Download HinduNidhi App
Bhairava

શ્રી ભૈરવ ચાલીસા

Bhairava Chalisa Gujarati

BhairavaChalisa (चालीसा संग्रह)ગુજરાતી
Share This

|| શ્રી ભૈરવ ચાલીસા ||

દોહા

શ્રી ગણપતિ ગુરુ ગૌરિ
પદ પ્રેમ સહિત ધરિ માથ .
ચાલીસા વન્દન કરૌં
શ્રી શિવ ભૈરવનાથ ..

શ્રી ભૈરવ સંકટ હરણ
મંગલ કરણ કૃપાલ .
શ્યામ વરણ વિકરાલ
વપુ લોચન લાલ વિશાલ ..

જય જય શ્રી કાલી કે લાલા .
જયતિ જયતિ કાશી-કુતવાલા ..

જયતિ બટુક-ભૈરવ ભય હારી .
જયતિ કાલ-ભૈરવ બલકારી ..

જયતિ નાથ-ભૈરવ વિખ્યાતા .
જયતિ સર્વ-ભૈરવ સુખદાતા ..

ભૈરવ રૂપ કિયો શિવ ધારણ .
ભવ કે ભાર ઉતારણ કારણ ..

ભૈરવ રવ સુનિ હ્વૈ ભય દૂરી .
સબ વિધિ હોય કામના પૂરી ..

શેષ મહેશ આદિ ગુણ ગાયો .
કાશી-કોતવાલ કહલાયો ..

જટા જૂટ શિર ચંદ્ર વિરાજત .
બાલા મુકુટ બિજાયઠ સાજત ..

કટિ કરધની ઘૂઁઘરૂ બાજત .
દર્શન કરત સકલ ભય ભાજત ..

જીવન દાન દાસ કો દીન્હ્યો .
કીન્હ્યો કૃપા નાથ તબ ચીન્હ્યો ..

વસિ રસના બનિ સારદ-કાલી .
દીન્હ્યો વર રાખ્યો મમ લાલી ..

ધન્ય ધન્ય ભૈરવ ભય ભંજન .
જય મનરંજન ખલ દલ ભંજન ..

કર ત્રિશૂલ ડમરૂ શુચિ કોડ઼ા .
કૃપા કટાક્શ સુયશ નહિં થોડા ..

જો ભૈરવ નિર્ભય ગુણ ગાવત .
અષ્ટસિદ્ધિ નવ નિધિ ફલ પાવત ..

રૂપ વિશાલ કઠિન દુખ મોચન .
ક્રોધ કરાલ લાલ દુહુઁ લોચન ..

અગણિત ભૂત પ્રેત સંગ ડોલત .
બં બં બં શિવ બં બં બોલત ..

રુદ્રકાય કાલી કે લાલા .
મહા કાલહૂ કે હો કાલા ..

બટુક નાથ હો કાલ ગઁભીરા .
શ્વેત રક્ત અરુ શ્યામ શરીરા ..

કરત નીનહૂઁ રૂપ પ્રકાશા .
ભરત સુભક્તન કહઁ શુભ આશા ..

રત્ન જડ઼િત કંચન સિંહાસન .
વ્યાઘ્ર ચર્મ શુચિ નર્મ સુઆનન ..

તુમહિ જાઇ કાશિહિં જન ધ્યાવહિં .
વિશ્વનાથ કહઁ દર્શન પાવહિં ..

જય પ્રભુ સંહારક સુનન્દ જય .
જય ઉન્નત હર ઉમા નન્દ જય ..

ભીમ ત્રિલોચન સ્વાન સાથ જય .
વૈજનાથ શ્રી જગતનાથ જય ..

મહા ભીમ ભીષણ શરીર જય .
રુદ્ર ત્રયમ્બક ધીર વીર જય ..

અશ્વનાથ જય પ્રેતનાથ જય .
સ્વાનારુઢ઼ સયચંદ્ર નાથ જય ..

નિમિષ દિગંબર ચક્રનાથ જય .
ગહત અનાથન નાથ હાથ જય ..

ત્રેશલેશ ભૂતેશ ચંદ્ર જય .
ક્રોધ વત્સ અમરેશ નન્દ જય ..

શ્રી વામન નકુલેશ ચણ્ડ જય .
કૃત્યાઊ કીરતિ પ્રચણ્ડ જય ..

રુદ્ર બટુક ક્રોધેશ કાલધર .
ચક્ર તુણ્ડ દશ પાણિવ્યાલ ધર ..

કરિ મદ પાન શમ્ભુ ગુણગાવત .
ચૌંસઠ યોગિન સંગ નચાવત ..

કરત કૃપા જન પર બહુ ઢંગા .
કાશી કોતવાલ અડ઼બંગા ..

દેયઁ કાલ ભૈરવ જબ સોટા .
નસૈ પાપ મોટા સે મોટા ..

જનકર નિર્મલ હોય શરીરા .
મિટૈ સકલ સંકટ ભવ પીરા ..

શ્રી ભૈરવ ભૂતોંકે રાજા .
બાધા હરત કરત શુભ કાજા ..

ઐલાદી કે દુઃખ નિવારયો .
સદા કૃપાકરિ કાજ સમ્હારયો ..

સુન્દર દાસ સહિત અનુરાગા .
શ્રી દુર્વાસા નિકટ પ્રયાગા ..

શ્રી ભૈરવ જી કી જય લેખ્યો .
સકલ કામના પૂરણ દેખ્યો ..

દોહા

જય જય જય ભૈરવ
બટુક સ્વામી સંકટ ટાર .
કૃપા દાસ પર કીજિએ
શંકર કે અવતાર ..

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download શ્રી ભૈરવ ચાલીસા PDF

શ્રી ભૈરવ ચાલીસા PDF

Leave a Comment