Download HinduNidhi App
Misc

भगवान इन्द्र सहस्रनामावली

Indra Sahastra Namavali Hindi

MiscSahastranaam (सहस्त्रनाम निधि)संस्कृत
Share This

॥ भगवान इन्द्र सहस्रनामावली ॥

ॐ अकल्पाय नमः।
ॐ अकवारये नमः।
ॐ अकामकर्शनाय नमः।
ॐ अकूपाराय नमः।
ॐ अकेतवे केतुं कृण्वते नमः।
ॐ अक्ष्तोतये नमः।
ॐ अगोरुधाय नमः।
ॐ अङ्गैरस्तमाय नमः।
ॐ अचक्रयास्वधय नमः।
ॐ अच्युतच्युते नमः।
ॐ अच्युताय नमः।
ॐ अजराय नमः।
ॐ अजातशत्रवे नमः।
ॐ अजाय नमः।
ॐ अजुराय नमः।
ॐ अत्कं वसानाय नमः।
ॐ अदाभ्याय नमः।
ॐ अद्भुताय नमः।
ॐ अद्रिगवे नमः।
ॐ अद्रिमते नमः।
ॐ अद्रोघवाचे नमः।
ॐ अध्वराय नमः।
ॐ अनपच्युताय नमः।
ॐ अनर्वणे नमः।
ॐ अनवद्याय नमः।
ॐ अनाधृष्याय नमः।
ॐ अनानताय नमः।
ॐ अनिमानाय नमः।
ॐ अनिमिषाय नमः।
ॐ अनिष्कृतायः नमः।
ॐ अनिष्टृताय नमः।
ॐ अनीलाय नमः।
ॐ अन्तमाय नमः।
ॐ अन्तराभराय नमः।
ॐ अन्तरिक्षप्रे नमः।
ॐ अपराजिताय नमः।
ॐ अपराय नमः।
ॐ अपरीताय नमः।
ॐ अपश्चाद्दध्वने नमः।
ॐ अपामजाय नमः।
ॐ अपाराय नमः।
ॐ अपिधानवते नमः।
ॐ अपेशसे पेशः कृण्वते नमः।
ॐ अप्रतये नमः।
ॐ अप्रतिष्कुताय नमः।
ॐ अप्रतीताय नमः।
ॐ अब्जिते नमः।
ॐ अभयङ्कराय नमः।
ॐ अभिक्रतूनां दमित्रे नमः।
ॐ अभिनेत्रे नमः।
ॐ अभिभङ्गाय नमः।
ॐ अभिभूतये नमः।
ॐ अभिभूवे नमः।
ॐ अभिमातिध्रे नमः।
ॐ अभिमातिसाहे नमः।
ॐ अभिष्टिकृते नमः।
ॐ अभिसाहे नमः।
ॐ अभीरवे नमः।
ॐ अमत्राय नमः।
ॐ अमत्रिणे नमः।
ॐ अमत्र्याय नमः।
ॐ अमितक्रतवे नमः।
ॐ अमितौजसे नमः।
ॐ अमित्रध्ने नमः।
ॐ अमित्राखादाय नमः।
ॐ अमृक्ताय नमः।
ॐ अमृताय नमः।
ॐ अयोपाष्टये नमः।
ॐ अरङ्गमाय नमः।
ॐ अरिट्ठुताय नमः।
ॐ अरिष्टुताय नमः।
ॐ अरीह्लाय नमः।
ॐ अरुचोरोचयते नमः।
ॐ अरुणाय नमः।
ॐ अरुषाय नमः।
ॐ अर्काय नमः।
ॐ अर्चत्र्याय नमः।
ॐ अर्णवाय नमः।
ॐ अर्याय नमः।
ॐ अर्वणे नमः।
ॐ अवक्रक्ष्णे नमः।
ॐ अवताय नमः।
ॐ अवित्रे नमः।
ॐ अविदीधयवे नमः।
ॐ अवृकाय नमः।
ॐ अवृताय नमः।
ॐ अशत्रावे नमः।
ॐ अशनिमते नमः।
ॐ अशस्तिध्रे नमः।
ॐ अश्वस्य दुराय नमः।
ॐ अश्वानां जनित्रे नमः।
ॐ अश्वाय नमः।
ॐ अषाह्लाय नमः।
ॐ असमष्टकाव्याय नमः।
ॐ असमाय नमः।
ॐ असुन्वतो विषुणाय नमः।
ॐ असुरध्रे नमः।
ॐ असुराय नमः।
ॐ अस्तृताय नमः।
ॐ अहंसनाय नमः।
ॐ अहिशुष्माय नमः।
ॐ आकराय नमः।
ॐ आकाय्याय नमः।
ॐ आखण्डलाय नमः।
ॐ आघृणये नमः।
ॐ आचक्रये नमः।
ॐ आजिकृते नमः।
ॐ आज्ञात्रे नमः।
ॐ आतपाय नमः।
ॐ आदङ्क्षर्दिराय नमः।
ॐ आदत्रे नमः।
ॐ आदारिणे नमः।
ॐ आदुरये नमः।
ॐ आपये नमः।
ॐ आरिताय नमः।
ॐ आरुजे नमः।
ॐ आर्याय नमः।
ॐ आशवे नमः।
