Shri Neel Saraswati Stotram

॥ Stotram ॥

॥ Shri Ganeshaya Namah ॥

Ghorarupe Maharave
Sarvashatrubhayankari।
Bhaktebhyo Varade Devi
Trahi Mam Sharanagatam॥

Om Surasurarachite Devi
Siddhagandharvasevite।
Jadyapapahare Devi Trahi
Mam Sharanagatam॥

Jatajutasamayukte
Lolajihvantakarini।
Drutabuddhikare Devi
Trahi Mam Sharanagatam॥

Saumyakrodhadhare Rupe
Chandarupenamo’stu Te।
Srishtirupe Namastubhyam
Trahi Mam Sharanagatam॥

Jadananam Jadataam Hanti
Bhaktanam Bhaktavatsala।
Mudhatam Hare Me Devi
Trahi Mam Sharanagatam॥

Vam Hrum Hrum Kamaye Devi
Balyhomapriye Namah।
Ugratare Namo Nityam
Trahi Mam Sharanagatam॥

Buddhim Dehi Yasho Dehi
Kavitvam Dehi Dehi Me।
Mudhatvam Cha Hare Devi
Trahi Mam Sharanagatam॥

Indradivilasad Dvandvavandite
Karunamayi।
Tare Taradhinathasye
Trahi Mam Sharanagatam॥

Ashtamyam Cha Chaturdasyam
Navamyam Yah Pathennarah।
Shanmais Siddhimapnoti
Natra Karya Vicharana॥

Moksharthe Labhate Moksham
Dhanarthe Labhate Dhanam।
Vidyarthe Labhate Vidyam
Tarkavyakaranadikam। ॥

Idam Stotram Pathedyastu
Satatam Shradhayanvitah।
Tasya Shatruh Kshayam
Yati Mahaprajna Prajayate॥

Pidadhyam Vapi Sangrame
Jadye Dane Tatha Bhaye।
Ya Idam Pathati Stotram
Shubham Tasya Na Samshayah॥

Iti Pranamya Stutva Cha
Yonimudram Pradarshayet ॥

Leave a Comment