾਰਵਿਲੇਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਖਦ੍ਯੋਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਂਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਂਦਚੇਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਨੀਯਗੁਣਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਰ੍ਤ੍ਯਪਾਵਨਪਦਾਯ ਨਮਃ ॥ 20 ॥

ਓਂ ਮਹੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਛਾਯਾਪੁਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਰ੍ਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਰਤੂਣੀਰਧਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਰਸ੍ਥਿਰਸ੍ਵਭਾਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਂਚਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨੀਲਵਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨੀਲਾਂਜਨਨਿਭਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨੀਲਾਂਬਰਵਿਭੂਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥ 30 ॥

ਓਂ ਨਿਸ਼੍ਚਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੇਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਧਿਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਰੋਧਾਧਾਰਭੂਮਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭੇਦਾਸ੍ਪਦਸ੍ਵਭਾਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਜ੍ਰਦੇਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੈਰਾਗ੍ਯਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੀਤਰੋਗਭਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਪਤ੍ਪਰਂਪਰੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥ 40 ॥

ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਵਂਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗ੍ਰੁਰੁਇਧ੍ਨਵਾਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੂਢਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੂਰ੍ਮਾਂਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੁਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੁਤ੍ਸਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੁਣਾਢ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੋਚਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਵਿਦ੍ਯਾਮੂਲਨਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਦ੍ਯਾ਽ਵਿਦ੍ਯਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ॥ 50 ॥

ਓਂ ਆਯੁਸ਼੍ਯਕਾਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਪਦੁਦ੍ਧਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਭਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਸ਼ਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਵਿਧਾਗਮਵੇਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਧਿਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਂਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਰਿਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਰਿਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ॥ 60 ॥

ਓਂ ਵਜ੍ਰਾਂਕੁਸ਼ਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਰਦਾਭਯਹਸ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਾਮਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾਪਤ੍ਨੀਸਮੇਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਿਤਭਾਸ਼ਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਸ਼੍ਟੌਘਨਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਸ਼੍ਟਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਗਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ॥ 70 ॥

ਓਂ ਭਕ੍ਤਿਵਸ਼੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਾਨਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਾਨੁਪੁਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਾਵਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧਨੁਰ੍ਮਂਡਲਸਂਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧਨਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧਨੁਸ਼੍ਮਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤਨੁਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੇਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤਾਮਸਾਯ ਨਮਃ ॥ 80 ॥

ਓਂ ਅਸ਼ੇਸ਼ਜਨਵਂਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਫਲਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਸ਼ੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤਜਨੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਸ਼ੂਨਾਂ ਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਖੇਚਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਖਗੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘਨਨੀਲਾਂਬਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਠਿਨ੍ਯਮਾਨਸਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਰ੍ਯਗਣਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨੀਲਚ੍ਛਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ॥ 90 ॥

ਓਂ ਨਿਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰ੍ਗੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੁਣਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰਾਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਂਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਂਦਨੀਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਿਵ੍ਯਦੇਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੀਨਾਰ੍ਤਿਹਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੈਨ੍ਯਨਾਸ਼ਕਰਾਯ ਨਮਃ ॥ 100 ॥

ਓਂ ਆਰ੍ਯਜਨਗਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਰੂਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਰੂਰਚੇਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਮਕ੍ਰੋਧਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਲ਼ਤ੍ਰਪੁਤ੍ਰਸ਼ਤ੍ਰੁਤ੍ਵਕਾਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਿਪੋਸ਼ਿਤਭਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਭੀਤਿਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਕ੍ਤਸਂਘਮਨੋ਽ਭੀਸ਼੍ਟਫਲਦਾਯ ਨਮਃ ॥ 108 ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਸ਼ਨਿ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

ਸ਼ਨਿ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

Leave a Comment