Download HinduNidhi App
Bhairava

ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਰਵ ਚਾਲੀਸਾ

Bhairava Chalisa Punjabi

BhairavaChalisa (चालीसा संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਰਵ ਚਾਲੀਸਾ ||

ਦੋਹਾ

ਸ਼੍ਰੀ ਗਣਪਤਿ ਗੁਰੁ ਗੌਰਿ
ਪਦ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਧਰਿ ਮਾਥ ।
ਚਾਲੀਸਾ ਵਨ੍ਦਨ ਕਰੌਂ
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਭੈਰਵਨਾਥ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਰਵ ਸੰਕਟ ਹਰਣ
ਮੰਗਲ ਕਰਣ ਕ੍ਰੁਪਾਲ ।
ਸ਼੍ਯਾਮ ਵਰਣ ਵਿਕਰਾਲ
ਵਪੁ ਲੋਚਨ ਲਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ॥

ਜਯ ਜਯ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਕੇ ਲਾਲਾ ।
ਜਯਤਿ ਜਯਤਿ ਕਾਸ਼ੀ-ਕੁਤਵਾਲਾ ॥

ਜਯਤਿ ਬਟੁਕ-ਭੈਰਵ ਭਯ ਹਾਰੀ ।
ਜਯਤਿ ਕਾਲ-ਭੈਰਵ ਬਲਕਾਰੀ ॥

ਜਯਤਿ ਨਾਥ-ਭੈਰਵ ਵਿਖ੍ਯਾਤਾ ।
ਜਯਤਿ ਸਰ੍ਵ-ਭੈਰਵ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥

ਭੈਰਵ ਰੂਪ ਕਿਯੋ ਸ਼ਿਵ ਧਾਰਣ ।
ਭਵ ਕੇ ਭਾਰ ਉਤਾਰਣ ਕਾਰਣ ॥

ਭੈਰਵ ਰਵ ਸੁਨਿ ਹ੍ਵੈ ਭਯ ਦੂਰੀ ।
ਸਬ ਵਿਧਿ ਹੋਯ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ॥

ਸ਼ੇਸ਼਼ ਮਹੇਸ਼ ਆਦਿ ਗੁਣ ਗਾਯੋ ।
ਕਾਸ਼ੀ-ਕੋਤਵਾਲ ਕਹਲਾਯੋ ॥

ਜਟਾ ਜੂਟ ਸ਼ਿਰ ਚੰਦ੍ਰ ਵਿਰਾਜਤ ।
ਬਾਲਾ ਮੁਕੁਟ ਬਿਜਾਯਠ ਸਾਜਤ ॥

ਕਟਿ ਕਰਧਨੀ ਘੂੰਘਰੂ ਬਾਜਤ ।
ਦਰ੍ਸ਼ਨ ਕਰਤ ਸਕਲ ਭਯ ਭਾਜਤ ॥

ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਾਸ ਕੋ ਦੀਨ੍ਹ੍ਯੋ ।
ਕੀਨ੍ਹ੍ਯੋ ਕ੍ਰੁਪਾ ਨਾਥ ਤਬ ਚੀਨ੍ਹ੍ਯੋ ॥

ਵਸਿ ਰਸਨਾ ਬਨਿ ਸਾਰਦ-ਕਾਲੀ ।
ਦੀਨ੍ਹ੍ਯੋ ਵਰ ਰਾਖ੍ਯੋ ਮਮ ਲਾਲੀ ॥

ਧਨ੍ਯ ਧਨ੍ਯ ਭੈਰਵ ਭਯ ਭੰਜਨ ।
ਜਯ ਮਨਰੰਜਨ ਖਲ ਦਲ ਭੰਜਨ ॥

ਕਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਡਮਰੂ ਸ਼ੁਚਿ ਕੋੜਾ ।
ਕ੍ਰੁਪਾ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ ਸੁਯਸ਼ ਨਹਿੰ ਥੋਡਾ ॥

ਜੋ ਭੈਰਵ ਨਿਰ੍ਭਯ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ।
ਅਸ਼਼੍ਟਸਿੱਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਫਲ ਪਾਵਤ ॥

ਰੂਪ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਠਿਨ ਦੁਖ ਮੋਚਨ ।
ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਾਲ ਲਾਲ ਦੁਹੁੰ ਲੋਚਨ ॥

ਅਗਣਿਤ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੰਗ ਡੋਲਤ ।
ਬੰ ਬੰ ਬੰ ਸ਼ਿਵ ਬੰ ਬੰ ਬੋਲਤ ॥

ਰੁਦ੍ਰਕਾਯ ਕਾਲੀ ਕੇ ਲਾਲਾ ।
ਮਹਾ ਕਾਲਹੂ ਕੇ ਹੋ ਕਾਲਾ ॥

ਬਟੁਕ ਨਾਥ ਹੋ ਕਾਲ ਗੰਭੀਰਾ ।
ਸ਼੍ਵੇਤ ਰਕ੍ਤ ਅਰੁ ਸ਼੍ਯਾਮ ਸ਼ਰੀਰਾ ॥

ਕਰਤ ਨੀਨਹੂੰ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ।
ਭਰਤ ਸੁਭਕ੍ਤਨ ਕਹੰ ਸ਼ੁਭ ਆਸ਼ਾ ॥

