Download HinduNidhi App
Bhairava

ശ്രീ ഭൈരവ ചാലീസാ

Bhairava Chalisa Malayalam

BhairavaChalisa (चालीसा संग्रह)മലയാളം
Share This

|| ശ്രീ ഭൈരവ ചാലീസാ ||

ദോഹാ

ശ്രീ ഗണപതി ഗുരു ഗൗരി
പദ പ്രേമ സഹിത ധരി മാഥ .
ചാലീസാ വന്ദന കരൗം
ശ്രീ ശിവ ഭൈരവനാഥ ..

ശ്രീ ഭൈരവ സങ്കട ഹരണ
മംഗല കരണ കൃപാല .
ശ്യാമ വരണ വികരാല
വപു ലോചന ലാല വിശാല ..

ജയ ജയ ശ്രീ കാലീ കേ ലാലാ .
ജയതി ജയതി കാശീ-കുതവാലാ ..

ജയതി ബടുക-ഭൈരവ ഭയ ഹാരീ .
ജയതി കാല-ഭൈരവ ബലകാരീ ..

ജയതി നാഥ-ഭൈരവ വിഖ്യാതാ .
ജയതി സർവ-ഭൈരവ സുഖദാതാ ..

ഭൈരവ രൂപ കിയോ ശിവ ധാരണ .
ഭവ കേ ഭാര ഉതാരണ കാരണ ..

ഭൈരവ രവ സുനി ഹ്വൈ ഭയ ദൂരീ .
സബ വിധി ഹോയ കാമനാ പൂരീ ..

ശേഷ മഹേശ ആദി ഗുണ ഗായോ .
കാശീ-കോതവാല കഹലായോ ..

ജടാ ജൂട ശിര ചന്ദ്ര വിരാജത .
ബാലാ മുകുട ബിജായഠ സാജത ..

കടി കരധനീ ഘൂഁഘരൂ ബാജത .
ദർശന കരത സകല ഭയ ഭാജത ..

ജീവന ദാന ദാസ കോ ദീൻഹ്യോ .
കീൻഹ്യോ കൃപാ നാഥ തബ ചീൻഹ്യോ ..

വസി രസനാ ബനി സാരദ-കാലീ .
ദീൻഹ്യോ വര രാഖ്യോ മമ ലാലീ ..

ധന്യ ധന്യ ഭൈരവ ഭയ ഭഞ്ജന .
ജയ മനരഞ്ജന ഖല ദല ഭഞ്ജന ..

കര ത്രിശൂല ഡമരൂ ശുചി കോഡാ .
കൃപാ കടാക്ശ സുയശ നഹിം ഥോഡാ ..

ജോ ഭൈരവ നിർഭയ ഗുണ ഗാവത .
അഷ്ടസിദ്ധി നവ നിധി ഫല പാവത ..

രൂപ വിശാല കഠിന ദുഖ മോചന .
ക്രോധ കരാല ലാല ദുഹുഁ ലോചന ..

അഗണിത ഭൂത പ്രേത സംഗ ഡോലത .
ബം ബം ബം ശിവ ബം ബം ബോലത ..

രുദ്രകായ കാലീ കേ ലാലാ .
മഹാ കാലഹൂ കേ ഹോ കാലാ ..

ബടുക നാഥ ഹോ കാല ഗഁഭീരാ .
ശ്വേത രക്ത അരു ശ്യാമ ശരീരാ ..

കരത നീനഹൂഁ രൂപ പ്രകാശാ .
ഭരത സുഭക്തന കഹഁ ശുഭ ആശാ ..

രത്ന ജഡിത കഞ്ചന സിംഹാസന .
വ്യാഘ്ര ചർമ ശുചി നർമ സുആനന ..

തുമഹി ജാഇ കാശിഹിം ജന ധ്യാവഹിം .
വിശ്വനാഥ കഹഁ ദർശന പാവഹിം ..

ജയ പ്രഭു സംഹാരക സുനന്ദ ജയ .
ജയ ഉന്നത ഹര ഉമാ നന്ദ ജയ ..

ഭീമ ത്രിലോചന സ്വാന സാഥ ജയ .
വൈജനാഥ ശ്രീ ജഗതനാഥ ജയ ..

മഹാ ഭീമ ഭീഷണ ശരീര ജയ .
രുദ്ര ത്രയംബക ധീര വീര ജയ ..

അശ്വനാഥ ജയ പ്രേതനാഥ ജയ .
സ്വാനാരുഢ സയചന്ദ്ര നാഥ ജയ ..

നിമിഷ ദിഗംബര ചക്രനാഥ ജയ .
ഗഹത അനാഥന നാഥ ഹാഥ ജയ ..

ത്രേശലേശ ഭൂതേശ ചന്ദ്ര ജയ .
ക്രോധ വത്സ അമരേശ നന്ദ ജയ ..

ശ്രീ വാമന നകുലേശ ചണ്ഡ ജയ .
കൃത്യാഊ കീരതി പ്രചണ്ഡ ജയ ..

രുദ്ര ബടുക ക്രോധേശ കാലധര .
ചക്ര തുണ്ഡ ദശ പാണിവ്യാല ധര ..

കരി മദ പാന ശംഭു ഗുണഗാവത .
ചൗംസഠ യോഗിന സംഗ നചാവത ..

കരത കൃപാ ജന പര ബഹു ഢംഗാ .
കാശീ കോതവാല അഡബംഗാ ..

ദേയഁ കാല ഭൈരവ ജബ സോടാ .
നസൈ പാപ മോടാ സേ മോടാ ..

ജനകര നിർമല ഹോയ ശരീരാ .
മിടൈ സകല സങ്കട ഭവ പീരാ ..

ശ്രീ ഭൈരവ ഭൂതോങ്കേ രാജാ .
ബാധാ ഹരത കരത ശുഭ കാജാ ..

ഐലാദീ കേ ദുഃഖ നിവാരയോ .
സദാ കൃപാകരി കാജ സമ്ഹാരയോ ..

സുന്ദര ദാസ സഹിത അനുരാഗാ .
ശ്രീ ദുർവാസാ നികട പ്രയാഗാ ..

ശ്രീ ഭൈരവ ജീ കീ ജയ ലേഖ്യോ .
സകല കാമനാ പൂരണ ദേഖ്യോ ..

ദോഹാ

ജയ ജയ ജയ ഭൈരവ
ബടുക സ്വാമീ സങ്കട ടാര .
കൃപാ ദാസ പര കീജിഏ
ശങ്കര കേ അവതാര ..

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ശ്രീ ഭൈരവ ചാലീസാ PDF

ശ്രീ ഭൈരവ ചാലീസാ PDF

Leave a Comment