ॐ आश्रुत्त्कर्णाय नमः।
ॐ इत्थाधीये नमः।
ॐ इनतमाय नमः।
ॐ इनाय नमः।
ॐ इन्द्राय नमः।
ॐ इषां दात्रे नमः।
ॐ इषिराय नमः।
ॐ इषुहस्ताय नमः।
ॐ इष्कर्त्रे नमः।
ॐ ईड्याय नमः।
ॐ ईशानकृते नमः।
ॐ ईशानाय नमः।
ॐ उक्थवर्धनाय नमः।
ॐ उक्थ्याय नमः।
ॐ उग्रधन्वने नमः।
ॐ उग्रबाहवे नमः।
ॐ उग्राय नमः।
ॐ उत्तरस्मै नमः।
ॐ उभयङ्कराय नमः।
ॐ उभयाविने नमः।
ॐ उरवे नमः।
ॐ उरुगायाय नमः।
ॐ उरुज्रयसे नमः।
ॐ उरुव्यचसे नमः।
ॐ उरुशंसाय नमः।
ॐ उर्ध्र्वसानाय नमः।
ॐ उर्ध्र्वाय नमः।
ॐ उर्वरापतये नमः।
ॐ उर्व्यूतये नमः।
ॐ उशनसे नमः।
ॐ ऋग्मिने नमः।
ॐ ऋग्मियाय नमः।
ॐ ऋचीषमाय नमः।
ॐ ऋजीषाय नमः।
ॐ ऋजीषिणे नमः।
ॐ ऋणकातये नमः।
ॐ ऋणये नमः।
ॐ ऋतपे नमः।
ॐ ऋतपे नमः।
ॐ ऋतयवे नमः।
ॐ ऋतयुजे नमः।
ॐ ऋताय नमः।
ॐ ऋतावृधाय नमः।
ॐ ऋतीषहाय नमः।
ॐ ऋतेजसे नमः।
ॐ ऋत्वियाय नमः।
ॐ ऋभवे नमः।
ॐ ऋभुक्षणे नमः।
ॐ ऋभुष्ठिराय नमः।
ॐ ऋभ्वसाय नमः।
ॐ ऋश्वाय नमः।
ॐ ऋषये नमः।
ॐ ऋष्वौजसे नमः।
ॐ एकराजे नमः।
ॐ एकवीराय नमः।
ॐ एकस्मै पत्ये नमः।
ॐ एकस्मै राज्ञे नमः।
ॐ एकस्मै हव्याय नमः।
ॐ एधमानद्विषे नमः।
ॐ ओकाय नमः।
ॐ ओजस्वते नमः।
ॐ ओजीयसे नमः।
ॐ ओदतीनां नदाय नमः।
ॐ कनीनाय नमः।
ॐ कवये नमः।
ॐ कवितमाय नमः।
ॐ कविवृधाय नमः।
ॐ कारिणे नमः।
ॐ कारुधायसे नमः।
ॐ कीजाय नमः।
ॐ कीरिचोदनाय नमः।
ॐ कृतब्रह्नणे नमः।
ॐ कृत्रवे नमः।
ॐ कृशस्यचोदित्रे नमः।
ॐ कृष्टीनां राज्ञे नमः।
ॐ कौशिकाय नमः।
ॐ क्रतवे नमः।
ॐ क्रतुमते नमः।
ॐ क्षपां वस्त्रे नमः।
ॐ क्षपावते नमः।
ॐ क्षम्यस्य राज्ञे नमः।
ॐ खजकृते नमः।
ॐ खजङ्कराय नमः।
ॐ खिद्वने नमः।
ॐ गणपतये नमः।
ॐ गम्भीराय नमः।
ॐ गर्भाय नमः।
ॐ गवां जनित्रे नमः।
ॐ गवां पत्ये नमः।
ॐ गवे नमः।
ॐ गवेषणाय नमः।
ॐ गाथश्रवसे नमः।
ॐ गाथान्याय नमः।
ॐ गिरां पत्ये नमः।
ॐ गिरां राज्ञे नमः।
ॐ गिर्वणसे नमः।
ॐ गिर्वणस्तमाय नमः।
ॐ गिर्वणस्यवे नमः।
ॐ गिर्वाहसे नमः।
ॐ गूर्तश्रवसे नमः।
ॐ गृत्साय नमः।
ॐ गोजिते नमः।
ॐ गोत्राभिदे नमः।
ॐ गोदत्राय नमः।
ॐ गोपतये नमः।
ॐ गोपे नमः।
ॐ गोर्दुराय नमः।
ॐ गोविदे नमः।
ॐ ग्रामं वहमानाय नमः।
ॐ घनाय नमः।
ॐ घृष्ण्वोजसे नमः।
ॐ घोराय नमः।
ॐ चकमानाय नमः।
ॐ चक्रमासजाय नमः।
ॐ चतिने नमः।
ॐ चन्द्रबुधट्ठाय नमः।
ॐ चम्रीषाय नमः।
ॐ चरते नमः।
ॐ चर्कृत्याय नमः।
ॐ चर्षणिप्रे नमः।
ॐ चर्षणीनां वृषभाय नमः।
ॐ चर्षणीसहाय नमः।
ॐ चारवे नमः।
ॐ चिकितुषे नमः।
ॐ चित्रातमाय नमः।
ॐ चित्राभानवे नमः।
ॐ चित्राय नमः।
ॐ चेकितानाय नमः।
ॐ चेतनाय नमः।
ॐ चोदप्रवृद्धाय नमः।
ॐ चोदयन्मतये नमः।
ॐ चौत्राय नमः।
ॐ च्यवनाय नमः।
