Download HinduNidhi App
Misc

ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಹೃದಯಂ

Dattatreya Hridayam Kannada

MiscHridayam (हृदयम् संग्रह)ಕನ್ನಡ
Share This

|| ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಹೃದಯಂ ||

ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಏಕದಾರಣ್ಯಂ ಪರ್ಯಟನ್ಮೃಗಯಾಮಿಷಾತ್ .
ಭಾಗ್ಯಾದ್ದದರ್ಶ ಸಹ್ಯಾದ್ರೌ ಕಾವೇರ್ಯಾಂ ನಿದ್ರಿತಾ ಭುವಿ ..

ಕರ್ಮಾದ್ಯೈರ್ವರ್ಣಲಿಂಗಾದ್ಯೈರಪ್ರತಕ್ರ್ಯಂ ರಜಸ್ವಲಂ .
ನತ್ವಾ ಪ್ರಾಹಾವಧೂತಂ ತಂ ನಿಗೂಢಾಮಲತೇಜಸಂ ..

ಕಥಂ ಭೋಗೀವ ಧತ್ತೇಽಸ್ವಃ ಪೀನಾಂ ತನುಮನುದ್ಯಮಃ .
ಉದ್ಯೋಗಾತ್ಸ್ವಂ ತತೋ ಭೋಗೋ ಭೋಗಾತ್ಪೀನಾ ತನುರ್ಭವೇತ್ ..

ಶಯಾನೋಽನುದ್ಯಮೋಽನೀಹೋ ಭವಾನಿಹ ತಥಾಪ್ಯಸೌ .
ಪೀನಾ ತನುಂ ಕಥಂ ಸಿದ್ಧೋ ಭವಾನ್ವದತು ಚೇತ್ಕ್ಷಮಂ ..

ವಿದ್ವಾಂದಕ್ಷೋಽಪಿ ಚತುರಶ್ಚಿತ್ರಪ್ರಿಯಕಥೋ ಭವಾನ್ .
ದೃಷ್ಟ್ವಾಪೀಹ ಜನಾಂಶ್ಚಿತ್ರಕರ್ಮಣೋ ವರ್ತತೇ ಸಮಃ ..

ಇತ್ಥಂ ಶ್ರೀಭಗವಾಂಸ್ತೇನ ಪ್ರಹ್ಯಾದೇನಾತ್ರಿನಂದನಃ .
ಸಂಪೃಷ್ಟಃ ಪ್ರಾಹ ಸಂತುಷ್ಟಃ ಕೃಪಾಲುಃ ಪ್ರಹಸನ್ನಿವ ..

ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹೋಽವತೀರ್ಣೋಽತ್ರ ಯದರ್ಥಂ ಸ ತ್ವಮೇವ ಹಿ .
ದೈತ್ಯಜೋಽಪಿ ಮುನಿಚ್ಛಾತ್ರ ಶೃಣು ಭಾಗವತೋತ್ತಮ ..

ಮಂದಃ ಸ್ವಜ್ಞೋ ಭ್ರಮಂಸ್ತೃಷ್ಣಾನದ್ಯೇಮಂ ಲೋಕಮಾಗತಃ .
ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಮುಕ್ತಿಸ್ವರ್ಮೋಹದ್ವಾರಂ ಯದೃಚ್ಛಯಾ ..

ನಿವೃತ್ತೋಽಸ್ಮ್ಯತ್ರ ಯತತಾಂ ವ್ಯತ್ಯಯಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಶರ್ಮಣೇ .
ಆತ್ಮನೋಽಸ್ಯ ಸುಖಂ ರೂಪಂ ಕ್ಲಿಷ್ಟೇ ನಷ್ಟೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಂ ..

ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಜಾನ್ಭೋಗಾಂದುಃಖಾತ್ಸ್ವಪ್ಸ್ಯಾಮಿ ದೈವಭುಕ್ .
ವಿಸ್ಮೃತ್ಯಾಮುಂ ಜನಃ ಸ್ವಾರ್ಥಂ ಸಂತಂ ಯಾತ್ಯುಗ್ರಸಂಸೃತಿಂ ..

ಸ್ವಾರ್ಥಂ ಮಾಯಾವೃತಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ತದರ್ಥ್ಯನ್ಯತ್ರ ಧಾವತಿ .
ಶೈವಾಲಛನ್ನಕಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಯಥಾಂಬ್ವರ್ಥೀ ಮರೀಚಿಕಾಂ ..

ಅಭಾಗ್ಯಸ್ಯ ಕ್ರಿಯಾ ಮೋಘಾಃ ಸುಖಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಪ್ರಯೋಜಿತಾಃ .
ತತ್ಸಾಫಲ್ಯೇಽಪ್ಯಸದ್ಭಿಃ ಕಿಂ ಕಾರ್ಯಂ ಮತ್ರ್ಯಸ್ಯ ಕೃಚ್ಛ್ರಜೈಃ ..

ಕಾಮಾರ್ತೇಚ್ಛೋರ್ಮೋಹಶೋಕರಾಗದ್ವೇಷಶ್ರಮಾದಯಃ .
ಯತೋಽಜಿತಾತ್ಮನೋ ನೈತಿ ನಿದ್ರಾಪಿ ಭಯಶಂಕಯಾ ..

ಪ್ರಾಣಾರ್ಥೇಚ್ಛಾ ಹಿ ಮಧುಕೃಚ್ಛಿಕ್ಷಿತೇನ ಮಯೋಝ್ಝಿತಾ .
ರಾಜಾರ್ಥಿಹಿಂಸ್ರಚೋರದ್ವಿಟ್ಕಾಲೇಭ್ಯೋ ನ ಬಿಭೇಮ್ಯತಃ ..

