Download HinduNidhi App
Misc

ਸ਼੍ਰੀ ਸ੍ਵਰ੍ਣਾਕਰ੍ਸ਼ਣ ਭੈਰਵ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ

108 Names of Swarna Akarshana Bhairava Punjabi

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਸ਼੍ਰੀ ਸ੍ਵਰ੍ਣਾਕਰ੍ਸ਼ਣ ਭੈਰਵ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ ||

ਓਂ ਭੈਰਵੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ .
ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਵਂਧਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਰਦਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਰਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਰਤ੍ਨਸਿਂਹਾਸਨਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਦਿਵ੍ਯਾਭਰਣਸ਼ੋਭਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਦਿਵ੍ਯਮਾਲ੍ਯਵਿਭੂਸ਼ਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਦਿਵ੍ਯਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਨੇਕਹਸ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ॥ 10 ॥

ਓਂ ਅਨੇਕਸ਼ਿਰਸੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਨੇਕਨੇਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਨੇਕਵਿਭਵੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਨੇਕਕਂਠਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਨੇਕਾਂਸਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਨੇਕਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਦਿਵ੍ਯਤੇਜਸੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਨੇਕਾਯੁਧਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਨੇਕਸੁਰਸੇਵਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਨੇਕਗੁਣਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ॥20 ॥

ਓਂ ਮਹਾਦੇਵਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਕਾਲਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਸਂਪਦ੍ਪ੍ਰਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵੀਸਂਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਦਿਗਂਬਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਦਿਵ੍ਯਾਂਗਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਦੈਤ੍ਯਕਾਲਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਾਪਕਾਲਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ॥ 30 ॥

ਓਂ ਦਿਵ੍ਯਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਜਿਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਜਿਤਮਿਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਰੁਦ੍ਰਰੂਪਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਵੀਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਨਂਤਵੀਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਘੋਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਘੋਰਘੋਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਘੋਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਉਗ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ॥ 40 ॥

ਓਂ ਸ਼ਾਂਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤਿਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਰ੍ਵਲੋਕਾਨਾਂ ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਪ੍ਰਣਵਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਾਗ੍ਭਵਾਖ੍ਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਦੀਰ੍ਘਕਾਮਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਕਾਮਰਾਜਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਯੋਸ਼ਿਤਕਾਮਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਦੀਰ੍ਘਮਾਯਾਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਮਾਯਾਯ ਨਮਃ ॥ 50 ॥

ਓਂ ਸ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਿਮਾਯਾਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਨਿਸਰ੍ਗਸਮਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੁਰਲੋਕਸੁਪੂਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਆਪਦੁਦ੍ਧਾਰਣਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਨਾਸ਼ਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਉਨ੍ਮੂਲਨੇ ਕਰ੍ਮਠਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਾਃ ਸਰ੍ਵਦਾ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਜਾਮਲਵਦ੍ਧਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ੍ਵਰ੍ਣਾਕਰ੍ਸ਼ਣਸ਼ੀਲਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯ ਵਿਦ੍ਵੇਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ॥ 60 ॥

ਓਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਲੋਕਤ੍ਰਯੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ੍ਵਾਨਂਦਂ ਨਿਹਿਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਬੀਜਰੂਪਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਰ੍ਵਕਾਮਪ੍ਰਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਧਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ਰਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਆਦਿਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ॥ 70 ॥

ਓਂ ਮਂਤ੍ਰਰੂਪਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਂਤ੍ਰਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ੍ਵਰ੍ਣਰੂਪਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੁਵਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੁਵਰ੍ਣਵਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਪੁਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਬੁਦ੍ਧਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਂਸਾਰਤਾਰਿਣੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਪ੍ਰਚਲਾਯ ਨਮਃ ॥ 80 ॥

ਓਂ ਬਾਲਰੂਪਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਰੇਸ਼ਾਂ ਬਲਨਾਸ਼ਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ੍ਵਰ੍ਣਸਂਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਭੂਤਲਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਾਤਾਲਵਾਸਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਨਾਧਾਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਨਂਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ੍ਵਰ੍ਣਹਸ੍ਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪੂਰ੍ਣਚਂਦ੍ਰਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਦਨਾਂਭੋਜਸ਼ੋਭਿਨੇ ਨਮਃ ॥ 90 ॥

ਓਂ ਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ੍ਵਰ੍ਣਾਲਂਕਾਰਸ਼ੋਭਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ੍ਵਰ੍ਣਾਕਰ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ੍ਵਰ੍ਣਾਭਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ੍ਵਰ੍ਣਕਂਠਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ੍ਵਰ੍ਣਾਭਾਂਬਰਧਾਰਿਣੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ੍ਵਰ੍ਣਸਿਂਹਾਨਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ੍ਵਰ੍ਣਪਾਦਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ੍ਵਰ੍ਣਭਪਾਦਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ੍ਵਰ੍ਣਕਾਂਚੀਸੁਸ਼ੋਭਿਨੇ ਨਮਃ ॥ 100 ॥

ਓਂ ਸ੍ਵਰ੍ਣਜਂਘਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਭਕ੍ਤਕਾਮਦੁਧਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ੍ਵਰ੍ਣਭਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਕਲ੍ਪਵ੍ਰੁਰੁਇਕ੍ਸ਼ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਚਿਂਤਾਮਣਿਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਬਹੁਸ੍ਵਰ੍ਣਪ੍ਰਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਹੇਮਾਕਰ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ ॥ 108 ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਸ਼੍ਰੀ ਸ੍ਵਰ੍ਣਾਕਰ੍ਸ਼ਣ ਭੈਰਵ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

ਸ਼੍ਰੀ ਸ੍ਵਰ੍ਣਾਕਰ੍ਸ਼ਣ ਭੈਰਵ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

Leave a Comment