ॐ जगत ईशानाय नमः।
ॐ जगतस्तस्थुषः पतये नमः।
ॐ जगतो राज्ञे नमः।
ॐ जग्मये नमः।
ॐ जनं सहाय नमः।
ॐ जनभक्षाय नमः।
ॐ जनानां वृषभाय नमः।
ॐ जनिदे नमः।
ॐ जनुषां राज्ञे नमः।
ॐ जरित्रे नमः।
ॐ जागृवये नमः।
ॐ जातूभर्मणे नमः।
ॐ जिष्णवे नमः।
ॐ जीरदानवे नमः।
ॐ जेत्रे नमः।
ॐ जोहूत्राय नमः।
ॐ ज्यायसे नमः।
ॐ ज्येष्ठतमाय नमः।
ॐ ज्येष्ठराजाय नमः।
ॐ ज्येष्ठाय नमः।
ॐ ज्येष्ठाय सहसे नमः।
ॐ ज्योतिःकर्त्रे नमः।
ॐ ज्योतिषे नमः।
ॐ तक्वाय नमः।
ॐ ततुरये नमः।
ॐ तनूपे नमः।
ॐ तमसोविहन्त्रे नमः।
ॐ तरणये नमः।
ॐ तरुत्राय नमः।
ॐ तरुत्रे नमः।
ॐ तवसस्तवीयसे नमः।
ॐ तवसाय नमः।
ॐ तवसे नमः।
ॐ तवस्तराय नमः।
ॐ तविषाय नमः।
ॐ तविषीमुषाणाय नमः।
ॐ तविषीवते नमः।
ॐ तस्थुष ईशानाय नमः।
ॐ तस्मै नमः।
ॐ तिग्मङ्क्षश‍ृङ्गाय नमः।
ॐ तितिर्वणे नमः।
ॐ तुग्य्रावृधाय नमः।
ॐ तुजाय नमः।
ॐ तुम्राय नमः।
ॐ तुराय नमः।
ॐ तुरासाहे नमः।
ॐ तुर्णे नमः।
ॐ तुर्वणये नमः।
ॐ तुविकूर्मये नमः।
ॐ तुविकूर्मितमाय नमः।
ॐ तुविक्रतवे नमः।
ॐ तुविग्रये नमः।
ॐ तुविग्राभाय नमः।
ॐ तुविग्रीवाय नमः।
ॐ तुविजाताय नमः।
ॐ तुविदेष्णाय नमः।
ॐ तुविद्युम्नाय नमः।
ॐ तुविनृम्णाय नमः।
ॐ तुविप्रतये नमः।
ॐ तुविमात्राय नमः।
ॐ तुविम्रक्षाय नमः।
ॐ तुविराधसे नमः।
ॐ तुविशग्माय नमः।
ॐ तुविशुष्माय नमः।
ॐ तुविश्वणये नमः।
ॐ तुवीमघाय नमः।
ॐ तूतुजये नमः।
ॐ तूर्णये नमः।
ॐ तोदाय नमः।
ॐ त्यस्मै नमः।
ॐ त्रदाय नमः।
ॐ त्रात्रे नमः।
ॐ त्रिषुजाताय नमः।
ॐ त्रे नमः।
ॐ त्वष्ट्रे नमः।
ॐ त्विषीमते नमः।
ॐ त्वेषनृम्णाय नमः।
ॐ त्वेषसंदृशे नमः।
ॐ दंसनावते नमः।
ॐ दंसिष्ठाय नमः।
ॐ दक्षय्याय नमः।
ॐ दक्षाय नमः।
ॐ दक्षिणावते नमः।
ॐ दधृषाय नमः।
ॐ दधृष्वणये नमः।
ॐ दधृष्वते नमः।
ॐ दमूनसे नमः।
ॐ दयमानाय नमः।
ॐ दशमाय नमः।
ॐ दस्मतमाय नमः।
ॐ दस्मवर्चसे नमः।
ॐ दस्माय नमः।
ॐ दस्युध्रे नमः।
ॐ दस्योर्हन्त्रे नमः।
ॐ दात्रे नमः।
ॐ दानवते नमः।
ॐ दामनाय नमः।
ॐ दाशुषे नमः।
ॐ दिवः पतये नमः।
ॐ दिवः संम्राजे नमः।
ॐ दिवावसवे नमः।
ॐ दिवे नमः।
ॐ दिवो जनित्रे नमः।
ॐ दिवो धर्त्रे नमः।
ॐ दिवोमानाय नमः।
ॐ दिवोवृष्णे नमः।
ॐ दिव्यस्य राज्ञे नमः।
ॐ दिव्याय नमः।
ॐ दीद्यानाय नमः।
ॐ दीध्यानाय नमः।
ॐ दीर्घश्रवसाय नमः।
ॐ दुधये नमः।
ॐ दुध्राय नमः।
ॐ दुर्मर्तानामवयात्रे नमः।
ॐ दुश्च्यवनाय नमः।
ॐ दुष्टरीतवे नमः।
ॐ देवजूताय नमः।
ॐ देवतमाय नमः।
ॐ देवतायै नमः।
ॐ देवाय नमः।
ॐ दोधतो वधाय नमः।
ॐ द्युक्षाय नमः।
ॐ द्युमते नमः।
ॐ द्युमन्तमाय नमः।
ॐ द्युम्निने नमः।
ॐ द्विबर्हसे नमः।
