Download HinduNidhi App
Durga Ji

ദുർഗ്ഗ മാനസ് പൂജ സ്‌റ്റോരം

Durga Manas Puja Stotram Malayalam

Durga JiStotram (स्तोत्र निधि)മലയാളം
Share This

|| ശ്രീദുർഗാമാനസ പൂജാ ||

ശ്രീ ഗണേശായ നമഃ .

ഉദ്യച്ചന്ദനകുങ്കുമാരുണപ-
യോധാരാഭിരാപ്ലാവിതാം
നാനാനർഘ്യമണിപ്രവാലഘടിതാം
ദത്താം ഗൃഹാണാംബികേ .
ആമൃഷ്ടാം സുരസുന്ദരീഭിരഭിതോ
ഹസ്താംബുജൈർഭക്തിതോ
മാതഃ സുന്ദരി ഭക്തകല്പലതികേ
ശ്രീപാദുകാമാദരാത് .

ദേവേന്ദ്രാദിഭിരർചിതം
സുരഗണൈരാദായ സിംഹാസനം
ചഞ്ചത്കാഞ്ചനസഞ്ചയാഭിരചിതം
ചാരുപ്രഭാഭാസ്വരം .
ഏതച്ചമ്പകകേതകീപരിമലം
തൈലം മഹാനിർമലം
ഗന്ധോദ്വർതനമാദരേണ
തരുണീദത്തം ഗൃഹാണാംബികേ .

പശ്ചാദ്ദേവി ഗൃഹാണ ശംഭുഗൃഹിണി
ശ്രീസുന്ദരി പ്രായശോ
ഗന്ധദ്രവ്യസമൂഹനിർഭരതരം
ധാത്രീഫലം നിർമലം .
തത്കേശാൻ പരിശോധ്യ
കങ്കതികയാ മന്ദാകിനീസ്രോതസി
സ്നാത്വാ പ്രോജ്ജ്വലഗന്ധകം
ഭവതു ഹേ ശ്രീസുന്ദരി ത്വന്മുദേ .

സുരാധിപതികാമിനീകര-
സരോജനാലീധൃതാം
സചന്ദനസകുങ്കുമാഗുരുഭരേണ
വിഭ്രാജിതാം .
മഹാപരിമലോജ്ജ്വലാം
സരസശുദ്ധകസ്തൂരികാം
ഗൃഹാണ വരദായിനി
ത്രിപുരസുന്ദരി ശ്രീപ്രദേ .

ഗന്ധർവാമരകിന്നരപ്രിയ-
തമാസന്താനഹസ്താംബുജ-
പ്രസ്താരൈർധ്രിയമാണമുത്തമതരം
കാശ്മീരജാപിഞ്ജരം .
മാതർഭാസ്വരഭാനുമണ്ഡലലസ-
ത്കാന്തിപ്രദാനോജ്ജ്വലം
ചൈതന്നിർമലമാതനോതു
വസനം ശ്രീസുന്ദരി ത്വന്മുദം .

സ്വർണാകല്പിതകുണ്ഡലേ ശ്രുതിയുഗേ
ഹസ്താംബുജേ മുദ്രികാ
മധ്യേ സാരസനാ നിതംബഫലകേ
മഞ്ജീരമംഘ്രിദ്വയേ .
ഹാരോ വക്ഷസി കങ്കണൗ
ക്വണരണത്കാരൗ കരദ്വന്ദ്വകേ
വിന്യസ്തം മുകുടം ശിരസ്യനുദിനം
ദത്തോന്മദം സ്തൂയതാം .

ഗ്രീവായാം ധൃതകാന്തികാന്തപടലം
ഗ്രൈവേയകം സുന്ദരം
സിന്ദൂരം വിലസല്ലലാടഫലകേ
സൗന്ദര്യമുദ്രാധരം .
രാജത്കജ്ജലമുജ്ജ്വലോത്പ-
ലദലശ്രീമോചനേ ലോചനേ
തദ്ദിവ്യൗഷധിനിർമിതം
രചയതു ശ്രീശാംഭവി ശ്രീപ്രദേ .

അമന്ദതരമന്ദരോന്മഥി-
തദുഗ്ധസിന്ധൂദ്ഭവം
നിശാകരകരോപമം
ത്രിപുരസുന്ദരി ശ്രീപ്രദേ .
ഗൃഹാണ മുഖമീക്ഷതും
മുകുരബിംബമാവിദ്രുമൈ-
ര്വിനിർമിതമധച്ഛിദേ
രതികരാംബുജസ്ഥായിനം .

കസ്തൂരീദ്രവചന്ദനാഗുരുസു-
ധാധാരാഭിരാപ്ലാവിതം
ചഞ്ചച്ചമ്പകപാടലാദിസുരഭി-
ർദ്രവ്യൈഃ സുഗന്ധീകൃതം .
ദേവസ്ത്രീഗണമസ്തകസ്ഥിത-
മഹാരത്നാദികുംഭവ്രജൈ-
രംഭഃശാംഭവി സംഭ്രമേണ
വിമലം ദത്തം ഗൃഹാണാംബികേ .