ನಿರಿಚ್ಛಃ ಪರಿತುಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಯದೃಚ್ಛಾಲಾಭತೋಽಸ್ಮಿ ಸನ್ .
ಬಹುಕಾಲಂ ಶಯೇ ನೋ ಚೇದ್ವಿದ್ವಾನ್ ಧೈರ್ಯಾನ್ಮಹಾಹಿವತ್ ..

ಭೂರ್ಯಲ್ಪಂ ಸ್ವಾದು ವಾಽಸ್ವಾದು ಕದನ್ನಂ ಮಾನವರ್ಜಿತಂ .
ಸಮಾನಂ ಕ್ವಾಪಿ ಭುಂಜೇಽಹ್ನಿ ನಿಶಿ ಭುಕ್ತ್ವಾಪಿ ವಾ ನ ವಾ ..

ಹರತ್ಯನ್ಯಃ ಪತಿಂ ಹತ್ವಾ ಕೃಚ್ಛ್ರಾಪ್ತಂ ಮಧುವದ್ಧನಂ .
ಶಿಕ್ಷಿತಂ ಮಧುಕೃತ್ತೋಽತೋ ವಿರಕ್ತೋಽಸ್ಮ್ಯಪರಿಗ್ರಹಃ ..

ದೈವಾಪ್ತಂ ಚರ್ಮ ವಲ್ಕಂ ವಾ ವಸ್ತ್ರಂ ಕ್ಷೌಮಂ ವಸೇ ನ ವಾ .
ಕ್ವಚಿಚ್ಛಯೇಽಶ್ಮಭಸ್ಮಾದೌ ಕಶಿಪೌ ವಾ ಜನೇ ವನೇ ..

ಕ್ವಚಿತ್ಸ್ನಾತೋಽಲಂಕೃತೋಽಹಂ ಸ್ರಗ್ವೀ ಸುವಸನೋ ನ ವಾ .
ರಥೇಭಾಶ್ವೌಶ್ಚರೇ ಕ್ವಾಪಿ ಮುನಿವತ್ಕ್ವಾಪಿ ಮುಗ್ಧವತ್ ..

ನಾಹಂ ನಿಂದೇ ನ ಚ ಸ್ತೌಮಿ ಸ್ವಭಾವವಿಷಮಂ ನರಂ .
ಏತೇಷಾಂ ಶ್ರೇಯ ಆಶಾಸ ಉತೈಕಾತ್ಮ್ಯಮಥಾತ್ಮನಿ ..

ಬ್ರಹ್ಮಾಸಕ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೋ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಧೀರಹಂ .
ಸಂಸ್ಕೃತೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಽನ್ತ್ಯೇ ವಾ ಸಮದೃಗ್ಗವಿ ಶುನ್ಯಪಿ ..

ಸಮಾಸಮಾಭ್ಯಾಂ ವಿಷಮಸಮೇ ಪೂಜಾತ ಓದನಂ .
ನಾದ್ಯಾದಿತ್ಯಜ್ಞಗೃಹಿಣೋ ದೋಷೋ ನ ಸಮದೃಗ್ಯತೇಃ ..

ಸ್ವರೂಪೇಽವಾಸನಸ್ತಿಷ್ಠಾಮ್ಯಾನ್ವೀಕ್ಷಿಕ್ಯಾಽನಯಾ ದಿವಿ .
ಯೋಽಮುಮಿಚ್ಛೇತ್ತು ತಸ್ಯಾಯಮುಪಾಯೋ ವಿದುಷಃ ಸುಖಃ ..

ಹುನೇದ್ವಿಕಲ್ಪಂ ಚಿತ್ತೌ ತಾಂ ಮನಸ್ಯರ್ಥಭ್ರಮೇ ತು ತತ್ .
ವೈಕಾರಿಕೇ ತಂ ಮಾಯಾಯಾಂ ತಾಂ ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ವಿರಮೇತ್ತತಃ ..

ಶುದ್ಧಃ ಸೋಽಹಂ ಪರಾತ್ಮೈಕ ಇತಿ ದಾರ್ಢ್ಯೇ ವಿಮುಚ್ಯತೇ .
ಹೃದಯಂ ಮೇ ಸುಗುಪ್ತಂ ತೇ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತತ್ತ್ವಂ ವಿಚಾರಯ ..

ಇತೀಶೇನೋಪದಿಷ್ಟಃ ಸ ಜ್ಞಾತ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಪೂಜ್ಯ ಚ .
ತದಾಜ್ಞಪ್ತೋ ಯಯೌ ರಾಜ್ಯಂ ಕುರ್ವನ್ನಪಿ ಸ ದೈವಭುಕ್ ..

ರಾಜ್ಯಶ್ರೀಪುತ್ರದಾರಾಢ್ಯೋಽಲಿಪ್ತಃ ಸ್ವಾತ್ಮದೃಕ್ಸದಾ .
ಭುಕ್ತ್ವಾರಬ್ಧಂ ಚಿರಂ ರಾಜ್ಯಂ ದತ್ವಾ ಪುತ್ರೇ ವಿರೋಚನೇ ..

ಮುಕ್ತಸಂಗಶ್ಚಚಾರ ಕ್ಷ್ಮಾಂ ಸಮದೃಕ್ಸ ಗುರೂಕ್ತವತ್ ..

ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಾನಂದಸರಸ್ವತೀವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀದತ್ತಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಹೃದಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ .

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಹೃದಯಂ PDF

ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಹೃದಯಂ PDF

Leave a Comment