Download HinduNidhi App
Surya Dev

भविष्य पुराण सूर्य सहस्रनामावली

Bhavishyapurana Surya Sahastra Namavali Hindi

Surya DevSahastranaam (सहस्त्रनाम निधि)संस्कृत
Share This

॥ भविष्य पुराण सूर्य सहस्रनामावली ॥

ॐ अंशुमते नमः।
ॐ अंशुमालिने नमः।
ॐ अकिञ्चनाय नमः।
ॐ अखिन्नाय नमः।
ॐ अग्नये नमः।
ॐ अङ्गिरःपतये नमः।
ॐ अचलाय नमः।
ॐ अचिन्त्यात्मने नमः।
ॐ अचिन्त्याय नमः।
ॐ अच्युताय नमः।
ॐ अजिताय नमः।
ॐ अतिनन्दिताय नमः।
ॐ अतीन्द्रियाय नमः।
ॐ अथाय नमः।
ॐ अदिताय नमः।
ॐ अदितिजाय नमः।
ॐ अद्वितीयाय नमः।
ॐ अनङ्गाय नमः।
ॐ अनलप्रभाय नमः।
ॐ अनलाय नमः।
ॐ अनलाय नमः।
ॐ अनलाय नमः।
ॐ अनलाय नमः।
ॐ अनादिरूपाय नमः।
ॐ अनाद्यन्ताय नमः।
ॐ अनिमित्तगतये नमः।
ॐ अनिर्देश्यवपवे नमः।
ॐ अनिर्देश्याय नमः।
ॐ अनुत्तरस्तापिने नमः।
ॐ अनृणिने नमः।
ॐ अनेकरूपाय नमः।
ॐ अनेकाय नमः।
ॐ अन्तःकरणाय नमः।
ॐ अन्धकारापहाय नमः।
ॐ अन्धाय नमः।
ॐ अपराजिताय नमः।
ॐ अपां पतये नमः।
ॐ अप्रमेयपराक्रमाय नमः।
ॐ अप्रमेयाय नमः।
ॐ अभयप्रदाय नमः।
ॐ अभिमताय नमः।
ॐ अमरश्रेष्ठाय नमः।
ॐ अमराय नमः।
ॐ अमृताहाराय नमः।
ॐ अमेयात्मने नमः।
ॐ अम्बुदाय नमः।
ॐ अम्भोत्थाय नमः।
ॐ अयुक्ताय नमः।
ॐ अयोनिजाय नमः।
ॐ अरुणसारथये नमः।
ॐ अरोषाय नमः।
ॐ अर्यम्णे नमः।
ॐ अलङ्काराक्षराय नमः।
ॐ अलङ्कृताय नमः।
ॐ अवाक्पतये नमः।
ॐ अविचिन्त्यवपवे नमः।
ॐ अविदितामयाय नमः।
ॐ अव्यङ्गधारिणे नमः।
ॐ अव्ययाय नमः।
ॐ अशिशिराय नमः।
ॐ असङ्गगामिने नमः।
ॐ असिताय नमः।
ॐ असुरान्तकाय नमः।
ॐ अहिंसकाय नमः।
ॐ अहिमते नमः।
ॐ आकाराय नमः।
ॐ आकाशगाय नमः।
ॐ आतपाय नमः।
ॐ आत्मने नमः।
ॐ आत्मवते नमः।
ॐ आत्रेयाय नमः।
ॐ आदित्याय नमः।
ॐ आधारभूताय नमः।
ॐ आमुक्तकवचाय नमः।
ॐ आमुक्ताय नमः।
ॐ आयुष्मते नमः।
ॐ आरोग्यकारणाय नमः।
ॐ आरोग्याय नमः।
ॐ आलोककृते नमः।
ॐ आशुगाय नमः।
ॐ आशुगाय नमः।
ॐ इन्द्राय नमः।
ॐ इन्द्रियातिगाय नमः।
ॐ ईशाय नमः।
ॐ ईशाय नमः।
ॐ ईश्वराय नमः।
ॐ उच्चैर्नकाराय नमः।
ॐ उत्तमाय नमः।
ॐ उत्तमाय नमः।
ॐ उत्तराय नमः।
ॐ उदारकर्मणे नमः।
ॐ उदीच्यवेषाय नमः।
ॐ उद्गात्रे नमः।
ॐ उद्भवाय नमः।
ॐ उमापतये नमः।
ॐ ऊर्जिताय नमः।
ॐ ऋतवे नमः।
ॐ ऋतवे नमः।
ॐ ऋद्धये नमः।
ॐ एकचक्ररथाय नमः।
ॐ एकचक्ररथाय नमः।
ॐ एकरथाय नमः।
ॐ एकाकिने नमः।
ॐ एकाय नमः।
ॐ एकाय नमः।
ॐ ओंङ्काराय नमः।
ॐ कञ्चुकिने नमः।
ॐ कपये नमः।
ॐ कपर्दिने नमः।
ॐ कमलाकरबोधनाय नमः।
ॐ कमलानन्दाय नमः।
ॐ कर्त्रे नमः।
ॐ कर्मणां साक्षिणे नमः।
ॐ कलतां वराय नमः।
ॐ कल्पकर्त्रे नमः।
ॐ कल्पपादे नमः।
ॐ कल्पान्तकरणाय नमः।
ॐ कल्पान्तकाय नमः।
ॐ कल्यकराय नमः।
ॐ कल्यवपवे नमः।
