Download HinduNidhi App
Misc

Shri Bhuvaneshwari Kavacham

MiscKavach (कवच संग्रह)English
Share This

॥ Shri Bhuvaneshwari Kavacham ॥

॥ Devyuvaca ॥

Devesha Bhuvaneshvarya ya
Ya vidyah prakasitah ।
Srutascadhigatah sarvah
Srotumicchami sampratam ॥

Trailokyamangalam nama
Kavacam yatpuroditam ।
Mahadeva mama
Pritikaram param ॥

॥ Isvara Uvaca ॥

Srnu parvati vaksyami
Savadhanavadharaya ।
Trailokyamangalam nama
Kavacam mantravigraham ॥

Siddhavidyamayam devi
Sarvaishvaryasamanvitam ।
Pathanaddharanan martyast
Railokyaisvaryabhagbhavet ॥

Om asya sribhuvaneshvari
Trailokyamangalakavacasya
siva rsih, Virat Chandah,
Jagaddhatri Bhuvaneshvari
Devata, Dharmarthakamamo
Ksarthe jape viniyogah ।
Hrim bijam me sirah patu
Bhuvanesi lalatakam ।
Aim patu daksanetram me
Hrim patu vamalocanam ॥

Srim patu daksakarnam me
Trivarnatma mahesvari ।
Vamakarnam sada patu
Aim ghranam patu me sada ॥

Hrim patu vadanam devi
Aim patu rasanam mama ।
Vakputa ca trivarnatma
Kantham patu paratmika ॥

Srim skandhau patu niyatam
Hrim bhujau patu sarvada ।
Klim karau triputa patu
Tripuraisvaryadayini ॥

Om patu hrdayam hrim me
Madhyadesam sadavatu ।
Kraum patu nabhidesam me
Tryaksari Bhuvaneshvari ॥

Sarvabijaprada prstham
Patu sarvavasankari ।
Hrim patu guhyadesam me
Namobhagavati katim ॥

Mahesvari sada patu
Sankhini januyugmakam ।
Annapurna sada patu
Svaha patu padadvayam ॥

Saptadasaksara payadanna
Purnakhilam vapuh ।
Taram maya ramakamah
Sodasarna tatah param ॥

Sirastha sarvada patu
Vimsatyarnatmika para ।
Taram durge yugam
Raksini svaheti dasaksara ॥

Jaya Durga ghansyama
Patu mam sarvato muda ।
Mayabijadika caisa
Dasarna ca tatah para ॥

Uttapta kancanabhasa
Jayadurga’nane’vatu ।
Taram hrim dum ca durgayai
Namo’astarnatmika para ॥

Sankhacakradhanurbanadhara
Mam daksine’vatu ।
Mahisamardini svaha
Vasuvarnatmika para ॥

Nairtyam sarvada patu
Mahisasuranasini ।
Maya padmavati svaha
Saptaarna parikirtita ॥

Padmavati padmasamstha
Pascime mam sada’vatu ।
Pasankusaputa mayo
Svaha hi paramesvari ॥

Trayodasarna taradya
Asvarudha’nale’vatu ।
Saraswati pancasware
Nityaklinne madadrave ॥

Svaha vasvaksara vidya
Uttare mam sada’vatu ।
Taram maya ca kavacam
Khe raksetsatatam vadhuh ॥

Hum ksem hrim
Phat mahavidya
Dvadasarnakhilaprada ।

|| Tvaritas ||

Tahibhih payacchivakone
Sada ca mam ॥

Aim klim sauh satatam
Bala murddhadese tato’vatu ।
Bindvanta bhairavi bala
Hastau mam ca sada’vatu ॥

Iti te kathitam punyam
Trailokyamangalam param ।
Saratsarataram punyam
Mahavidyaughavigraham ॥

Asyapi pathanatsadyah
Kubero’pi dhanesvarah ।
Indradyah sakala deva
Dharanatpathanad yatah ॥

Sarvasiddhisvarah santah
Sarvaishvaryamavapnuyuh ।
Puspanjalyastakam dadyanmu
Lenaiva prthak prthak ॥

Samvatsarakrtayastu
Pujayah phalamapnuyat ।
Pritimanyo’nyatah krtva
Kamala niscala grhe ॥

Vani ca nivasedvaktre
Satyam satyam na samsayah ।
Yo dharayati punyatma
Trailokyamangalabhidham ॥

Kavacam paramam punyam
So’pi punyavatam varah ।
Sarvaisvaryayuto bhutva
Trailokyavijayi bhavet ॥

Puruso daksine bahau
Nari vamabhuje tatha ।
Bahuputravati bhuyadvandhyapi
Labhate sutam ॥

Brahmastradini sastrani
Naiva krntanti tam janam ।
Etatkavacamajnatva
Yo bhajedbhuvanesvarim ।
Daridryam paramam prapya
So’ciranmrtyumapnuyat ॥

॥ Iti Shri Bhuvanesvari Kavacham Sampurnam ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Shri Bhuvaneshwari Kavacham PDF

Shri Bhuvaneshwari Kavacham PDF

Leave a Comment