കഹ്ലാരോത്പലനാഗകേസ-
രസരോജാഖ്യാവലീമാലതീ-
മല്ലീകൈരവകേതകാദികുസുമൈ
രക്താശ്വമാരാദിഭിഃ .
പുഷ്പൈർമാല്യഭരേണ വൈ
സുരഭിണാ നാനാരസസ്രോതസാ
താമ്രാംഭോജനിവാസിനീം ഭഗവതീം
ശ്രീചണ്ഡികാം പൂജയേ .

മാംസീഗുഗ്ഗുലചന്ദനാഗുരുരജഃ
കർപൂരശൈലേയജൈ-
ര്മാധ്വീകൈഃ സഹകുങ്കുമൈഃ
സുരചിതൈഃ സർപിഭിരാമിശ്രിതൈഃ .
സൗരഭ്യസ്ഥിതിമന്ദിരേ മണിമയേ
പാത്രേ ഭവേത് പ്രീതയേ
ധൂപോഽയം സുരകാമിനീവിരചിതഃ
ശ്രീചണ്ഡികേ ത്വന്മുദേ .

ഘൃതദ്രവപരിസ്ഫുരദ്രുചി-
രരത്നയഷ്ട്യാന്വിതോ
മഹാതിമിരനാശനഃ
സുരനിതംബിനീനിർമിതഃ .
സുവർണചഷകസ്ഥിതഃ
സഘനസാരവർത്യാന്വിത-
സ്തവ ത്രിപുരസുന്ദരി സ്ഫുരതി
ദേവി ദീപോ മുദേ .

ജാതീസൗരഭനിർഭരം രുചികരം
ശാല്യോദനം നിർമലം
യുക്തം ഹിംഗുമരീചജീരസുരഭി-
ർദ്രവ്യാന്വിതൈർവ്യഞ്ജനൈഃ .
പക്വാന്നേന സപായസേന
മധുനാ ദധ്യാജ്യസമ്മിശ്രിതം
നൈവേദ്യം സുരകാമിനീവിരചിതം
ശ്രീചണ്ഡികേ ത്വന്മുദേ .

ലവംഗകലികോജ്ജ്വലം
ബഹുലനാഗവല്ലീദലം
സജാതിഫലകോമലം
സഘനസാരപൂഗീഫലം .
സുധാമധുരമാകുലം
രുചിരരത്നപാത്രസ്ഥിതം
ഗൃഹാണ മുഖപങ്കജേ
സ്ഫുരിതമംബ താംബൂലകം .

ശരത്പ്രഭവചന്ദ്രമഃ
സ്ഫുരിതചന്ദ്രികാസുന്ദരം
ഗലത്സുരതരംഗിണീലലി-
തമൗക്തികാഡംബരം .
ഗൃഹാണ നവകാഞ്ചന-
പ്രഭവദണ്ഡഖണ്ഡോജ്ജ്വലം
മഹാത്രിപുരസുന്ദരി
പ്രകടമാതപത്രം മഹത് .

മാതസ്ത്വന്മുദമാതനോതു
സുഭഗസ്ത്രീഭിഃ സദാഽഽന്ദോലിതം
ശുഭ്രം ചാമരമിന്ദുകുന്ദസദൃശം
പ്രസ്വേദദുഃഖാപഹം .
സദ്യോഽഗസ്ത്യവസിഷ്ഠനാരദശു-
കവ്യാസാദിവാല്മീകിഭിഃ
സ്വേ ചിത്തേ ക്രിയമാണ ഏവ
കുരുതാം ശർമാണി വേദധ്വനിഃ .

സ്വർഗാംഗണേ വേണുമൃദംഗശം-
ഖഭേരീനിനാദൈരൂപഗീയമാനാ .
കോലാഹലൈരാകലിതാതവാസ്തു
വിദ്യാധരീനൃത്യകലാസുഖായ .

ദേവി ഭക്തിരസഭാവിതവൃത്തേ
പ്രീയതാം യദി കുതോഽപി ലഭ്യതേ .
തത്ര ലൗല്യമപി സത്ഫലമേകഞ്ജ-
ന്മകോടിഭിരപീഹ ന ലഭ്യം .

ഏതൈഃ ഷോഡശഭിഃ
പദ്യൈരൂപചാരോപകല്പിതൈഃ .
യഃ പരാം ദേവതാം സ്തൗതി സ
തേഷാം ഫലമാപ്നുയാത് .

.. ഇതി ദുർഗാതന്ത്രേ ദുർഗാമാനസപൂജാ സമാപ്താ ..

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ദുർഗ്ഗ മാനസ് പൂജ സ്‌റ്റോരം PDF

ദുർഗ്ഗ മാനസ് പൂജ സ്‌റ്റോരം PDF

Leave a Comment