ॐ धनजिते नमः।
ॐ धनञ्जयाय नमः।
ॐ धनस्पृहे नमः।
ॐ धनाघनाय नमः।
ॐ धनानां धर्त्रे नमः।
ॐ धनानां सञ्जिते नमः।
ॐ धर्मकृते नमः।
ॐ धातॄनां धात्रे नमः।
ॐ धात्रे नमः।
ॐ धाम्ने नमः।
ॐ धियं जिन्वाय नमः।
ॐ धियावसवे नमः।
ॐ धियेषिताय नमः।
ॐ धीनामवित्रे नमः।
ॐ धीराय नमः।
ॐ धुनाय नमः।
ॐ धृतव्रताय नमः।
ॐ धृषिताय नमः।
ॐ धृष्णवे नमः।
ॐ धृष्वये नमः।
ॐ धेनवे नमः।
ॐ नक्षद्दाभाय नमः।
ॐ नदनुमते नमः।
ॐ नरे नमः।
ॐ नर्याणि विदुषे नमः।
ॐ नर्यापसे नमः।
ॐ नर्याय नमः।
ॐ नवीयसे नमः।
ॐ नव्याय नमः।
ॐ नहुष्ठराय नमः।
ॐ निचिताय नमः।
ॐ निधात्रे नमः।
ॐ निमेघमानाय नमः।
ॐ नियुत्वते नमः।
ॐ निष्पाशे नमः।
ॐ नृचक्षसे नमः।
ॐ नृजिते नमः।
ॐ नृतमनाय नमः।
ॐ नृतमाय नमः।
ॐ नृतवे नमः।
ॐ नृपतये नमः।
ॐ नृमणसे नमः।
ॐ नृम्णस्य तूतुजये नमः।
ॐ नृसाहे नमः।
ॐ नेत्रे नमः।
ॐ पणये नमः।
ॐ पत्ये नमः।
ॐ पथिकृते नमः।
ॐ पदव्ये नमः।
ॐ पनस्यवे नमः।
ॐ पनीयसे नमः।
ॐ पन्याय नमः।
ॐ पपुरये नमः।
ॐ पप्रथिने नमः।
ॐ पप्रथिन्तमाय नमः।
ॐ पप्रये नमः।
ॐ परमाय नमः।
ॐ परस्पे नमः।
ॐ परस्मै नमः।
ॐ परिभुवे नमः।
ॐ परोमात्राय नमः।
ॐ पर्वतेष्ठे नमः।
ॐ पलिताय नमः।
ॐ पाञ्चजन्याय नमः।
ॐ पात्रे नमः।
ॐ पापस्य रक्षसो हन्त्रे नमः।
ॐ पायवे नमः।
ॐ पावकाय नमः।
ॐ पास्त्यस्य होत्रे नमः।
ॐ पितृतमाय नमः।
ॐ पित्रे नमः।
ॐ पिशङ्गरातये नमः।
ॐ पुरःस्थात्रे नमः।
ॐ पुरन्दराय नमः।
ॐ पुरां दर्त्रे नमः।
ॐ पुरां दर्मणे नमः।
ॐ पुरां भिन्दवे नमः।
ॐ पुरां भेत्रे नमः।
ॐ पुराजे नमः।
ॐ पुरासाहे नमः।
ॐ पुरुकृते नमः।
ॐ पुरुक्षवे नमः।
ॐ पुरुगूर्ताय नमः।
ॐ पुरुत्मते नमः।
ॐ पुरुदत्राय नमः।
ॐ पुरुधप्रतीकाय नमः।
ॐ पुरुनृम्णाय नमः।
ॐ पुरुप्रशस्ताय नमः।
ॐ पुरुभोजसे नमः।
ॐ पुरुमायाय नमः।
ॐ पुरुरूपाय नमः।
ॐ पुरुवर्पसे नमः।
ॐ पुरुशाकाय नमः।
ॐ पुरुष्टुताय नमः।
ॐ पुरुहूताय नमः।
ॐ पुरूतमाय नमः।
ॐ पुरूवसवे नमः।
ॐ पुरोध्रे नमः।
ॐ पुरोभुवे नमः।
ॐ पुरोयोधाय नमः।
ॐ पुरोहिताय नमः।
ॐ पुष्टये नमः।
ॐ पूर्णबन्धुराय नमः।
ॐ पूर्भिदे नमः।
ॐ पूर्वजे ऋषये नमः।
ॐ पूर्वयाव्रे नमः।
ॐ पूर्व्याय नमः।
ॐ पूषण्वते नमः।
ॐ पूष्णे नमः।
ॐ पृतनासाहे नमः।
ॐ पृत्सुजेत्रे नमः।
ॐ पृथवे नमः।
ॐ पृथिव्या जनित्रे नमः।
ॐ पृथिव्या वृषभाय नमः।
ॐ पृथिव्याः सम्राजे नमः।
ॐ पृथुज्रयसे नमः।
ॐ पृदाकुसानवे नमः।
ॐ प्रकेताय नमः।
ॐ प्रचेतसे नमः।
ॐ प्रणेत्रे नमः।
ॐ प्रणेन्ये नमः।
ॐ प्रतिरूपाय नमः।
ॐ प्रत्राय नमः।
ॐ प्रत्रायपत्ये नमः।
ॐ प्रत्वक्षणाय नमः।
ॐ प्रथमस्मै नमः।
ॐ प्रदिवाय नमः।
