Download HinduNidhi App
Share This

।। శ్రీదుర్గామానస పూజా ।।

॥ శ్రీదుర్గామానస పూజా ॥)
శ్రీ గణేశాయ నమః ।

ఉద్యచ్ఛష్టనకుఙ్కుమారు-
జపయోధారాభిరాప్లోవితాం
నానాసర్య మణిప్రవాలఘటితాం
దత్తాం గృహాణామ్సికే |
ఆమృష్టాం సురసున్దరీభిరభితో
హస్తామ్సుకైర్భక్తితో
మాతః సున్దరి భక్తకల్పలతికి
శ్రీపాదుకామాదరాత్ ॥

దేవేవాదిభిరర్చితం
సురగణైరాదాయ సింహాసనం
చర్వాత్కాఙ్పనసద్వాయాభిరచితం
చారు ప్రభాభాస్వరమ్ ।
ఏతచ్ఛమృకకేతకీపరిమలం
తైలం మహానిర్మలం
గనోద్వర్తనమాదరేణ తరుణీదత్తం
గృహాణామ్సికే ॥

పశ్చాద్దేవి గృహణ శమ్భుగృహిణి
శ్రీసుస్టరి ప్రాయశో
గస్థద్రవ్యసమూహనిర్భరతరం
రాత్రీఫలం నిర్మలమ్ |
తత్కేశాన్ పరిశోధ్య కబ్కతికయా
మన్దాకినీ ప్రోతసి
స్నాత్వా ప్రాజ్జ్వలగష్టకం భవతు
హే శ్రీసుస్టరి త్వమ్మదే ॥

సురాధిపతికామినీకర-
సరోజనాతిధ్యతాం
సచన్దననకుఙ్కుమాగురుభరేణ
విభాజితామ్ ।
మహాపరిమభోజ్జ్వలాం
సరసశుద్ధకస్తూరికాం
గృహాణ వరదాయిని
త్రిపురసున్దరి శ్రీప్రదే ॥

గన్దర్వామరకిన్నరప్రియ-
తమాసన్తాసహస్తామ్భుజ-
ప్రస్తారైత్త్రియమాణముత్తమతరం
కాశ్మీరజాపద్దారమ్ ।
మాతర్భాస్వరభానుమణ్డలలసత్కాన్తి
ప్రదానోజ్ఞ్యలం
చైతన్నిర్మలమాతనోతు వసనం
శ్రీసుస్టరి త్వస్ముదమ్ ॥

స్వర్ణాకల్పితకుణ్డలే శ్రుతియుగే
హస్తామ్బుజే ముద్రికా
మధ్యే సారసనా నితమ్బఫలకే
మళీరమంఘిద్యయే ।
హారో పక్షసి కల్కణే
కృణరణత్కారౌ కరద్వస్త్యకే
విస్యప్తం ముకుటం శిరస్యనుదినం
దత్తోస్మదం స్తూయతామ్ ॥

గ్రీవాయాం ధృతకాన్తికాస్తపటలం
గ్రావేయకం సున్దరం
సిస్టూరం విలసల్లబాటఫలకే
సౌస్తర్యముద్రాధరమ్ |
రాజత్కజ్ఞులముఖు
లోత్పలదలశ్రీమోచనే లోచనే
తద్దివ్యౌషధినిర్మితం రచయతు
శ్రీశామృని శ్రీప్రదే ।।

అమన్దతరమన్దరోన్మ-
థితదుగ్ధసిద్ధదృవం
నిశాకరకఠోపమం
త్రిపురసున్దరీ శ్రీప్రదే ।
గృహాణ ముఖమీక్షతుం
ముకురబిమ్సమావిద్రుమై
ద్వినిర్మితమధచ్చిదే
రతికరామ్బుజస్థాయినమ్ ।।

కస్తూరీద్రవచన్దనాగురుసు-
ధాధారాభిరాప్రావితం
చర్చాన్నమృకపాటలాది
సురభిర్ఘవ్యై సుగస్థీకృతమ్ ।
దేవస్త్రీగణమస్తకస్థితమహా-
రత్నాదికుమృపకై-
రమృఃశామృవి సమ్రమేణ
విమలం దత్తం గృహాణామ్సికే ।।