ਰਤ੍ਨ ਜੜਿਤ ਕੰਚਨ ਸਿੰਹਾਸਨ ।
ਵ੍ਯਾਘ੍ਰ ਚਰ੍ਮ ਸ਼ੁਚਿ ਨਰ੍ਮ ਸੁਆਨਨ ॥

ਤੁਮਹਿ ਜਾਇ ਕਾਸ਼ਿਹਿੰ ਜਨ ਧ੍ਯਾਵਹਿੰ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥ ਕਹੰ ਦਰ੍ਸ਼ਨ ਪਾਵਹਿੰ ॥

ਜਯ ਪ੍ਰਭੁ ਸੰਹਾਰਕ ਸੁਨਨ੍ਦ ਜਯ ।
ਜਯ ਉੰਨਤ ਹਰ ਉਮਾ ਨਨ੍ਦ ਜਯ ॥

ਭੀਮ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸ੍ਵਾਨ ਸਾਥ ਜਯ ।
ਵੈਜਨਾਥ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤਨਾਥ ਜਯ ॥

ਮਹਾ ਭੀਮ ਭੀਸ਼਼ਣ ਸ਼ਰੀਰ ਜਯ ।
ਰੁਦ੍ਰ ਤ੍ਰਯਮ੍ਬਕ ਧੀਰ ਵੀਰ ਜਯ ॥

ਅਸ਼੍ਵਨਾਥ ਜਯ ਪ੍ਰੇਤਨਾਥ ਜਯ ।
ਸ੍ਵਾਨਾਰੁਢ਼ ਸਯਚੰਦ੍ਰ ਨਾਥ ਜਯ ॥

ਨਿਮਿਸ਼਼ ਦਿਗੰਬਰ ਚਕ੍ਰਨਾਥ ਜਯ ।
ਗਹਤ ਅਨਾਥਨ ਨਾਥ ਹਾਥ ਜਯ ॥

ਤ੍ਰੇਸ਼ਲੇਸ਼ ਭੂਤੇਸ਼ ਚੰਦ੍ਰ ਜਯ ।
ਕ੍ਰੋਧ ਵਤ੍ਸ ਅਮਰੇਸ਼ ਨਨ੍ਦ ਜਯ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਮਨ ਨਕੁਲੇਸ਼ ਚਣ੍ਡ ਜਯ ।
ਕ੍ਰੁਤ੍ਯਾਊ ਕੀਰਤਿ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡ ਜਯ ॥

ਰੁਦ੍ਰ ਬਟੁਕ ਕ੍ਰੋਧੇਸ਼ ਕਾਲਧਰ ।
ਚਕ੍ਰ ਤੁਣ੍ਡ ਦਸ਼ ਪਾਣਿਵ੍ਯਾਲ ਧਰ ॥

ਕਰਿ ਮਦ ਪਾਨ ਸ਼ਮ੍ਭੁ ਗੁਣਗਾਵਤ ।
ਚੌਂਸਠ ਯੋਗਿਨ ਸੰਗ ਨਚਾਵਤ ॥

ਕਰਤ ਕ੍ਰੁਪਾ ਜਨ ਪਰ ਬਹੁ ਢੰਗਾ ।
ਕਾਸ਼ੀ ਕੋਤਵਾਲ ਅੜਬੰਗਾ ॥

ਦੇਯੰ ਕਾਲ ਭੈਰਵ ਜਬ ਸੋਟਾ ।
ਨਸੈ ਪਾਪ ਮੋਟਾ ਸੇ ਮੋਟਾ ॥

ਜਨਕਰ ਨਿਰ੍ਮਲ ਹੋਯ ਸ਼ਰੀਰਾ ।
ਮਿਟੈ ਸਕਲ ਸੰਕਟ ਭਵ ਪੀਰਾ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਰਵ ਭੂਤੋਂਕੇ ਰਾਜਾ ।
ਬਾਧਾ ਹਰਤ ਕਰਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਜਾ ॥

ਐਲਾਦੀ ਕੇ ਦੁਃਖ ਨਿਵਾਰਯੋ ।
ਸਦਾ ਕ੍ਰੁਪਾਕਰਿ ਕਾਜ ਸਮ੍ਹਾਰਯੋ ॥

ਸੁਨ੍ਦਰ ਦਾਸ ਸਹਿਤ ਅਨੁਰਾਗਾ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਵਾਸਾ ਨਿਕਟ ਪ੍ਰਯਾਗਾ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਰਵ ਜੀ ਕੀ ਜਯ ਲੇਖ੍ਯੋ ।
ਸਕਲ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਣ ਦੇਖ੍ਯੋ ॥

ਦੋਹਾ

ਜਯ ਜਯ ਜਯ ਭੈਰਵ
ਬਟੁਕ ਸ੍ਵਾਮੀ ਸੰਕਟ ਟਾਰ ।
ਕ੍ਰੁਪਾ ਦਾਸ ਪਰ ਕੀਜਿਏ
ਸ਼ੰਕਰ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਰਵ ਚਾਲੀਸਾ PDF

ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਰਵ ਚਾਲੀਸਾ PDF

Leave a Comment