Download HinduNidhi App
Misc

ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਸਵੀ ਕਨ੍ਯਕਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ

108 Names of Vasavi Kanyaka Parameswari Punjabi

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਸ ਵੀ ਕਨ੍ਯਕਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ ||

ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਵਾਂਬਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਕਨ੍ਯਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਗਨ੍ਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਦਿਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਰੁਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੁਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧਰ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । 10 ।

ਓਂ ਵੈਸ਼੍ਯਕੁਲੋਦ੍ਭਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਸ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਤ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤ੍ਯਾਗਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੇਦਵੇਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੁਸੁਮਪੁਤ੍ਰਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੁਸੁਮਦਂਤੀਵਤ੍ਸਲਾਯੈ ਨਮਃ । 20 ।

ਓਂ ਸ਼ਾਂਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਂਭੀਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੁਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੌਂਦਰ੍ਯਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਹਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਸੌਖ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਕਲਧਰ੍ਮੋਪਦੇਸ਼ਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਾਪਹਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । 30 ।

ਓਂ ਵਿਮਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਦਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਗ੍ਨਿਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਟਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਦਰ੍ਸ਼ਵੀਰਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਹਿਂਸਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਰ੍ਯਵੈਸ਼੍ਯਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਕ੍ਤਰਕ੍ਸ਼ਣਤਤ੍ਪਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੁਸ਼੍ਟਨਿਗ੍ਰਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਸ਼੍ਕਲ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਸਂਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ । 40 ।

ਓਂ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਧ੍ਵਂਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਾਨਸਂਪਨ੍ਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲੀਲਾਮਾਨੁਸ਼ਵਿਗ੍ਰਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਰ੍ਧਨਸਂਹਾਰਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਗੁਣਰਤ੍ਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਾਹਸੌਂਦਰ੍ਯਸਂਪਨ੍ਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਂਦਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਗਮਵੇਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਸ਼੍ਕਾਮਾਯੈ ਨਮਃ । 50 ।

ਓਂ ਸਰ੍ਵਸੌਭਾਗ੍ਯਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧਰ੍ਮਸਂਸ੍ਥਾਪਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਤ੍ਯਸੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਤ੍ਯਮਂਗਲ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਤ੍ਯਵੈਭਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵੋਪਾਧਿਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਿਵਪੂਜਾਤਤ੍ਪਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਾਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ । 60 ।

ਓਂ ਭਕ੍ਤਕਲ੍ਪਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜ੍ਞਾਨਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਿਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਕ੍ਤਿਵਸ਼੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਾਦਬਿਂਦੁਕਲ਼ਾਤੀਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵੋਪਦ੍ਰਵਵਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਸਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਮਯ੍ਯੈ ਨਮਃ । 70 ।

ਓਂ ਮਹਾਬੁਦ੍ਧ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਸਿਦ੍ਧ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਦ੍ਗਤਿਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਮ੍ਰੁਰੁਇਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਰ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਸੁਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਲ਼ਾਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੀਰ੍ਤਿਵਰ੍ਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੀਰ੍ਤਿਤਗੁਣਾਯੈ ਨਮਃ । 80 ।

ਓਂ ਚਿਦਾਨਂਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਿਦਾਧਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਿਦਾਕਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਿਦਾਲਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚੈਤਨ੍ਯਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚੈਤਨ੍ਯਵਰ੍ਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯਜ੍ਞਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯਜ੍ਞਫਲਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤਾਪਤ੍ਰਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੁਣਾਤੀਤਾਯੈ ਨਮਃ । 90 ।

ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਰ੍ਧਨਮਰ੍ਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤੀਰ੍ਥਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੀਨਵਤ੍ਸਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਯਾਪੂਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤਪੋਨਿਸ਼੍ਠਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਯੁਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਮੋਦਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਵਬਂਧਵਿਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਗਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ । 100 ।

ਓਂ ਇਹਪਰਸੌਖ੍ਯਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਸ਼੍ਰਿਤਵਤ੍ਸਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਵ੍ਰਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਨੋਰਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਕਲਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਤ੍ਯਮਂਗਲ਼ਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਤ੍ਯੋਤ੍ਸਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਕਨ੍ਯਕਾਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ । 108 ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਸਵੀ ਕਨ੍ਯਕਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਸਵੀ ਕਨ੍ਯਕਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

Leave a Comment