ॐ कल्याणकराय नमः।
ॐ कल्याणकृते नमः।
ॐ कल्याणाय नमः।
ॐ कल्याणाय नमः।
ॐ कल्याय नमः।
ॐ कवचिने नमः।
ॐ कवये नमः।
ॐ कश्मलापहाय नमः।
ॐ कश्मलापहाय नमः।
ॐ कान्तये नमः।
ॐ कान्ताय नमः।
ॐ कान्तिप्रियाय नमः।
ॐ कामचारिणे नमः।
ॐ कामाय नमः।
ॐ कामारये नमः।
ॐ कारणापहाय नमः।
ॐ कारणाय नमः।
ॐ कारुणिकाय नमः।
ॐ कार्तस्वराय नमः।
ॐ कार्याय नमः।
ॐ कालकर्त्रे नमः।
ॐ कालघ्ने नमः।
ॐ कालचक्रप्रवर्तकाय नमः।
ॐ कालज्ञाय नमः।
ॐ कालत्रयानन्तरूपाय नमः।
ॐ कालनाशनाय नमः।
ॐ कालानलद्युतये नमः।
ॐ कालाय नमः।
ॐ कालाय नमः।
ॐ कालाश्रयाय नमः।
ॐ किरीटिने नमः।
ॐ कीर्तये नमः।
ॐ कीर्तिकराय नमः।
ॐ कीर्तिवर्धनाय नमः।
ॐ कुण्डलिने नमः।
ॐ कुनाशिने नमः।
ॐ कृतकृत्याय नमः।
ॐ कृतमङ्गलाय नमः।
ॐ कृतात्मने नमः।
ॐ कृताभिख्यविशेषकाय नमः।
ॐ कृताहाराय नमः।
ॐ कृतिनां वराय नमः।
ॐ कृतिने नमः।
ॐ कृष्णवर्त्मने नमः।
ॐ कृष्णवाससे नमः।
ॐ केतुमते नमः।
ॐ केयूरिणे नमः।
ॐ क्रतुमतये नमः।
ॐ क्रियावते नमः।
ॐ क्रियाहेतवे नमः।
ॐ क्षान्तये नमः।
ॐ क्षुधापाय नमः।
ॐ क्षेमाक्षेमस्थितिप्रियाय नमः।
ॐ क्षेमाय नमः।
ॐ क्ष्मापतये नमः।
ॐ खगसत्तमाय नमः।
ॐ खगाय नमः।
ॐ खगाय नमः।
ॐ खगाय नमः।
ॐ खञ्जनाय नमः।
ॐ खद्योताय नमः।
ॐ खर्वाय नमः।
ॐ गगनगाय नमः।
ॐ गणनायकाय नमः।
ॐ गणपतये नमः।
ॐ गणेश्वराय नमः।
ॐ गतिमते नमः।
ॐ गन्धवहाय नमः।
ॐ गभस्तिमते नमः।
ॐ गरीयसे नमः।
ॐ गुणवते नमः।
ॐ गुणाय नमः।
ॐ गुरवे नमः।
ॐ गुरवे नमः।
ॐ गुहाय नमः।
ॐ गुहाय नमः।
ॐ गोपतये नमः।
ॐ गोमते नमः।
ॐ गोविन्दाय नमः।
ॐ ग्रहदेवेशाय नमः।
ॐ ग्रहनक्षत्रमण्डलाय नमः।
ॐ ग्रहपतये नमः।
ॐ ग्रहराजाय नमः।
ॐ ग्रहेशाय नमः।
ॐ घर्मकर्त्रे नमः।
ॐ घर्मदाय नमः।
ॐ घर्माय नमः।
ॐ घृणये नमः।
ॐ घृणये नमः।
ॐ चक्रपाणये नमः।
ॐ चक्रवर्तिने नमः।
ॐ चण्डवाहनाय नमः।
ॐ चतुर्भुजाय नमः।
ॐ चतुर्मुखाय नमः।
ॐ चतुर्वेदधराय नमः।
ॐ चतुर्वेदप्रियंवदाय नमः।
ॐ चतुर्वेदाय नमः।
ॐ चारुरात्रिहराय नमः।
ॐ चित्रविक्रमाय नमः।
ॐ जगतां पतये नमः।
ॐ जगतामेककारणाय नमः।
ॐ जगत्पतये नमः।
ॐ जगत्पित्रे नमः।
ॐ जगत्प्रदीपाय नमः।
ॐ जगत्प्रियाय नमः।
ॐ जगदादिजाय नमः।
ॐ जगदानन्दाय नमः।
ॐ जगन्नाथाय नमः।
ॐ जगन्नाथाय नमः।
ॐ जगन्नेत्रे नमः।
ॐ जङ्गमस्थावरात्मकाय नमः।
ॐ जनानन्दाय नमः।
ॐ जनार्दनाय नमः।
ॐ जनित्रे नमः।
ॐ जनेश्वराय नमः।
ॐ जयाय नमः।
ॐ जलधृगे नमः।
ॐ जितरिपवे नमः।
ॐ जितादर्शाय नमः।
ॐ जितेन्द्रियाय नमः।
ॐ जिष्णवे नमः।
ॐ जीवनाथाय नमः।
ॐ जीवानन्दाय नमः।
ॐ जीवाय नमः।
ॐ जीवाय नमः।
ॐ जेत्रे नमः।
ॐ ज्ञानगम्याय नमः।
ॐ ज्ञानवते नमः।
ॐ ज्ञानशोभनाय नमः।
ॐ ज्ञेयाय नमः।
ॐ ज्यायसे नमः।
