Download HinduNidhi App
Misc

ಅಂಗಾರಕ ಕವಚಂ

Angaraka Kavacham Kannada

MiscKavach (कवच संग्रह)ಕನ್ನಡ
Share This

|| ಅಂಗಾರಕ ಕವಚಂ ||

ಧ್ಯಾನಂ
ರಕ್ತಾಂಬರೋ ರಕ್ತವಪುಃ ಕಿರೀಟೀ ಚತುರ್ಭುಜೋ ಮೇಷಗಮೋ ಗದಾಭೃತ್ ।
ಧರಾಸುತಃ ಶಕ್ತಿಧರಶ್ಚ ಶೂಲೀ ಸದಾ ಮಮ ಸ್ಯಾದ್ವರದಃ ಪ್ರಶಾಂತಃ ॥

ಅಥ ಅಂಗಾರಕ ಕವಚಂ
ಅಂಗಾರಕಃ ಶಿರೋ ರಕ್ಷೇತ್ ಮುಖಂ ವೈ ಧರಣೀಸುತಃ ।
ಶ್ರವೌ ರಕ್ತಂಬರಃ ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ಮೇ ರಕ್ತಲೋಚನಃ ॥ 1 ॥

ನಾಸಾಂ ಶಕ್ತಿಧರಃ ಪಾತು ಮುಖಂ ಮೇ ರಕ್ತಲೋಚನಃ ।
ಭುಜೌ ಮೇ ರಕ್ತಮಾಲೀ ಚ ಹಸ್ತೌ ಶಕ್ತಿಧರಸ್ತಥಾ ॥2 ॥

ವಕ್ಷಃ ಪಾತು ವರಾಂಗಶ್ಚ ಹೃದಯಂ ಪಾತು ರೋಹಿತಃ ।
ಕಟಿಂ ಮೇ ಗ್ರಹರಾಜಶ್ಚ ಮುಖಂ ಚೈವ ಧರಾಸುತಃ ॥ 3 ॥

ಜಾನುಜಂಘೇ ಕುಜಃ ಪಾತು ಪಾದೌ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಃ ಸದಾ ।
ಸರ್ವಾಣ್ಯನ್ಯಾನಿ ಚಾಂಗಾನಿ ರಕ್ಷೇನ್ಮೇ ಮೇಷವಾಹನಃ ॥ 4 ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ
ಯ ಇದಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವಶತ್ರುನಿವಾರಣಮ್ ।
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾನಾಂ ನಾಶನಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮ್ ॥

ಸರ್ವರೋಗಹರಂ ಚೈವ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಂ ಶುಭಮ್ ।
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ನೄಣಾಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಮ್ ॥

ರೋಗಬಂಧವಿಮೋಕ್ಷಂ ಚ ಸತ್ಯಮೇತನ್ನ ಸಂಶಯಃ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪುರಾಣೇ ಅಂಗಾರಕ ಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ಅಂಗಾರಕ ಕವಚಂ PDF

ಅಂಗಾರಕ ಕವಚಂ PDF

Leave a Comment