కహారోత్పల
నాగకేసరపరోజాఖ్యావలిమాలతి-
మల్లిలైరవకేతకాదికుసుమై
రక్తాశ్వమారాదిభిః।
పుష్పైర్మాల్యభరేణ వై
సురభిణా నానారసప్రోతసా
తామ్రామ్భోజనివాసినీం భగవతీం
శ్రీచణ్ణికాం పూజయే ॥

మాంసీగుగ్గులచన్దనాగురురజః
కర్పూరశైలేయజై
ర్మాధ్వీకైః సహకుఙ్యుమైః
సురచితైః సర్వభిరామిశ్రీతైః।
సౌరభ్యస్థితిమనిరే మణిమయే
పాత్రే భవేత్ ప్రీతయే
ధూపోమయం సురకామినీవిరచితః
శ్రీచణికే త్వమ్ముదే౧౧౫ ।।

ఘృతద్రవపరిస్ఫురద్రుచిరరత్న
యష్ట్యాన్వితో
మహాతిమిరనాశనః
సురనితమ్భిదీనిర్మితః !
సువర్ణచషకస్థితః
సఘనసారవర్త్యాన్నిత-
స్తవ త్రిపురసున్దరి స్ఫురతి
దేవి దీపా ముదే ।।

జాతీసారభనిర్భరం రుచికరం
కాల్యోదనం నిర్మలం
యుక్తం హిట్టుమరీచజీరసురభిర్ఘవ్యాన్వి
తైర్వ్యజ్ఞానైః।
పక్వాన్నేన సపాయసేన
మధునా దర్యాజ్యసమ్మిశ్రితం
నైవేద్యం సురకామినీవిరచితం
శ్రీచణికే త్వన్ముదే ।।

లవఱకలికొజ్జ్వలం
బహుబనాగవల్లిదలం:
సజాతిఫలకోమలం
సఘనసారపూగీఫలమ్ |
సుధామధురమాకులం
రుచిరరత్న పాత్రస్థితం
గృహాణ ముఖపఙ్కజే
స్ఫురితమమ్మ తామ్బూలకమ్ ।।

శరత్పభవచస్త్రమః
స్ఫురితచ్ఛకాసున్దరం
గలతురతర
ణీలలితమౌక్తికాడమ్బరమ్ |
గృహాణ నవకాక్యాన-
ప్రభవదణ్డఖణోజ్వలం
మహాత్రిపురసున్దరి
ప్రకటమాతపత్రం మహత్ ।।

మాతస్త్వమ్మదమాతనోతు
సుభగస్తీభిః సదా ఇన్దోలితం
శుభ్రం చామరమిన్దుకున్దసదృశం
ప్రస్వేదదు ఖాసహమ్ ।
సద్యోగస్త్య
వసిష్టనారదశుకవ్యాసాదివాల్మీకిఖిం
స్వే చిత్తే క్రియమాణ ఏవ
కురుతాం కర్మాణి వేదధ్వనిః ॥

స్వర్గాఐజే వేణుమృదఙ్ఞశబ్ధభేరీనినా
దైరూపగీయమానా ।
కోలాహలైరాకలితాతవాస్తు
విద్యాధరీసృత్యకలాసుఖాయ ।।

దేవి భక్తిరసభావితవృత్తే స్త్రీయతాం
యది కుతో,పి లభ్యతే!
తత్ర బౌల్యమపి సత్వలమేకణ్ణన్మ
కోటిభిరపీహ న లభ్యమ్ ।।

ఏతైః షోడశభిః
సద్యైరూపచారేపకల్పితైః ।
యః పరాం దేవతాం స్తోతి ప
తేషాం ఫలమాప్నుయాత్ ॥

॥ ఇతి దుర్గాతనే దుర్గామాననపూజా సమాస్తా ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Durga Manas Puja Stotram Telugu PDF

Durga Manas Puja Stotram Telugu PDF

Leave a Comment