ॐ तत्त्वाय नमः।
ॐ तनिताय नमः।
ॐ तपनाय नमः।
ॐ तपसां पतये नमः।
ॐ तमोघ्नाय नमः।
ॐ तरणये नमः।
ॐ तरणये नमः।
ॐ तरुणाय नमः।
ॐ तापनाय नमः।
ॐ तापिने नमः।
ॐ तिग्मांशवे नमः।
ॐ तिमिरापहाय नमः।
ॐ तीक्ष्णदीधितये नमः।
ॐ तीर्थक्रियावते नमः।
ॐ तीव्रप्रतापनाय नमः।
ॐ तेजसां निधये नमः।
ॐ तेजस्विने नमः।
ॐ तेजस्विने नमः।
ॐ तेजोनिधये नमः।
ॐ तेजोनिलयाय नमः।
ॐ तेजोराशये नमः।
ॐ त्रयिने नमः।
ॐ त्रिलोचनाय नमः।
ॐ त्रिषु संस्थिताय नमः।
ॐ त्रैलोक्येशाय नमः।
ॐ त्र्यक्षराय नमः।
ॐ त्र्यम्बकाय नमः।
ॐ त्वष्ट्रे नमः।
ॐ दक्षाय नमः।
ॐ दयालवे नमः।
ॐ दहनाय नमः।
ॐ दात्रे नमः।
ॐ दात्रे नमः।
ॐ दिग्वाससे नमः।
ॐ दिग्विदिक्पतये नमः।
ॐ दिनकृते नमः।
ॐ दिनकृते नमः।
ॐ दिवस्पतये नमः।
ॐ दिवाकराय नमः।
ॐ दिवाकराय नमः।
ॐ दिविस्थिताय नमः।
ॐ दिव्यकुण्डलमण्डिताय नमः।
ॐ दिव्यकृते नमः।
ॐ दिव्यबाहवे नमः।
ॐ दीधितिमते नमः।
ॐ दीननाथाय नमः।
ॐ दीपाय नमः।
ॐ दीप्तदीधितये नमः।
ॐ दुःस्वप्नाशुभनाशनाय नमः।
ॐ दुराराध्याय नमः।
ॐ देवदेवाय नमः।
ॐ देवाय नमः।
ॐ देवाय नमः।
ॐ द्युतये नमः।
ॐ द्युतिमते नमः।
ॐ द्योतनाय नमः।
ॐ द्योताय नमः।
ॐ द्योतितानलाय नमः।
ॐ द्वन्द्वघ्ने नमः।
ॐ द्वापराय नमः।
ॐ धनदाय नमः।
ॐ धनदाय नमः।
ॐ धनधान्यकृते नमः।
ॐ धनाध्यक्षाय नमः।
ॐ धनुर्धराय नमः।
ॐ धनुष्पाणये नमः।
ॐ धनेशाय नमः।
ॐ धन्याय नमः।
ॐ धन्विने नमः।
ॐ धरणाय नमः।
ॐ धरणीधराय नमः।
ॐ धराध्यक्षाय नमः।
ॐ धर्मकर्मप्रभावकृते नमः।
ॐ धर्मकृते नमः।
ॐ धर्मकेतवे नमः।
ॐ धर्मकेतवे नमः।
ॐ धर्मदाय नमः।
ॐ धर्मनित्याय नमः।
ॐ धर्मयूपाय नमः।
ॐ धर्मरतये नमः।
ॐ धर्मराजाय नमः।
ॐ धर्मवत्सलाय नमः।
ॐ धर्मांशवे नमः।
ॐ धर्मात्मने नमः।
ॐ धर्माधर्मप्रवर्तकाय नमः।
ॐ धर्माधर्मवरप्रदाय नमः।
ॐ धात्रे नमः।
ॐ धीमते नमः।
ॐ धीरात्मने नमः।
ॐ धीराय नमः।
ॐ धूमकेतवे नमः।
ॐ धृतातपत्रप्रतिमाय नमः।
ॐ धृतिकराय नमः।
ॐ धृतिमते नमः।
ॐ ध्रुवाय नमः।
ॐ ध्वजधराय नमः।
ॐ ध्वान्तघ्ने नमः।
ॐ नन्दनाय नमः।
ॐ नन्दनाय नमः।
ॐ नन्दवर्धनाय नमः।
ॐ नभसे नमः।
ॐ नभसे नमः।
ॐ नभस्वते नमः।
ॐ नयाय नमः।
ॐ नरवाहनाय नमः।
ॐ नराय नमः।
ॐ नाकपालिने नमः।
ॐ नागराजेन्द्राय नमः।
ॐ नाथाय नमः।
ॐ नारायणाय नमः।
ॐ नित्यगामिने नमः।
ॐ नित्यरथाय नमः।
ॐ नित्याय नमः।
ॐ नित्याय नमः।
ॐ नित्याय नमः।
ॐ नियतात्मने नमः।
ॐ नियतात्मने नमः।
ॐ निरञ्जनाय नमः।
ॐ निरहङ्काराय नमः।
ॐ निराकुलाय नमः।
ॐ निरालम्बाय नमः।
ॐ निर्गुणाय नमः।
ॐ निर्णयाय नमः।
ॐ निर्द्वन्द्वाय नमः।
ॐ निष्कलाय नमः।
ॐ नीलकण्ठाय नमः।
ॐ नीललोहिताय नमः।
ॐ नेत्रे नमः।
ॐ पतगाय नमः।
ॐ पतङ्गाय नमः।
ॐ पद्मनाभाय नमः।