ॐ प्रभङ्गिने नमः।
ॐ प्रभूवसवे नमः।
ॐ प्रमतये नमः।
ॐ प्रमन्दिने नमः।
ॐ प्रयज्यवे नमः।
ॐ प्ररिक्व्ने नमः।
ॐ प्रवयसे नमः।
ॐ प्रवृद्ध्याय नमः।
ॐ प्रवेपनिने नमः।
ॐ प्रसक्ष्णे नमः।
ॐ प्रसाहे नमः।
ॐ प्रहेत्रे नमः।
ॐ प्राचामन्यवे नमः।
ॐ प्रावित्रे नमः।
ॐ प्राशुसाहे नमः।
ॐ बन्धुरेष्ठे नमः।
ॐ बलदे नमः।
ॐ बाहुशर्धिने नमः।
ॐ बृबदुक्थाय नमः।
ॐ बृहच्छ्रवसे नमः।
ॐ बृहतः पत्ये नमः।
ॐ बृहते नमः।
ॐ बृहद्भानवे नमः।
ॐ बृहद्रये नमः।
ॐ बृहद्रेणवे नमः।
ॐ बृहश्विवाय नमः।
ॐ बृहस्पतये नमः।
ॐ बोधिन्मनसे नमः।
ॐ ब्रध्नाय नमः।
ॐ ब्रह्नजूताय नमः।
ॐ ब्रह्नणधोदित्रे नमः।
ॐ ब्रह्नणे नमः।
ॐ ब्रह्नप्रियाय नमः।
ॐ ब्रह्नवाहसे नमः।
ॐ ब्रह्नवाहस्तमाय नमः।
ॐ भगाय नमः।
ॐ भद्रकृते नमः।
ॐ भरेकृत्रवे नमः।
ॐ भरेषहव्याय नमः।
ॐ भार्वराय नमः।
ॐ भीमाय नमः।
ॐ भूरिकर्मणे नमः।
ॐ भूरिगवे नमः।
ॐ भूरिदाव्रे नमः।
ॐ भूरिदे नमः।
ॐ भूर्णये नमः।
ॐ भूर्यासुतये नमः।
ॐ भूर्योजसे नमः।
ॐ भृमये नमः।
ॐ भोजाय नमः।
ॐ मंहिङ्क्षष्ठारातये नमः।
ॐ मंहिष्ठाय नमः।
ॐ मघोनां मंहिष्ठाय नमः।
ॐ मघोने नमः।
ॐ मतीनां वृषभाय नमः।
ॐ मदच्युते नमः।
ॐ मदस्य राज्ञे नमः।
ॐ मदानांपत्ये नमः।
ॐ मद्वने नमः।
ॐ मधुनो राज्ञे नमः।
ॐ मनस्वते नमः।
ॐ मन्दानाय नमः।
ॐ मन्दीने नमः।
ॐ मन्द्राय नमः।
ॐ मन्युमत्तमाय नमः।
ॐ मन्युम्ये नमः।
ॐ मरुतामृषये नमः।
ॐ मरुत्वते नमः।
ॐ मरुत्सख्ये नमः।
ॐ मरुत्स्तोत्राय नमः।
ॐ मरुद्गणाय नमः।
ॐ मर्काय नमः।
ॐ मर्डित्रे नमः।
ॐ मर्याय नमः।
ॐ महते नमः।
ॐ महसे नमः।
ॐ महामहाय नमः।
ॐ महाय्याय नमः।
ॐ महावधाय नमः।
ॐ महावीराय नमः।
ॐ महाव्राताय नमः।
ॐ महाहस्तिने नमः।
ॐ महिनाय नमः।
ॐ महिने नमः।
ॐ महिने नमः।
ॐ महिषाय नमः।
ॐ महीवृते नमः।
ॐ महेमतये नमः।
ॐ महोदात्रे नमः।
ॐ मह्यैप्रमतये नमः।
ॐ मातरिश्वने नमः।
ॐ मात्रे नमः।
ॐ मात्रे नमः।
ॐ मायिने नमः।
ॐ माहिनाय नमः।
ॐ माहिनावते नमः।
ॐ मित्राय नमः।
ॐ मुनीनां सच्ये नमः।
ॐ मृलीकाय नमः।
ॐ मेधिराय नमः।
ॐ मेषाय नमः।
ॐ म्रक्षकृत्वने नमः।
ॐ म्रक्षाय नमः।
ॐ यजताय नमः।
ॐ यजत्राय नमः।
ॐ यज्ञं जुषाणाय नमः।
ॐ यज्ञवाहसे नमः।
ॐ यज्ञवृद्धाय नमः।
ॐ यज्ञस्य साधनाय नमः।
ॐ यज्ञाय नमः।
ॐ यज्ञियानां प्रथमस्मै नमः।
ॐ यज्ञियाय नमः।
ॐ यतङ्कराय नमः।
ॐ यमाय नमः।
ॐ यवस्य दुराय नमः।
ॐ यशसाय नमः।
ॐ यहवे नमः।
ॐ यह्माय नमः।
ॐ युक्तग्राव्णोऽवित्रे नमः।
ॐ युजे नमः।
ॐ युत्काराय नमः।
ॐ युध्माय नमः।
ॐ यूने नमः।
ॐ योद्ध्रे नमः।
ॐ योधीयसे नमः।
ॐ रणकृते नमः।
ॐ रणायसंस्कृताय नमः।
ॐ रणित्रे नमः।
