Download HinduNidhi App
Misc

શ્રી કામાક્ષી સ્તુતિ

Kamakshi Stuti Gujarati

MiscStuti (स्तुति संग्रह)ગુજરાતી
Share This

|| શ્રી કામાક્ષી સ્તુતિ ||

વન્દે કામાક્ષ્યહં ત્વાં વરતનુલતિકાં વિશ્વરક્ષૈકદીક્ષાં
વિષ્વગ્વિશ્વમ્ભરાયામુપગતવસતિં વિશ્રુતામિષ્ટદાત્રીમ્ .
વામોરૂમાશ્રિતાર્તિપ્રશમનનિપુણાં વીર્યશૌર્યાદ્યુપેતાં
વન્દારુસ્વસ્વર્દ્રુમિન્દ્રાદ્યુપગતવિટપાં વિશ્વલોકાલવાલામ્ ..

ચાપલ્યાદિયમભ્રગા તટિદહો કિઞ્ચેત્સદા સર્વગા-
હ્યજ્ઞાનાખ્યમુદગ્રમન્ધતમસં નિર્ણુદ્ય નિસ્તન્દ્રિતા .
સર્વાર્થાવલિદર્શિકા ચ જલદજ્યોતિર્ન ચૈષા તથા
યામેવં વિવદન્તિ વીક્ષ્ય વિબુધાઃ કામાક્ષિ નઃ પાહિ સા ..

દોષોત્સૃષ્ટવપુઃ કલાં ચ સકલાં બિભ્રત્યલં સન્તતં
દૂરત્યક્તકલઙ્કિકા જલજનુર્ગન્ધસ્ય દૂરસ્થિતા .
જ્યોત્સ્નાતો હ્યુપરાગબન્ધરહિતા નિત્યં તમોઘ્ના સ્થિરા
કામાક્ષીતિ સુચન્દ્રિકાતિશયતા સા પાતુ નઃ સર્વદા ..

દિશ્યાદ્દેવિ સદા ત્વદઙ્ઘ્રિકમલદ્વન્દ્વં શ્રિતાલિષ્વલં
વૃત્તિં તત્સ્વયમાદધચ્ચ વિમુખં દોષાકરાડમ્બરે .
સૂર્યાદર્શહસન્મુખં શ્રુતિપથસ્યાત્યન્તભૂષાયિતં
નેત્રાનન્દવિધાયિ પઙ્કમધરીકૃત્યોજ્જ્વલં સદ્ધૃતમ્ ..

કામાક્ષીપદપદ્મયુગ્મમનઘં કુર્યાન્મદીયે મનઃ-
કાસારે વસતિં સદાપિ સુમનસ્સન્દોહસંરાજિતે .
સુજ્ઞાનામૃતપૂરિતે કલુષતાહીને ચ પદ્માલયે
નિત્યં સત્કુમુદાશ્રિતે નિજવસત્યાત્તપ્રભાવે સદા ..

કામક્ષીપદપદ્મયુગ્મનખરાઃ સમ્યક્કલાસંયુતાઃ
નિત્યં સદ્ગુણસંશ્રિતાઃ કુવલયામોદોદ્ભવાધાયકાઃ .
ઉત્કોચં દધતશ્ચ પઙ્કજનુષાં સંરોચકાઃ સ્થાનતઃ
શ્રેષ્ઠાદિન્દુનિરાસકારિવિભવા રક્ષન્તુ નઃ સર્વદા ..

કામાક્ષીચરણારવિન્દયુગલીગુલ્ફદ્વયં રક્ષતા-
દસ્માન્ સન્તતમાશ્રિતાર્તિશમનં દોષૌઘવિધ્વંસનમ્ .
તેજઃપૂરનિધાનમઙ્ઘ્રિવલયાદ્યાકલ્પસઙ્ઘટ્ટન-
પ્રોદ્યદ્ધ્વાનમિષેણ ચ પ્રતિશૃણન્નમ્રાલિરક્ષામિવ ..

જઙ્ઘે દ્વે ભવતાં જગત્ત્રયનુતે નિત્યં ત્વદીયે મન-
સ્સન્તોષાય મમામિતોર્જિતયશઃસમ્પત્તયે ચ સ્વયમ્ .
સામ્યોલઙ્ઘનજાઙ્ઘિકે સુવપુષા વૃત્તે પ્રભાસંયુતે
હે કામાક્ષિ સમુન્નતે ત્રિભુવનીસઙ્ક્રાન્તિયોગ્યે વરે ..