ॐ पद्ममालिने नमः।
ॐ पद्मयोनये नमः।
ॐ पद्मयोनये नमः।
ॐ पद्महस्ताय नमः।
ॐ पद्मानन्दाय नमः।
ॐ पद्मेक्षणाय नमः।
ॐ पद्मोदरनिभाननाय नमः।
ॐ परन्तपाय नमः।
ॐ परपुरञ्जयाय नमः।
ॐ परप्राणाय नमः।
ॐ परमाय नमः।
ॐ परमेश्वराय नमः।
ॐ परमेष्ठिने नमः।
ॐ परमोदाराय नमः।
ॐ परस्मै नमः।
ॐ पराक्रमाय नमः।
ॐ परात्पराय नमः।
ॐ परापरज्ञाय नमः।
ॐ परावराय नमः।
ॐ पर्जन्याय नमः।
ॐ पवित्रात्मने नमः।
ॐ पशुमते नमः।
ॐ पशुमते नमः।
ॐ पाकशासनाय नमः।
ॐ पापसन्तापहर्त्रे नमः।
ॐ पिनाकधृते नमः।
ॐ पीतवाससे नमः।
ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः।
ॐ पुण्यसङ्कीर्तनाय नमः।
ॐ पुण्याय नमः।
ॐ पुरन्दराय नमः।
ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः।
ॐ पुष्कलाय नमः।
ॐ पूतात्मने नमः।
ॐ पूतात्मने नमः।
ॐ पूष्णे नमः।
ॐ प्रकाशकाय नमः।
ॐ प्रकृतये नमः।
ॐ प्रकृतिस्थिताय नमः।
ॐ प्रचेतसे नमः।
ॐ प्रजनाय नमः।
ॐ प्रणतार्तिघ्ने नमः।
ॐ प्रणतार्तिहराय नमः।
ॐ प्रतर्दनाय नमः।
ॐ प्रत्यक्षाय नमः।
ॐ प्रत्यूषाय नमः।
ॐ प्रथिताय नमः।
ॐ प्रद्योतनाय नमः।
ॐ प्रद्योताय नमः।
ॐ प्रभञ्जनाय नमः।
ॐ प्रभवे नमः।
ॐ प्रभवे नमः।
ॐ प्रभाकराय नमः।
ॐ प्रभाकराय नमः।
ॐ प्रभामयाय नमः।
ॐ प्रभावते नमः।
ॐ प्रयतात्मने नमः।
ॐ प्रयतात्मने नमः।
ॐ प्रयतानन्दाय नमः।
ॐ प्रयताय नमः।
ॐ प्रलम्बहारसञ्चारिणे नमः।
ॐ प्रशमप्रियाय नमः।
ॐ प्रशान्ताय नमः।
ॐ प्रसन्नवदनाय नमः।
ॐ प्रसन्नात्मने नमः।
ॐ प्रांशवे नमः।
ॐ प्राज्ञपतये नमः।
ॐ प्राज्ञाय नमः।
ॐ प्राणवते नमः।
ॐ प्राप्तयानाय नमः।
ॐ प्रियकारिणे नमः।
ॐ प्रियकृते नमः।
ॐ प्रियङ्कराय नमः।
ॐ प्रियदर्शनाय नमः।
ॐ प्रियाय नमः।
ॐ प्रियाय नमः।
ॐ प्रीतमनसे नमः।
ॐ प्रीतये नमः।
ॐ बन्धवे नमः।
ॐ बलदाय नमः।
ॐ बलभृते नमः।
ॐ बलवते नमः।
ॐ बलिकेतनाय नमः।
ॐ बलिनां वराय नमः।
ॐ बलिने नमः।
ॐ बलिप्रियाय नमः।
ॐ बहुज्ञाय नमः।
ॐ बहुदायकाय नमः।
ॐ बहुमङ्गलाय नमः।
ॐ बुद्धिमते नमः।
ॐ बुधाय नमः।
ॐ बृहत्कीर्तये नमः।
ॐ बृहत्तेजसे नमः।
ॐ बृहस्पतये नमः।
ॐ बृहस्पतये नमः।
ॐ ब्रध्नाय नमः।
ॐ ब्रध्नाय नमः।
ॐ ब्रह्मचर्यवते नमः।
ॐ ब्रह्मणे नमः।
ॐ भक्तदुःखक्षयकराय नमः।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
ॐ भगवते नमः।
ॐ भगवते नमः।
ॐ भगवते नमः।
ॐ भगवते नमः।
ॐ भगाय नमः।
ॐ भयापहर्त्रे नमः।
ॐ भर्गाय नमः।
ॐ भवद्योताय नमः।
ॐ भवसागरतारकाय नमः।
ॐ भानुमते नमः।
ॐ भावितात्मने नमः।
ॐ भावितात्मने नमः।
ॐ भासनाय नमः।
ॐ भासिताय नमः।
ॐ भास्कराय नमः।
ॐ भास्कराय नमः।
ॐ भास्वते नमः।
ॐ भिषग्वराय नमः।
ॐ भीमाय नमः।
ॐ भुवनपूजिताय नमः।
ॐ भुवनेश्वराय नमः।