ॐ रथाय नमः।
ॐ रथीतमाय नमः।
ॐ रथेष्ठाय नमः।
ॐ रदावसवे नमः।
ॐ रध्रचोदननाय नमः।
ॐ रभोदे नमः।
ॐ रयिपतये नमः।
ॐ रयिस्थानाय नमः।
ॐ राज्ञे नमः।
ॐ राज्ञे नमः।
ॐ राधसः पत्ये नमः।
ॐ राधानां पत्ये नमः।
ॐ रायो दात्रे नमः।
ॐ रायोऽवनये नमः।
ॐ रुचानाय नमः।
ॐ रुद्राय नमः।
ॐ रेवते नमः।
ॐ रोचमानाय नमः।
ॐ लोककृते नमः।
ॐ वंसगाय नमः।
ॐ वज्रं बभ्रये नमः।
ॐ वज्रदक्षिणाय नमः।
ॐ वज्रबाहवे नमः।
ॐ वज्रभृते नमः।
ॐ वज्रवाहसे नमः।
ॐ वज्रस्य भर्त्रे नमः।
ॐ वज्रहस्ताय नमः।
ॐ वज्रिणे नमः।
ॐ वज्रिवते नमः।
ॐ वज्रेण हत्विने नमः।
ॐ वनिष्ठाय नमः।
ॐ वन्दनश्रुते नमः।
ॐ वन्दनेष्ठे नमः।
ॐ वपोदराय नमः।
ॐ वयोधे नमः।
ॐ वरीयसे नमः।
ॐ वरूत्रे नमः।
ॐ वरेण्याय नमः।
ॐ वर्तमानाय नमः।
ॐ वर्पणीतये नमः।
ॐ वर्मणे नमः।
ॐ वलं रुजाय नमः।
ॐ वव्राय नमः।
ॐ वशिने नमः।
ॐ वसवे नमः।
ॐ वसुदात्रे नमः।
ॐ वसुपतये नमः।
ॐ वसुविदे नमः।
ॐ वस्यसे नमः।
ॐ वस्व आकराय नमः।
ॐ वस्वःपतये नमः।
ॐ वह्यवे नमः।
ॐ वाकस्य सक्षणये नमः।
ॐ वाजदाव्रे नमः।
ॐ वाजसनये नमः।
ॐ वाजानां पत्ये नमः।
ॐ वाजानां विभक्त्रे नमः।
ॐ वाजिनीवसवे नमः।
ॐ वाजिने नमः।
ॐ वाजिनेयाय नमः।
ॐ वाजेषुदधृषाय नमः।
ॐ वातस्येशानाय नमः।
ॐ वायवे नमः।
ॐ वार्याणां पत्ये नमः।
ॐ वास्तोष्पतये नमः।
ॐ वाहे नमः।
ॐ विग्राय नमः।
ॐ विचक्षणाय नमः।
ॐ विचयिष्ठाय नमः।
ॐ विचर्षणये नमः।
ॐ वितन्तसाय्याय नमः।
ॐ वित्वक्षणाय नमः।
ॐ विदद्वसवे नमः।
ॐ विदुषे नमः।
ॐ विधात्रे नमः।
ॐ विपश्चिते नमः।
ॐ विप्रजूताय नमः।
ॐ विप्रतमाय नमः।
ॐ विप्राय नमः।
ॐ विभञ्जनवे नमः।
ॐ विभवे नमः।
ॐ विभीषणाय नमः।
ॐ विभूतद्युम्राय नमः।
ॐ विभूतये नमः।
ॐ विमोचनाय नमः।
ॐ विरप्शिने नमः।
ॐ विशस्पतये नमः।
ॐ विशां राज्ञे नमः।
ॐ विश्पतये नमः।
ॐ विश्रुताय नमः।
ॐ विश्वकर्मणे नमः।
ॐ विश्वगूर्ताय नमः।
ॐ विश्वचर्षणये नमः।
ॐ विश्वजिते नमः।
ॐ विश्वतस्पृथवे नमः।
ॐ विश्वतुरे नमः।
ॐ विश्वतो धिये नमः।
ॐ विश्वदेवाय नमः।
ॐ विश्वभूवे नमः।
ॐ विश्वमे नमः।
ॐ विश्वरूपाय नमः।
ॐ विश्ववाराय नमः।
ॐ विश्ववेदसे नमः।
ॐ विश्वव्यचसे नमः।
ॐ विश्वसाहे नमः।
ॐ विश्वस्मादुत्तराय नमः।
ॐ विश्वस्य कर्मणो धर्त्रे नमः।
ॐ विश्वस्य जगतः प्राणतस्पतये नमः।
ॐ विश्वस्य दमित्रे नमः।
ॐ विश्वस्येशानाय नमः।
ॐ विश्वानराय नमः।
ॐ विश्वानि विदुषे नमः।
ॐ विश्वानिचक्रये नमः।
ॐ विश्वायुषे नमः।
ॐ विष्णवे नमः।
ॐ विहायसे नमः।
ॐ वीरं कर्त्रे नमः।
ॐ वीरकाय नमः।
ॐ वीरतमाय नमः।
ॐ वीरतराय नमः।
ॐ वीरयवे नमः।
ॐ वीराय नमः।
ॐ वीरेण्याय नमः।
ॐ वीलिताय नमः।
