Download HinduNidhi App
Misc

ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਸ੍ਪਤਿ ਕਵਚਮ੍

Brihaspati Kavacham Punjabi

MiscKavach (कवच संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਸ੍ਪਤਿ ਕਵਚਮ੍ ||

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਬ੍ਰੁਰੁਇਹਸ੍ਪਤਿ ਕਵਚਮਹਾ ਮਂਤ੍ਰਸ੍ਯ, ਈਸ਼੍ਵਰ ਰੁਰੁਇਸ਼ਿਃ,
ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਂਦਃ, ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਸ੍ਪਤਿਰ੍ਦੇਵਤਾ,
ਗਂ ਬੀਜਂ, ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ, ਕ੍ਲੀਂ ਕੀਲਕਮ੍,
ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਸ੍ਪਤਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਅਭੀਸ਼੍ਟਫਲਦਂ ਵਂਦੇ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਂ ਸੁਰਪੂਜਿਤਮ੍ ।
ਅਕ੍ਸ਼ਮਾਲਾਧਰਂ ਸ਼ਾਂਤਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਸ੍ਪਤਿਮ੍ ॥

ਅਥ ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਸ੍ਪਤਿ ਕਵਚਮ੍
ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਸ੍ਪਤਿਃ ਸ਼ਿਰਃ ਪਾਤੁ ਲਲਾਟਂ ਪਾਤੁ ਮੇ ਗੁਰੁਃ ।
ਕਰ੍ਣੌ ਸੁਰਗੁਰੁਃ ਪਾਤੁ ਨੇਤ੍ਰੇ ਮੇਭੀਸ਼੍ਟਦਾਯਕਃ ॥ 1 ॥

ਜਿਹ੍ਵਾਂ ਪਾਤੁ ਸੁਰਾਚਾਰ੍ਯਃ ਨਾਸਂ ਮੇ ਵੇਦਪਾਰਗਃ ।
ਮੁਖਂ ਮੇ ਪਾਤੁ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਕਂਠਂ ਮੇ ਦੇਵਤਾਗੁਰੁਃ ॥ 2 ॥

ਭੁਜਾ ਵਂਗੀਰਸਃ ਪਾਤੁ ਕਰੌ ਪਾਤੁ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰਦਃ ।
ਸ੍ਤਨੌ ਮੇ ਪਾਤੁ ਵਾਗੀਸ਼ਃ ਕੁਕ੍ਸ਼ਿਂ ਮੇ ਸ਼ੁਭਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ 3 ॥

ਨਾਭਿਂ ਦੇਵਗੁਰੁਃ ਪਾਤੁ ਮਧ੍ਯਂ ਪਾਤੁ ਸੁਖਪ੍ਰਦਃ ।
ਕਟਿਂ ਪਾਤੁ ਜਗਦ੍ਵਂਦ੍ਯਃ ਊਰੂ ਮੇ ਪਾਤੁ ਵਾਕ੍ਪਤਿਃ ॥ 4 ॥

ਜਾਨੁਜਂਘੇ ਸੁਰਾਚਾਰ੍ਯਃ ਪਾਦੌ ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਕਃ ਸਦਾ ।
ਅਨ੍ਯਾਨਿ ਯਾਨਿ ਚਾਂਗਾਨਿ ਰਕ੍ਸ਼ੇਨ੍ਮੇ ਸਰ੍ਵਤੋ ਗੁਰੁਃ ॥ 5 ॥

ਫਲਸ਼੍ਰੁਰੁਇਤਿਃ
ਇਤ੍ਯੇਤਤ੍ਕਵਚਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਤ੍ਰਿਸਂਧ੍ਯਂ ਯਃ ਪਠੇਨ੍ਨਰਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਨ੍ ਕਾਮਾਨਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਵਿਜਯੀ ਭਵੇਤ੍ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਸ੍ਪਤਿ ਕਵਚਮ੍ ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਸ੍ਪਤਿ ਕਵਚਮ੍ PDF

ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਸ੍ਪਤਿ ਕਵਚਮ੍ PDF

Leave a Comment