ॐ भूतनाथाय नमः।
ॐ भूतभव्याय नमः।
ॐ भूतात्मने नमः।
ॐ भूतान्तःकरणाय नमः।
ॐ भूतिदाय नमः।
ॐ भूतेशाय नमः।
ॐ भूधराय नमः।
ॐ भूपतये नमः।
ॐ भूषणाय नमः।
ॐ भूषणोद्भासिने नमः।
ॐ भूष्णवे नमः।
ॐ भूष्याय नमः।
ॐ भोक्त्रे नमः।
ॐ मङ्गलवते नमः।
ॐ मङ्गलाय नमः।
ॐ मङ्गलावहाय नमः।
ॐ मङ्गल्यचारुचरिताय नमः।
ॐ मणिकुलद्युतये नमः।
ॐ मताय नमः।
ॐ मतिमते नमः।
ॐ मधुसूदनाय नमः।
ॐ मनुपतये नमः।
ॐ मनुस्वामिने नमः।
ॐ मनोवाञ्छितदायकाय नमः।
ॐ मनोहरवपवे नमः।
ॐ मनोहराय नमः।
ॐ मनोहराय नमः।
ॐ मन्त्रमूर्तये नमः।
ॐ मन्त्राय नमः।
ॐ मन्त्राय नमः।
ॐ मन्दाराय नमः।
ॐ मन्वन्तराधिपाय नमः।
ॐ मरीचिमालिने नमः।
ॐ मरुतां पतये नमः।
ॐ मरुतामीश्वरेश्वराय नमः।
ॐ मरुत्वते नमः।
ॐ महते नमः।
ॐ महते नमः।
ॐ महते नमः।
ॐ महते नमः।
ॐ महते नमः।
ॐ महत्तराय नमः।
ॐ महाकारुणिकोत्तमाय नमः।
ॐ महातेजसे नमः।
ॐ महात्मने नमः।
ॐ महाबलाय नमः।
ॐ महाबाहवे नमः।
ॐ महामन्त्राय नमः।
ॐ महामायाय नमः।
ॐ महामायाय नमः।
ॐ महायोगिने नमः।
ॐ महायोगिने नमः।
ॐ महायोगिने नमः।
ॐ महारथाय नमः।
ॐ महालयाय नमः।
ॐ महावराहाय नमः।
ॐ महाविस्तीर्णमण्डलाय नमः।
ॐ महावीर्याय नमः।
ॐ महावैद्याय नमः।
ॐ महाव्रताय नमः।
ॐ महाशक्तये नमः।
ॐ महाशनाय नमः।
ॐ महाश्वेताय नमः।
ॐ महासिद्धये नमः।
ॐ महिताय नमः।
ॐ महेन्द्राय नमः।
ॐ महेश्वराय नमः।
ॐ महेश्वराय नमः।
ॐ महोग्राय नमः।
ॐ महोत्साहाय नमः।
ॐ माङ्गल्यकर्त्रे नमः।
ॐ माङ्गल्याय नमः।
ॐ माठराय नमः।
ॐ मान्धात्रे नमः।
ॐ मान्याय नमः।
ॐ मार्तण्डाय नमः।
ॐ माल्यदाम्ने नमः।
ॐ मिहिराय नमः।
ॐ मुकुटिने नमः।
ॐ मुनये नमः।
ॐ मुनिवृन्दनमस्कृताय नमः।
ॐ मृत्यवे नमः।
ॐ मेधाविने नमः।
ॐ मेधिकाय नमः।
ॐ मेध्याय नमः।
ॐ मेरुमेयाय नमः।
ॐ मेरुरक्षाकराय नमः।
ॐ मेरुसेविने नमः।
ॐ मेषिने नमः।
ॐ मोक्षदाय नमः।
ॐ मोक्षदायकाय नमः।
ॐ मोक्षहेतवे नमः।
ॐ मोक्षाय नमः।
ॐ मौनिने नमः।
ॐ यजनप्रियाय नमः।
ॐ यज्ञपतये नमः।
ॐ यज्ञाय नमः।
ॐ यमाय नमः।
ॐ यशस्विने नमः।
ॐ युगादिकृते नमः।
ॐ युगावर्ताय नमः।
ॐ यूपवृक्षाय नमः।
ॐ योगतत्पराय नमः।
ॐ योगनित्याय नमः।
ॐ योगिने नमः।
ॐ योगीश्वरपतये नमः।
ॐ रक्षोघ्नाय नमः।
ॐ रतिमते नमः।
ॐ रत्नकान्तये नमः।
ॐ रत्नगर्भाय नमः।
ॐ रथगतये नमः।
ॐ रथाधीशाय नमः।
ॐ रथाध्यक्षाय नमः।
ॐ रथारूढाय नमः।
ॐ रथिनां वराय नमः।
ॐ रथिने नमः।
ॐ रमणीयगुणाय नमः।
ॐ रवये नमः।
ॐ रश्मिमालिने नमः।
ॐ राज्ञीप्रियाय नमः।
ॐ राज्ञे नमः।
ॐ राज्यदायिने नमः।
ॐ रुचिप्रदाय नमः।
ॐ रुद्राय नमः।
ॐ रोगहर्त्रे नमः।
ॐ रोचिष्णवे नमः।
ॐ लोकगुरवे नमः।
ॐ लोकत्रयाश्रयाय नमः।
ॐ लोकनाथाय नमः।
ॐ लोकबन्धवे नमः।
ॐ लोकवत्सलाय नमः।