ॐ वृतञ्चयाय नमः।
ॐ वृत्राखादाय नमः।
ॐ वृत्राध्रे नमः।
ॐ वृत्राहन्तमाय नमः।
ॐ वृद्धमहसे नमः।
ॐ वृद्धाय नमः।
ॐ वृद्धायवे नमः।
ॐ वृधाय नमः।
ॐ वृषकर्मणे नमः।
ॐ वृषक्रतवे नमः।
ॐ वृषजूतये नमः।
ॐ वृषण्वते नमः।
ॐ वृषन्तमाय नमः।
ॐ वृषपर्वणे नमः।
ॐ वृषप्रभर्मणे नमः।
ॐ वृषभान्नाय नमः।
ॐ वृषभाय नमः।
ॐ वृषमणसे नमः।
ॐ वृषरथाय नमः।
ॐ वृष्णये नमः।
ॐ वृष्णे नमः।
ॐ वृष्ण्यावते नमः।
ॐ वेधसे नमः।
ॐ वेनाय नमः।
ॐ वेन्याय नमः।
ॐ वोढ्रे नमः।
ॐ व्यज्वनो वृधाय नमः।
ॐ व्यानशये नमः।
ॐ शक्तीवते नमः।
ॐ शक्राय नमः।
ॐ शचीपतये नमः।
ॐ शचीवते नमः।
ॐ शतक्रतवे नमः।
ॐ शतनीथाय नमः।
ॐ शतमन्यवे नमः।
ॐ शतमूतये नमः।
ॐ शतामघाय नमः।
ॐ शर्धनीतये नमः।
ॐ शवसः पुत्राय नमः।
ॐ शवसस्पत्ये नमः।
ॐ शवसावते नमः।
ॐ शवसिने नमः।
ॐ शविष्ठाय नमः।
ॐ शाकाय नमः।
ॐ शासाय नमः।
ॐ शिक्षानराय नमः।
ॐ शिप्रवते नमः।
ॐ शिप्रिणीवते नमः।
ॐ शिप्रिणे नमः।
ॐ शिवतमाय नमः।
ॐ शिवाय नमः।
ॐ शुचये नमः।
ॐ शुद्धाय नमः।
ॐ शुनाय नमः।
ॐ शुभ्राय नमः।
ॐ शुष्मिणे नमः।
ॐ शूराय नमः।
ॐ शूशुवानाय नमः।
ॐ श‍ृङ्क्षङ्गवृषोनपाते नमः।
ॐ श्मश्रुषुश्रिताय नमः।
ॐ श्रवयत्सख्ये नमः।
ॐ श्रवस्कामाय नमः।
ॐ श्रुतामघाय नमः।
ॐ श्रुताय नमः।
ॐ श्रुत्कर्णाय नमः।
ॐ श्रुत्यं नाम बिभ्रते नमः।
ॐ श्रुत्याय नमः।
ॐ श्लोकिने नमः।
ॐ संसृट्ठजिते नमः।
ॐ सक्षणये नमः।
ॐ सख्ये नमः।
ॐ सगणाय नमः।
ॐ सङ्क्रन्दनाय नमः।
ॐ सङ्क्षञ्चकानाय नमः।
ॐ सचेतसे नमः।
ॐ सतःसतःप्रतिमानाय नमः।
ॐ सतीनमन्यवे नमः।
ॐ सतीनसत्वने नमः।
ॐ सते नमः।
ॐ सत्पतये नमः।
ॐ सत्ययोनये नमः।
ॐ सत्यराधसे नमः।
ॐ सत्यशुष्माय नमः।
ॐ सत्यसत्वने नमः।
ॐ सत्यस्य सूनवे नमः।
ॐ सत्याय नमः।
ॐ सत्राकराय नमः।
ॐ सत्राजिते नमः।
ॐ सत्रादाव्ने नमः।
ॐ सत्राध्रे नमः।
ॐ सत्रासाहे नमः।
ॐ सत्वनां केतवे नमः।
ॐ सत्वने नमः।
ॐ सदावृधाय नमः।
ॐ सदिवाय नमः।
ॐ सद्यो जाताय नमः।
ॐ सध्रीचीनाय नमः।
ॐ सनजे नमः।
ॐ सनश्रुताय नमः।
ॐ सनाते नमः।
ॐ सनाद्यूने नमः।
ॐ सनित्रे नमः।
ॐ सन्धात्रे नमः।
ॐ सप्तरश्मये नमः।
ॐ सप्रथसे नमः।
ॐ सबलाय नमः।
ॐ समत्सुसंवृजे नमः।
ॐ समद्वने नमः।
ॐ समन्तुनामम्ने नमः।
ॐ समर्याय नमः।
ॐ समानाय नमः।
ॐ समुद्रव्यचसे नमः।
ॐ समुद्रियाय नमः।
ॐ सम्भृताश्वाय नमः।
ॐ सम्राजे नमः।
ॐ सर्वसेनाय नमः।
ॐ सवित्रे नमः।
ॐ सहमानाय नमः।
ॐ सहसः सूनवे नमः।
ॐ सहसे नमः।
ॐ सहस्कृताय नमः।
ॐ सहस्रचेतसे नमः।
ॐ सहस्रश्रोतये नमः।
ॐ सहस्वते नमः।
ॐ सहिष्ठाय नमः।
ॐ सहुरये नमः।
ॐ सहोदे नमः।
ॐ सह्यवे नमः।
ॐ साधारणाय नमः।
