Download HinduNidhi App
Bhairava

ಶ್ರೀ ಭೈರವ ಚಾಲೀಸಾ

Bhairava Chalisa Kannada

BhairavaChalisa (चालीसा संग्रह)ಕನ್ನಡ
Share This

|| ಶ್ರೀ ಭೈರವ ಚಾಲೀಸಾ ||

ದೋಹಾ

ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಗುರು ಗೌರಿ
ಪದ ಪ್ರೇಮ ಸಹಿತ ಧರಿ ಮಾಥ .
ಚಾಲೀಸಾ ವಂದನ ಕರೌಂ
ಶ್ರೀ ಶಿವ ಭೈರವನಾಥ ..

ಶ್ರೀ ಭೈರವ ಸಂಕಟ ಹರಣ
ಮಂಗಲ ಕರಣ ಕೃಪಾಲ .
ಶ್ಯಾಮ ವರಣ ವಿಕರಾಲ
ವಪು ಲೋಚನ ಲಾಲ ವಿಶಾಲ ..

ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕಾಲೀ ಕೇ ಲಾಲಾ .
ಜಯತಿ ಜಯತಿ ಕಾಶೀ-ಕುತವಾಲಾ ..

ಜಯತಿ ಬಟುಕ-ಭೈರವ ಭಯ ಹಾರೀ .
ಜಯತಿ ಕಾಲ-ಭೈರವ ಬಲಕಾರೀ ..

ಜಯತಿ ನಾಥ-ಭೈರವ ವಿಖ್ಯಾತಾ .
ಜಯತಿ ಸರ್ವ-ಭೈರವ ಸುಖದಾತಾ ..

ಭೈರವ ರೂಪ ಕಿಯೋ ಶಿವ ಧಾರಣ .
ಭವ ಕೇ ಭಾರ ಉತಾರಣ ಕಾರಣ ..

ಭೈರವ ರವ ಸುನಿ ಹ್ವೈ ಭಯ ದೂರೀ .
ಸಬ ವಿಧಿ ಹೋಯ ಕಾಮನಾ ಪೂರೀ ..

ಶೇಷ ಮಹೇಶ ಆದಿ ಗುಣ ಗಾಯೋ .
ಕಾಶೀ-ಕೋತವಾಲ ಕಹಲಾಯೋ ..

ಜಟಾ ಜೂಟ ಶಿರ ಚಂದ್ರ ವಿರಾಜತ .
ಬಾಲಾ ಮುಕುಟ ಬಿಜಾಯಠ ಸಾಜತ ..

ಕಟಿ ಕರಧನೀ ಘೂಁಘರೂ ಬಾಜತ .
ದರ್ಶನ ಕರತ ಸಕಲ ಭಯ ಭಾಜತ ..

ಜೀವನ ದಾನ ದಾಸ ಕೋ ದೀನ್ಹ್ಯೋ .
ಕೀನ್ಹ್ಯೋ ಕೃಪಾ ನಾಥ ತಬ ಚೀನ್ಹ್ಯೋ ..

ವಸಿ ರಸನಾ ಬನಿ ಸಾರದ-ಕಾಲೀ .
ದೀನ್ಹ್ಯೋ ವರ ರಾಖ್ಯೋ ಮಮ ಲಾಲೀ ..

ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ಭೈರವ ಭಯ ಭಂಜನ .
ಜಯ ಮನರಂಜನ ಖಲ ದಲ ಭಂಜನ ..

ಕರ ತ್ರಿಶೂಲ ಡಮರೂ ಶುಚಿ ಕೋಡ಼ಾ .
ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಶ ಸುಯಶ ನಹಿಂ ಥೋಡಾ ..

ಜೋ ಭೈರವ ನಿರ್ಭಯ ಗುಣ ಗಾವತ .
ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಫಲ ಪಾವತ ..

ರೂಪ ವಿಶಾಲ ಕಠಿನ ದುಖ ಮೋಚನ .
ಕ್ರೋಧ ಕರಾಲ ಲಾಲ ದುಹುಁ ಲೋಚನ ..

ಅಗಣಿತ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಸಂಗ ಡೋಲತ .
ಬಂ ಬಂ ಬಂ ಶಿವ ಬಂ ಬಂ ಬೋಲತ ..

ರುದ್ರಕಾಯ ಕಾಲೀ ಕೇ ಲಾಲಾ .
ಮಹಾ ಕಾಲಹೂ ಕೇ ಹೋ ಕಾಲಾ ..

ಬಟುಕ ನಾಥ ಹೋ ಕಾಲ ಗಁಭೀರಾ .
ಶ್ವೇತ ರಕ್ತ ಅರು ಶ್ಯಾಮ ಶರೀರಾ ..