ॐ लोकसाक्षिणे नमः।
ॐ लोकालोकनमस्कृताय नमः।
ॐ लोकेशाय नमः।
ॐ लोहिताङ्गाय नमः।
ॐ वक्त्रे नमः।
ॐ वचसां पतये नमः।
ॐ वदान्याय नमः।
ॐ वरदाय नमः।
ॐ वरदाय नमः।
ॐ वरनायकाय नमः।
ॐ वरप्रदाय नमः।
ॐ वराय नमः।
ॐ वरीयांशवे नमः।
ॐ वरुणेशाय नमः।
ॐ वरेण्याय नमः।
ॐ वर्चसामीशाय नमः।
ॐ वर्चसोज्ज्वलाय नमः।
ॐ वर्चस्विने नमः।
ॐ वर्णाध्यक्षाय नमः।
ॐ वर्ष्मिणे नमः।
ॐ वशानुगाय नमः।
ॐ वषट्काराय नमः।
ॐ वसुधाम्ने नमः।
ॐ वसुप्रदाय नमः।
ॐ वसुप्रदाय नमः।
ॐ वसुमते नमः।
ॐ वह्नये नमः।
ॐ वह्नये नमः।
ॐ वाग्मिने नमः।
ॐ वाग्मिने नमः।
ॐ वाग्मिपतये नमः।
ॐ वाग्विशारदाय नमः।
ॐ वायवे नमः।
ॐ वायवे नमः।
ॐ वायवे नमः।
ॐ वायुवाहनाय नमः।
ॐ वासवप्रियाय नमः।
ॐ वासवस्वामिने नमः।
ॐ वासुकये नमः।
ॐ विकृतये नमः।
ॐ विगतानन्दाय नमः।
ॐ विगाहनाय नमः।
ॐ विगाहिने नमः।
ॐ विग्रहिने नमः।
ॐ विघ्नशमनाय नमः।
ॐ विचक्षणाय नमः।
ॐ विचित्ररथाय नमः।
ॐ विजयप्रदाय नमः।
ॐ विजिताय नमः।
ॐ विजेत्रे नमः।
ॐ विदिताय नमः।
ॐ विदिताशयाय नमः।
ॐ विदिताशयाय नमः।
ॐ विदुषे नमः।
ॐ विद्याराजाधिराजाय नमः।
ॐ विद्यावते नमः।
ॐ विद्यावते नमः।
ॐ विद्यावते नमः।
ॐ विद्युते नमः।
ॐ विद्योतनाय नमः।
ॐ विधये नमः।
ॐ विधात्रे नमः।
ॐ विधेयाय नमः।
ॐ विधेयाय नमः।
ॐ विनिन्द्याय नमः।
ॐ विन्दवे नमः।
ॐ विपाप्मने नमः।
ॐ विप्राय नमः।
ॐ विभक्ताय नमः।
ॐ विभवे नमः।
ॐ विभवे नमः।
ॐ विभावसवे नमः।
ॐ विमन्यवे नमः।
ॐ विमर्षिने नमः।
ॐ विमलद्युतये नमः।
ॐ विमलाय नमः।
ॐ विमुक्तात्मने नमः।
ॐ विराजे नमः।
ॐ विराजे नमः।
ॐ विरूपाक्षाय नमः।
ॐ विरोचनाय नमः।
ॐ विवर्धनाय नमः।
ॐ विवर्धनाय नमः।
ॐ विवस्वते नमः।
ॐ विविधाम्बरभूषणाय नमः।
ॐ विविधाशनाय नमः।
ॐ विशाखाय नमः।
ॐ विशिष्टात्मने नमः।
ॐ विशिष्टोत्कृष्टकर्मकृते नमः।
ॐ विशोकाय नमः।
ॐ विश्वकर्त्रे नमः।
ॐ विश्वकर्मणे नमः।
ॐ विश्वजिते नमः।
ॐ विश्वतापनाय नमः।
ॐ विश्वतोमुखाय नमः।
ॐ विश्वनिलयाय नमः।
ॐ विश्वभावनाय नमः।
ॐ विश्वयोनये नमः।
ॐ विश्वविदे नमः।
ॐ विश्वात्मने नमः।
ॐ विश्वामित्राय नमः।
ॐ विश्वामित्राय नमः।
ॐ विश्वाय नमः।
ॐ विश्वेश्वराय नमः।
ॐ विष्टुताय नमः।
ॐ विष्णवे नमः।
ॐ विस्तीर्णाय नमः।
ॐ विहगाय नमः।
ॐ विहङ्गमाय नमः।
ॐ विहङ्गाय नमः।
ॐ विहारिणे नमः।
ॐ विहिताय नमः।
ॐ वीराय नमः।
ॐ वृद्धये नमः।
ॐ वृद्धिदाय नमः।
ॐ वृषध्वजाय नमः।
ॐ वृषाकपये नमः।
ॐ वेगवते नमः।
ॐ वेणवे नमः।
ॐ वेणुरसहाय नमः।
ॐ वेदनिलयाय नमः।
ॐ वेदपारगाय नमः।
ॐ वेदभृते नमः।
ॐ वेदमूर्तये नमः।
ॐ वेदविदे नमः।
ॐ वेद्याय नमः।
ॐ वैद्याय नमः।
ॐ वैवस्वतगुरवे नमः।
ॐ व्याधिघ्ने नमः।
ॐ व्याधिप्रणाशनाय नमः।
