Download HinduNidhi App
Misc

ਆਦਿਤ੍ਯ ਕਵਚਮ੍

Aditya Kavacham Punjabi

MiscKavach (कवच संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਆਦਿਤ੍ਯ ਕਵਚਮ੍ ||

ਧ੍ਯਾਨਂ
ਉਦਯਾਚਲ ਮਾਗਤ੍ਯ ਵੇਦਰੂਪ ਮਨਾਮਯਂ
ਤੁਸ਼੍ਟਾਵ ਪਰਯਾ ਭਕ੍ਤ ਵਾਲਖਿਲ੍ਯਾਦਿਭਿਰ੍ਵ੍ਰੁਰੁਇਤਮ੍ ।
ਦੇਵਾਸੁਰੈਃ ਸਦਾਵਂਦ੍ਯਂ ਗ੍ਰਹੈਸ਼੍ਚਪਰਿਵੇਸ਼੍ਟਿਤਂ
ਧ੍ਯਾਯਨ੍ ਸ੍ਤਵਨ੍ ਪਠਨ੍ ਨਾਮ ਯਃ ਸੂਰ੍ਯ ਕਵਚਂ ਸਦਾ ॥

ਕਵਚਂ
ਘ੍ਰੁਰੁਇਣਿਃ ਪਾਤੁ ਸ਼ਿਰੋਦੇਸ਼ਂ, ਸੂਰ੍ਯਃ ਫਾਲਂ ਚ ਪਾਤੁ ਮੇ
ਆਦਿਤ੍ਯੋ ਲੋਚਨੇ ਪਾਤੁ ਸ਼੍ਰੁਤੀ ਪਾਤਃ ਪ੍ਰਭਾਕਰਃ
ਘ੍ਰੂਣਂ ਪਾਤੁ ਸਦਾ ਭਾਨੁਃ ਅਰ੍ਕ ਪਾਤੁ ਤਥਾ
ਜਿਹ੍ਵਂ ਪਾਤੁ ਜਗਨ੍ਨਾਧਃ ਕਂਠਂ ਪਾਤੁ ਵਿਭਾਵਸੁ
ਸ੍ਕਂਧੌ ਗ੍ਰਹਪਤਿਃ ਪਾਤੁ, ਭੁਜੌ ਪਾਤੁ ਪ੍ਰਭਾਕਰਃ
ਅਹਸ੍ਕਰਃ ਪਾਤੁ ਹਸ੍ਤੌ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਂ ਪਾਤੁ ਭਾਨੁਮਾਨ੍
ਮਧ੍ਯਂ ਚ ਪਾਤੁ ਸਪ੍ਤਾਸ਼੍ਵੋ, ਨਾਭਿਂ ਪਾਤੁ ਨਭੋਮਣਿਃ
ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਤ੍ਮਾ ਕਟਿਂ ਪਾਤੁ ਸਵਿਤਾ ਪਾਤੁ ਸਕ੍ਥਿਨੀ
ਊਰੂ ਪਾਤੁ ਸੁਰਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਟੋ, ਜਾਨੁਨੀ ਪਾਤੁ ਭਾਸ੍ਕਰਃ
ਜਂਘੇ ਪਾਤੁ ਚ ਮਾਰ੍ਤਾਂਡੋ ਗੁਲ੍ਫੌ ਪਾਤੁ ਤ੍ਵਿਸ਼ਾਂਪਤਿਃ
ਪਾਦੌ ਬ੍ਰਦ੍ਨਃ ਸਦਾ ਪਾਤੁ, ਮਿਤ੍ਰੋ ਪਿ ਸਕਲਂ ਵਪੁਃ
ਵੇਦਤ੍ਰਯਾਤ੍ਮਕ ਸ੍ਵਾਮਿਨ੍ ਨਾਰਾਯਣ ਜਗਤ੍ਪਤੇ
ਆਯਤਯਾਮਂ ਤਂ ਕਂਚਿ ਦ੍ਵੇਦ ਰੂਪਃ ਪ੍ਰਭਾਕਰਃ
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੇਣਾਨੇਨ ਸਂਤੁਸ਼੍ਟੋ ਵਾਲਖਿਲ੍ਯਾਦਿਭਿ ਰ੍ਵ੍ਰੁਰੁਇਤਃ
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਵੇਦਮਯੋ ਦੇਵੋ ਰਧਾਰੂਢਃ ਸਮਾਗਤਃ
ਤਂ ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟ੍ਯਾ ਸਹਸੋਤ੍ਥਾਯ ਦਂਡਵਤ੍ਪ੍ਰਣਮਨ੍ ਭੁਵਿ
ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਂਜਲਿ ਪੁਟੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਸੂਰ੍ਯਾ ਸ੍ਯਾਗ੍ਰੇ ਸ੍ਤੁਵਤ੍ਤਦਾ
ਵੇਦਮੂਰ੍ਤਿਃ ਮਹਾਭਾਗੋ ਜ੍ਞਾਨਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਿ ਰ੍ਵਿਚਾਰ੍ਯ ਚ
ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਾ ਸ੍ਥਾਪਿਤਂ ਪੂਰ੍ਵਂ ਯਾਤਾਯਾਮ ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਂ
ਸਤ੍ਤ੍ਵ ਪ੍ਰਧਾਨਂ ਸ਼ੁਕ੍ਲਾਖ੍ਯਂ ਵੇਦਰੂਪ ਮਨਾਮਯਂ
ਸ਼ਬ੍ਦਬ੍ਰਹ੍ਮਮਯਂ ਵੇਦਂ ਸਤ੍ਕਰ੍ਮ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਾਚਕਂ
ਮੁਨਿ ਮਧ੍ਯਾਪਯਾਮਾਸਪ੍ਰਧਮਂ ਸਵਿਤਾ ਸ੍ਵਯਂ
ਤੇਨ ਪ੍ਰਥਮ ਦਤ੍ਤੇਨ ਵੇਦੇਨ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ
ਯਾਜ੍ਞਵਲ੍ਕ੍ਯੋ ਮੁਨਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਟਃ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੋ ਭਵਤ੍ਤਦਾ
ਰੁਰੁਇਗਾਦਿ ਸਕਲਾਨ੍ ਵੇਦਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍ ਸੂਰ੍ਯ ਸਨ੍ਨਿਧੌ
ਇਦਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਮਹਾਪੁਣ੍ਯਂ ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਪਾਪਨਾਸ਼ਨਂ
ਯਃਪਠੇਚ੍ਚ੍ਰੁਣੁਯਾ ਦ੍ਵਾਪਿ ਸਰ੍ਵਪਾਫੈਃਪ੍ਰਮੁਚ੍ਯਤੇ
ਵੇਦਾਰ੍ਧਜ੍ਞਾਨ ਸਂਪਨ੍ਨਃ ਸੂਰ੍ਯਲੋਕ ਮਵਾਪ੍ਨਯਾਤ੍

ਇਤਿ ਸ੍ਕਾਂਦ ਪੁਰਾਣੇ ਗੌਰੀ ਖਂਡੇ ਆਦਿਤ੍ਯ ਕਵਚਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਆਦਿਤ੍ਯ ਕਵਚਮ੍ PDF

ਆਦਿਤ੍ਯ ਕਵਚਮ੍ PDF

Leave a Comment