ॐ साहे नमः।
ॐ सिन्धूनां पत्ये नमः।
ॐ सिन्धूनां वृष्णे नमः।
ॐ सिमाय नमः।
ॐ सुकृताय नमः।
ॐ सुक्रतवे नमः।
ॐ सुक्षत्राय नमः।
ॐ सुखरथाय नमः।
ॐ सुगोपे नमः।
ॐ सुग्म्याय नमः।
ॐ सुतपे नमः।
ॐ सुतेरणाय नमः।
ॐ सुत्राम्णे नमः।
ॐ सुदंससे नमः।
ॐ सुदक्षाय नमः।
ॐ सुदक्षिणाय नमः।
ॐ सुदानवे नमः।
ॐ सुदाम्ने नमः।
ॐ सुदासे नमः।
ॐ सुदृशे नमः।
ॐ सुनीतये नमः।
ॐ सुनीथाय नमः।
ॐ सुन्वतः सख्ये नमः।
ॐ सुन्वतो वृधाय नमः।
ॐ सुन्वतोऽवित्रे नमः।
ॐ सुपर्णाय नमः।
ॐ सुपाराय नमः।
ॐ सुप्रकरत्राय नमः।
ॐ सुबाहवे नमः।
ॐ सुब्रह्नणे नमः।
ॐ सुमनसे नमः।
ॐ सुमृलीकाय नमः।
ॐ सुयज्ञाय नमः।
ॐ सुराधसे नमः।
ॐ सुरूपकृवे नमः।
ॐ सुवज्राय नमः।
ॐ सुवीराय नमः।
ॐ सुवीर्याय नमः।
ॐ सुवृक्तये नमः।
ॐ सुशस्तये नमः।
ॐ सुशिप्राय नमः।
ॐ सुश्रवस्तमाय नमः।
ॐ सुश्रुताय नमः।
ॐ सुष्टुताय नमः।
ॐ सुसंदृशे नमः।
ॐ सुहवाय नमः।
ॐ सुहार्दाय नमः।
ॐ सूनवे नमः।
ॐ सूराय नमः।
ॐ सूर्यस्य जनित्रे नमः।
ॐ सूर्याय नमः।
ॐ सेनान्ये नमः।
ॐ सेहानाय नमः।
ॐ सोमकामाय नमः।
ॐ सोमपतये नमः।
ॐ सोमपाव्ने नमः।
ॐ सोमपे नमः।
ॐ सोमवृद्ध्याय नमः।
ॐ सोमस्य पीत्विने नमः।
ॐ सोम्याय नमः।
ॐ स्तियानां वृषभाय नमः।
ॐ स्तुषेय्याय नमः।
ॐ स्तोतॄणामवित्रे नमः।
ॐ स्तोमवाहसे नमः।
ॐ स्तोम्याय नमः।
ॐ स्थविराय नमः।
ॐ स्थात्रे नमः।
ॐ स्थिराय नमः।
ॐ स्पशे नमः।
ॐ स्पार्हराधसे नमः।
ॐ स्मत्पुरन्धये नमः।
ॐ स्मद्दिष्टये नमः।
ॐ स्वधावते नमः।
ॐ स्वपतये नमः।
ॐ स्वभिष्टये नमः।
ॐ स्वभिष्टिसुम्नाय नमः।
ॐ स्वभूत्योजसे नमः।
ॐ स्वयवे नमः।
ॐ स्वयशस्तराय नमः।
ॐ स्वरये नमः।
ॐ स्वराजे नमः।
ॐ स्वरोचिषे नमः।
ॐ स्वर्जिते नमः।
ॐ स्वर्दृशे नमः।
ॐ स्वर्याय नमः।
ॐ स्वर्विदे नमः।
ॐ स्वर्षसे नमः।
ॐ स्ववते नमः।
ॐ स्वश्वाय नमः।
ॐ स्वस्तिध्रे नमः।
ॐ स्वायुधाय नमः।
ॐ स्वौजसे नमः।
ॐ हनिष्ठाय नमः।
ॐ हरये नमः।
ॐ हरिकेशाय नमः।
ॐ हरिजाताय नमः।
ॐ हरिपे नमः।
ॐ हरिप्रियाय नमः।
ॐ हरिम्भराय नमः।
ॐ हरियोजनाय नमः।
ॐ हरिवते नमः।
ॐ हरिवर्पसे नमः।
ॐ हरिशिप्राय नमः।
ॐ हरिश्मशारवे नमः।
ॐ हरिष्ठे नमः।
ॐ हरीणां पत्ये नमः।
ॐ हर्यताय नमः।
ॐ हर्यमाणाय नमः।
ॐ हर्यश्वाय नमः।
ॐ हवं श्रोत्रे नमः।
ॐ हवनश्रुते नमः।
ॐ हव्याय नमः।
ॐ हिरण्यबाहवे नमः।
ॐ हिरण्यवर्णाय नमः।
ॐ हिरण्याय नमः।
ॐ हिरीमशाय नमः।
ॐ हेत्रे नमः।

॥ इति श्री गणपतिमुनये विरचिता इन्द्रसहस्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download भगवान इन्द्र सहस्रनामावली PDF

भगवान इन्द्र सहस्रनामावली PDF

Leave a Comment