ॐ व्रतचारिणे नमः।
ॐ व्रतधराय नमः।
ॐ व्रतिने नमः।
ॐ शक्तिमतां श्रेष्ठाय नमः।
ॐ शक्तिमते नमः।
ॐ शतमुखाय नमः।
ॐ शतविन्दवे नमः।
ॐ शनैश्चरस्य पित्रे नमः।
ॐ शब्दकराय नमः।
ॐ शम्भवे नमः।
ॐ शरण्याय नमः।
ॐ शरण्याय नमः।
ॐ शरण्यार्तिहराय नमः।
ॐ शान्तिप्रियाय नमः।
ॐ शार्ङ्गधन्वने नमः।
ॐ शास्त्रे नमः।
ॐ शिवाय नमः।
ॐ शिष्टाचाराय नमः।
ॐ शीघ्रगतये नमः।
ॐ शीर्णाय नमः।
ॐ शुचये नमः।
ॐ शुद्धमतये नमः।
ॐ शुभकर्मणे नमः।
ॐ शुभप्रदाय नमः।
ॐ शुभप्रदाय नमः।
ॐ शुभाकाराय नमः।
ॐ शुभाय नमः।
ॐ शुभ्राय नमः।
ॐ शूराय नमः।
ॐ शेषाय नमः।
ॐ शोभनप्रियाय नमः।
ॐ शोभनाय नमः।
ॐ श्रीकण्ठाय नमः।
ॐ श्रीधराय नमः।
ॐ श्रीनिकेतनाय नमः।
ॐ श्रीनिवासाय नमः।
ॐ श्रीपतये नमः।
ॐ श्रीमतां वराय नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ श्रुतिमते नमः।
ॐ श्रेयसे नमः।
ॐ श्रेयस्कराय नमः।
ॐ श्रेष्ठात्मने नमः।
ॐ श्रेष्ठाय नमः।
ॐ श्रेष्ठाय नमः।
ॐ श्रेष्ठाय नमः।
ॐ संप्रकाशकाय नमः।
ॐ संप्रतापनाय नमः।
ॐ संयमाय नमः।
ॐ संवत्सराय नमः।
ॐ संविभागिने नमः।
ॐ संसारगतिविच्छेत्त्रे नमः।
ॐ संसारतारकाय नमः।
ॐ संसारार्णवतारकाय नमः।
ॐ संहर्त्रे नमः।
ॐ सक्रोधनाय नमः।
ॐ सङ्कल्पयोनये नमः।
ॐ सञ्जीवनाय नमः।
ॐ सततानन्दाय नमः।
ॐ सतामीशाय नमः।
ॐ सत्त्वरजस्तमसे नमः।
ॐ सत्यवते नमः।
ॐ सत्याय नमः।
ॐ सदागतये नमः।
ॐ सदायोगिने नमः।
ॐ सन्तपनाय नमः।
ॐ सन्तापनाय नमः।
ॐ सन्तापहृते नमः।
ॐ सन्देहनाशनाय नमः।
ॐ सन्ध्यारागकराय नमः।
ॐ सन्ध्यावन्दनवन्दिताय नमः।
ॐ सप्तजिह्वाय नमः।
ॐ सप्ततुरगाय नमः।
ॐ सप्तमीप्रियाय नमः।
ॐ सप्तलोकनमस्कृताय नमः।
ॐ सप्तसप्तये नमः।
ॐ सप्तसप्तये नमः।
ॐ सप्तार्चिषे नमः।
ॐ सप्ताश्वाय नमः।
ॐ सप्तिमते नमः।
ॐ समाक्रतवे नमः।
ॐ समायुक्ताय नमः।
ॐ समायुक्ताय नमः।
ॐ समाराधनतोषवते नमः।
ॐ समाहितमतये नमः।
ॐ समितिञ्जयाय नमः।
ॐ समुद्राय नमः।
ॐ सम्पूर्णाय नमः।
ॐ सम्पूर्णाय नमः।
ॐ सम्पूर्णाय नमः।
ॐ सर्गाय नमः।
ॐ सर्वकल्याणभाजनाय नमः।
ॐ सर्वकृते नमः।
ॐ सर्वगाय नमः।
ॐ सर्वगाय नमः।
ॐ सर्वगाय नमः।
ॐ सर्वजितां वराय नमः।
ॐ सर्वज्ञाय नमः।
ॐ सर्वज्ञाय नमः।
ॐ सर्वतोमुखाय नमः।
ॐ सर्वदमनाय नमः।
ॐ सर्वदर्शिने नमः।
ॐ सर्वदाय नमः।
ॐ सर्वद्युतिकराय नमः।
ॐ सर्वद्योताय नमः।
ॐ सर्वप्रकाशकाय नमः।
ॐ सर्वप्रहरणायुधाय नमः।
ॐ सर्वप्रियाय नमः।
ॐ सर्वलोकप्रकाशकाय नमः।
ॐ सर्ववेदप्रगीतात्मने नमः।
ॐ सर्ववेदलयाय नमः।
ॐ सर्वव्रताय नमः।
ॐ सर्वशत्रुविनाशनाय नमः।
ॐ सर्वशस्त्रभृतां वराय नमः।
ॐ सर्वसहाय नमः।
ॐ सर्वसाक्षिने नमः।
ॐ सर्वात्मने नमः।
ॐ सर्वाय नमः।
ॐ सर्वोदधिस्थितिकराय नमः।
ॐ सवित्रे नमः।