ಕರತ ನೀನಹೂಁ ರೂಪ ಪ್ರಕಾಶಾ .
ಭರತ ಸುಭಕ್ತನ ಕಹಁ ಶುಭ ಆಶಾ ..

ರತ್ನ ಜಡ಼ಿತ ಕಂಚನ ಸಿಂಹಾಸನ .
ವ್ಯಾಘ್ರ ಚರ್ಮ ಶುಚಿ ನರ್ಮ ಸುಆನನ ..

ತುಮಹಿ ಜಾಇ ಕಾಶಿಹಿಂ ಜನ ಧ್ಯಾವಹಿಂ .
ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಹಁ ದರ್ಶನ ಪಾವಹಿಂ ..

ಜಯ ಪ್ರಭು ಸಂಹಾರಕ ಸುನಂದ ಜಯ .
ಜಯ ಉನ್ನತ ಹರ ಉಮಾ ನಂದ ಜಯ ..

ಭೀಮ ತ್ರಿಲೋಚನ ಸ್ವಾನ ಸಾಥ ಜಯ .
ವೈಜನಾಥ ಶ್ರೀ ಜಗತನಾಥ ಜಯ ..

ಮಹಾ ಭೀಮ ಭೀಷಣ ಶರೀರ ಜಯ .
ರುದ್ರ ತ್ರಯಂಬಕ ಧೀರ ವೀರ ಜಯ ..

ಅಶ್ವನಾಥ ಜಯ ಪ್ರೇತನಾಥ ಜಯ .
ಸ್ವಾನಾರುಢ಼ ಸಯಚಂದ್ರ ನಾಥ ಜಯ ..

ನಿಮಿಷ ದಿಗಂಬರ ಚಕ್ರನಾಥ ಜಯ .
ಗಹತ ಅನಾಥನ ನಾಥ ಹಾಥ ಜಯ ..

ತ್ರೇಶಲೇಶ ಭೂತೇಶ ಚಂದ್ರ ಜಯ .
ಕ್ರೋಧ ವತ್ಸ ಅಮರೇಶ ನಂದ ಜಯ ..

ಶ್ರೀ ವಾಮನ ನಕುಲೇಶ ಚಂಡ ಜಯ .
ಕೃತ್ಯಾಊ ಕೀರತಿ ಪ್ರಚಂಡ ಜಯ ..

ರುದ್ರ ಬಟುಕ ಕ್ರೋಧೇಶ ಕಾಲಧರ .
ಚಕ್ರ ತುಂಡ ದಶ ಪಾಣಿವ್ಯಾಲ ಧರ ..

ಕರಿ ಮದ ಪಾನ ಶಂಭು ಗುಣಗಾವತ .
ಚೌಂಸಠ ಯೋಗಿನ ಸಂಗ ನಚಾವತ ..

ಕರತ ಕೃಪಾ ಜನ ಪರ ಬಹು ಢಂಗಾ .
ಕಾಶೀ ಕೋತವಾಲ ಅಡ಼ಬಂಗಾ ..

ದೇಯಁ ಕಾಲ ಭೈರವ ಜಬ ಸೋಟಾ .
ನಸೈ ಪಾಪ ಮೋಟಾ ಸೇ ಮೋಟಾ ..

ಜನಕರ ನಿರ್ಮಲ ಹೋಯ ಶರೀರಾ .
ಮಿಟೈ ಸಕಲ ಸಂಕಟ ಭವ ಪೀರಾ ..

ಶ್ರೀ ಭೈರವ ಭೂತೋಂಕೇ ರಾಜಾ .
ಬಾಧಾ ಹರತ ಕರತ ಶುಭ ಕಾಜಾ ..

ಐಲಾದೀ ಕೇ ದುಃಖ ನಿವಾರಯೋ .
ಸದಾ ಕೃಪಾಕರಿ ಕಾಜ ಸಮ್ಹಾರಯೋ ..

ಸುಂದರ ದಾಸ ಸಹಿತ ಅನುರಾಗಾ .
ಶ್ರೀ ದುರ್ವಾಸಾ ನಿಕಟ ಪ್ರಯಾಗಾ ..

ಶ್ರೀ ಭೈರವ ಜೀ ಕೀ ಜಯ ಲೇಖ್ಯೋ .
ಸಕಲ ಕಾಮನಾ ಪೂರಣ ದೇಖ್ಯೋ ..

ದೋಹಾ

ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಭೈರವ
ಬಟುಕ ಸ್ವಾಮೀ ಸಂಕಟ ಟಾರ .
ಕೃಪಾ ದಾಸ ಪರ ಕೀಜಿಏ
ಶಂಕರ ಕೇ ಅವತಾರ ..

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ಶ್ರೀ ಭೈರವ ಚಾಲೀಸಾ PDF

ಶ್ರೀ ಭೈರವ ಚಾಲೀಸಾ PDF

Leave a Comment