કામાક્ષ્યન્વહમેધમાનમવતાજ્જાનુદ્વયં માં તવ
પ્રખ્યાતારિપરાભવૈકનિરતિ પ્રદ્યોતનાભં દ્યુતેઃ .
સમ્યગ્વૃત્તમતીવ સુન્દરમિદં સમ્પન્નિદાનં સતાં
લોકપ્રાભવશંસિ સર્વશુભદં જઙ્ઘાદ્વયોત્તમ્ભનમ્ ..

ઊરૂ તે ભવતાં મુદે મમ સદા કામાક્ષિ ભો દેવતે
રમ્ભાટોપવિમર્દનૈકનિપુણે નીલોત્પલાભે શુભે .
શુણ્ડાદણ્ડનિભે ત્રિલોકવિજયસ્તમ્ભૌ શુચિત્વાર્જવ-
શ્રીયુક્તે ચ નિતમ્બભારભરણૈકાગ્રપ્રયત્ને સદા ..

કામાક્ષ્યન્વહમિન્ધતાં નિગનિગપ્રદ્યોતમાનં પરં
શ્રીમદ્દર્પણદર્પહારિ જઘનદ્વન્દ્રં મહત્તાવકમ .
યત્રેયં પ્રતિબિમ્બિતા ત્રિજગતી સૃષ્ટેવ ભૂયસ્ત્વયા
લીલાર્થં પ્રતિભાતિ સાગરવનગ્રાવાદિકાર્ધાવૃતા ..

બોભૂતાં યશસે મમામ્બ રુચિરૌ ભૂલોકસઞ્ચારતઃ
શ્રાન્તૌ સ્થૂલતરૌ તવાતિમૃદુલૌ સ્નિગ્ધૌ નિતમ્બૌ શુભૌ .
ગાઙ્ગેયોન્નતસૈકતસ્થલકચગ્રાહિસ્વરૂપૌ ગુણ-
શ્લાઘ્યૌ ગૌરવશોભિનૌ સુવિપુલૌ કામાક્ષિ ભો દેવતે ..

કામાક્ષ્યદ્ય સુરક્ષતાત્ કટિતટી તાવક્યતીવોજ્જ્વલ-
દ્રત્નાલઙ્કૃતહાટકાઢ્યરશનાસમ્બદ્ધઘણ્ટારવા .
તત્રત્યેન્દુમણીન્દ્રનીલગરુડપ્રખ્યોપલજ્યોતિષા
વ્યાપ્તા વાસવકાર્મુકદ્યુતિખનીવાભાતિ યા સર્વદા ..

વસ્તિઃ સ્વસ્તિગતા તવાતિરુચિરા કામાક્ષિ ભો દેવતે
સન્તોષં વિદધાતુ સન્તતમસૌ પીતામ્બરાષ્ટિતા .
તત્રાપિ સ્વકયા શ્રિયા તત ઇતઃ પ્રદ્યોતયન્તી દિશઃ
કાન્તેન્દ્રોપલકાન્તિપુઞ્જકણિકેવાભાતિ યા સૌષ્ઠવાત્ ..

યન્નાભીસરસી ભવાભિધમરુક્ષોણીનિવિષ્ટોદ્ભવ-
ત્તૃષ્ણાર્તાખિલદેહિનામનુકલં સુજ્ઞાનતોયં વરમ્ .
દત્વા દેવિ સુગન્ધિ સદ્ગણસદાસેવ્યં પ્રણુદ્ય શ્રમં
સન્તોષાય ચ બોભવીતુ મહિતે કામાક્ષિ ભો દેવતે ..

યન્મધ્યં તવ દેવિ સૂક્ષ્મમતુલં લાવણ્યમૂલં નભઃ-
પ્રખ્યં દુષ્ટનિરીક્ષણપ્રસરણશ્રાન્ત્યાપનુત્ત્યા ઇવ .
જાતં લોચનદૂરગં તદવતાત્ કામાક્ષિ સિંહાન્તર-
સ્વૈરાટોપનિરાસકારિ વિમલજ્યોતિર્મયં પ્રત્યહમ્ ..

ધૃત્યૈ તે કુચયોર્વલિત્રયમિષાત્ સૌવર્ણદામત્રયી-
બદ્ધં મધ્યમનુત્તમં સુદૃઢયોર્ગુર્વોર્યયોર્દૈવતે .
સૌવર્ણૌ કલશાવિવાદ્ય ચ પયઃપૂરીકૃતૌ સત્કૃતૌ
તૌ કામાક્ષિ મુદં સદા વિતનુતાં ભારં પરાકૃત્ય નઃ ..