ॐ सवित्रे नमः।
ॐ सवित्रे नमः।
ॐ सवित्रे नमः।
ॐ सहस्रकराय नमः।
ॐ सहस्रकिरणाय नमः।
ॐ सहस्रदीधितये नमः।
ॐ सहस्रपादे नमः।
ॐ सहस्ररश्मये नमः।
ॐ सहस्रांशवे नमः।
ॐ सहस्रांशवे नमः।
ॐ सहस्रांशवे नमः।
ॐ सहस्राक्षाय नमः।
ॐ सहस्रार्चिषे नमः।
ॐ साधवे नमः।
ॐ सामगाय नमः।
ॐ साम्राज्यदाननिरताय नमः।
ॐ सायं दिवा दिव्यवपुषे नमः।
ॐ सावित्रीभाविताय नमः।
ॐ सिताय नमः।
ॐ सिद्धकार्याय नमः।
ॐ सिद्धये नमः।
ॐ सिद्धाय नमः।
ॐ सुकर्मणे नमः।
ॐ सुकेतनाय नमः।
ॐ सुखदाय नमः।
ॐ सुखदाय नमः।
ॐ सुखप्रदाय नमः।
ॐ सुखसेव्याय नमः।
ॐ सुखिने नमः।
ॐ सुखिने नमः।
ॐ सुजनाय नमः।
ॐ सुताजिताय नमः।
ॐ सुनयाय नमः।
ॐ सुनयाय नमः।
ॐ सुनेत्राय नमः।
ॐ सुप्रतापाय नमः।
ॐ सुप्रभावनाय नमः।
ॐ सुप्रभावाय नमः।
ॐ सुप्रियाय नमः।
ॐ सुमतये नमः।
ॐ सुमतये नमः।
ॐ सुमतये नमः।
ॐ सुमनःप्रियाय नमः।
ॐ सुमनसे नमः।
ॐ सुमनाय नमः।
ॐ सुमहाबलाय नमः।
ॐ सुमूर्तये नमः।
ॐ सुमेधसे नमः।
ॐ सुमेधाविने नमः।
ॐ सुयशसे नमः।
ॐ सुरकार्यज्ञाय नमः।
ॐ सुरज्येष्ठाय नमः।
ॐ सुरताय नमः।
ॐ सुरथाय नमः।
ॐ सुरथाय नमः।
ॐ सुरनमस्कृताय नमः।
ॐ सुरपतये नमः।
ॐ सुरपूजिताय नमः।
ॐ सुरारिघ्ने नमः।
ॐ सुरेशाय नमः।
ॐ सुरेशाय नमः।
ॐ सुलोचनाय नमः।
ॐ सुवर्चसे नमः।
ॐ सुवाचे नमः।
ॐ सुवाहनाय नमः।
ॐ सुविशिष्टाय नमः।
ॐ सुसंयुक्ताय नमः।
ॐ सूक्ष्मधिये नमः।
ॐ सूर्याय नमः।
ॐ सृष्टये नमः।
ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः।
ॐ सैंहिकेयरिपवे नमः।
ॐ सोमाय नमः।
ॐ सौख्याय नमः।
ॐ सौख्याय नमः।
ॐ स्कन्दाय नमः।
ॐ स्कन्दाय नमः।
ॐ स्तुतिहेतवे नमः।
ॐ स्तोत्राय नमः।
ॐ स्थविराय नमः।
ॐ स्थाणवे नमः।
ॐ स्थितये नमः।
ॐ स्थिताय नमः।
ॐ स्थिताय नमः।
ॐ स्थितिप्रियाय नमः।
ॐ स्थितिमते नमः।
ॐ स्थितिस्थेयाय नमः।
ॐ स्थिरात्मकाय नमः।
ॐ स्थेयाय नमः।
ॐ स्पष्टाक्षराय नमः।
ॐ स्रग्विणे नमः।
ॐ स्वःस्थिताय नमः।
ॐ स्वचाराचारतत्पराय नमः।
ॐ स्वर्णरथाय नमः।
ॐ स्वर्णरेतसे नमः।
ॐ स्वर्णशरीरधृषे नमः।
ॐ स्वर्णाय नमः।
ॐ स्वर्भानवे नमः।
ॐ स्वाहाकाराय नमः।
ॐ हंसाय नमः।
ॐ हयगाय नमः।
ॐ हरये नमः।
ॐ हराय नमः।
ॐ हराय नमः।
ॐ हरिताश्वाय नमः।
ॐ हरिदश्वाय नमः।
ॐ हरिप्रियाय नमः।
ॐ हर्यश्वाय नमः।
ॐ हारिणे नमः।
ॐ हासाय नमः।
ॐ हिमदाय नमः।
ॐ हिमांशुभृते नमः।
ॐ हिरण्यरेतसे नमः।
ॐ हिरण्यरेतसे नमः।
ॐ हुताहुतये नमः।
ॐ हृषीकेशाय नमः।
ॐ हेतवे नमः।
ॐ होत्रे नमः।

॥ इति श्री भविष्य पुराणे सूर्य सहस्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download भविष्य पुराण सूर्य सहस्रनामावली PDF

भविष्य पुराण सूर्य सहस्रनामावली PDF

Leave a Comment