Download HinduNidhi App
Durga Ji

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਕਵਚ

Durga Kavach Punjabi

Durga JiKavach (कवच संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਕਵਚ ||

ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਣੁ ਦੇਵਿ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਕਵਚਂ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਦਮ੍ ।

ਪਠਿਤ੍ਵਾ ਪਾਠਯਿਤ੍ਵਾ ਚ ਨਰੋ ਮੁਚ੍ਯੇਤ ਸਂਕਟਾਤ੍ ॥ 1 ॥

ਅਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਕਵਚਂ ਦੇਵਿ ਦੁਰ੍ਗਾਮਂਤ੍ਰਂ ਚ ਯੋ ਜਪੇਤ੍ ।

ਨ ਚਾਪ੍ਨੋਤਿ ਫਲਂ ਤਸ੍ਯ ਪਰਂ ਚ ਨਰਕਂ ਵ੍ਰਜੇਤ੍ ॥ 2 ॥

ਉਮਾਦੇਵੀ ਸ਼ਿਰਃ ਪਾਤੁ ਲਲਾਟੇ ਸ਼ੂਲਧਾਰਿਣੀ ।

ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੀ ਖੇਚਰੀ ਪਾਤੁ ਕਰ੍ਣੌ ਚਤ੍ਵਰਵਾਸਿਨੀ ॥ 3 ॥

ਸੁਗਂਧਾ ਨਾਸਿਕਂ ਪਾਤੁ ਵਦਨਂ ਸਰ੍ਵਧਾਰਿਣੀ ।

ਜਿਹ੍ਵਾਂ ਚ ਚਂਡਿਕਾਦੇਵੀ ਗ੍ਰੀਵਾਂ ਸੌਭਦ੍ਰਿਕਾ ਤਥਾ ॥ 4 ॥

ਅਸ਼ੋਕਵਾਸਿਨੀ ਚੇਤੋ ਦ੍ਵੌ ਬਾਹੂ ਵਜ੍ਰਧਾਰਿਣੀ ।

ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਂ ਲਲਿਤਾਦੇਵੀ ਉਦਰਂ ਸਿਂਹਵਾਹਿਨੀ ॥ 5 ॥

ਕਟਿਂ ਭਗਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦ੍ਵਾਵੂਰੂ ਵਿਂਧ੍ਯਵਾਸਿਨੀ ।

ਮਹਾਬਲਾ ਚ ਜਂਘੇ ਦ੍ਵੇ ਪਾਦੌ ਭੂਤਲਵਾਸਿਨੀ ॥ 6 ॥

ਏਵਂ ਸ੍ਥਿਤਾ਽ਸਿ ਦੇਵਿ ਤ੍ਵਂ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯੇ ਰਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ਮਿਕਾ ।

ਰਕ੍ਸ਼ ਮਾਂ ਸਰ੍ਵਗਾਤ੍ਰੇਸ਼ੁ ਦੁਰ੍ਗੇ ਦੇਵਿ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 7 ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਕਵਚ PDF

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਕਵਚ PDF

Leave a Comment