પાણી તે શરણાગતાભિલષિતશ્રેયઃપ્રદાનોદ્યતૌ
સૌભાગ્યાધિકશંસિશાસ્ત્રવિહરદ્રેખાઙ્કિતૌ શૌભનૌ .
સ્વર્લોકદ્રુમપઞ્ચકં વિતરણે તત્તતૃષાં તસ્ય ત-
ત્પાત્રાલાભવિશઙ્કયાઙ્ગુલિમિષાન્મન્યે વિભાત્યત્ર હિ ..

દત્તાં દેવિ કરૌ તવાતિમૃદુલૌ કામાક્ષિ સમ્પત્કરૌ
સદ્રત્નાઞ્ચિતકઙ્કણાદિભિરલં સૌવર્ણકૈર્ભૂષિતૌ .
નિત્યં સમ્પદમત્ર મે ભવભયપ્રધ્વંસનૈકોત્સુકૌ
સંરક્તૌ ચ રસાલપલ્લવતિરસ્કારં ગતૌ સુન્દરૌ ..

ભૂયાસ્તાં ભુજગાધિપાવિવ મુદે બાહૂ સદા માંસલૌ
કામાક્ષ્યુજ્જ્વલનૂત્નરત્નખચિતસ્વર્ણાઙ્ગદાલઙ્કૃતૌ .
ભાવત્કૌ મમ દેવિ સુન્દરતરૌ દૂરીકૃતદ્વેષણ-
પ્રોદ્યદ્બાહુબલૌ જગત્ત્રયનુતૌ નમ્રાલિરક્ષાપરૌ ..

સ્કન્ધૌ દેવિ તવાપરૌ સુરતરુસ્કન્ધાવિવોજ્જૃમ્ભિતા-
વસ્માન્નિત્યમતન્દ્રિતૌ સમવતાં કામાક્ષિ દત્વા ધનમ્ .
કણ્ઠાસક્તસમસ્તભૂષણરુચિવ્યાપ્તૌ સ્વયં ભાસ્વરૌ
લોકાઘૌઘસમસ્તનાશનચણાવુત્તમ્ભિતાવુદ્દ્યુતી ..

ગ્રીવા કમ્બુસમાનસંસ્થિતિરસૌ કાન્ત્યેન્દ્રનીલોપમા
પાયાન્મામનિશં પુરાણવિનુતે કામાક્ષિ ભો તાવકી .
નાનારત્નવિભૂષણૈઃ સુરુચિરા સૌવર્ણકૈર્મૌત્તિક-
શ્રેષ્ટોદ્ગુમ્ભિતમાલયા ચ વિમલા લાવણ્યપાથોનિધિઃ ..

દેવિ ત્વદ્વદનામ્બુજં વિતનુતાચ્છ્રેયઃ પરં શાશ્વતમ્ .
કામાક્ષ્યદ્ય મમામ્બ પઙ્કજમિદં યત્કાન્તિલાભે (ચ્છયા) .
તોયે નૂનમહર્નિશં ચ વિમલે મઙ્ક્ત્વા તપસ્યત્યલં
તત્સૌન્દર્યનિધાનમગ્ર્યસુષમં કાન્તાલકાલઙ્કૃતમ્ ..

નેત્રે તે કરુણાકટાક્ષવિશિખૈઃ કામાદિનિત્યદ્વિષો
બાહ્યામપ્યરિસંહતિં મમ પરાકૃત્યાવતાં નિત્યશઃ .
હે કામાક્ષિ વિશાલતામુપગતે હ્યાકર્ણ મિષ્ટાવહે
સાતત્યેન ફલાર્થિનાં નિજગતેઃ સમ્ફુલકં જાયતે ..

ભ્રૂયુગ્મં તવ દેવિ ચાપલતિકાહઙ્કારનિર્વાપણં
કાન્તં મુગ્ધવિકાસચેષ્ટિતમહાભાગ્યાદિસંસૂચકમ્ .
કામાક્ષ્યન્વહમેધતાં કૃતપરિસ્પન્દં રિપૂદ્વાસને
દીનાનિઙ્ગિતચેષ્ટિતૈરવદિદં સુવ્યક્તરૂપં પરમ્ ..

નાનાસૂનવિતાનસૌરભપરિગ્રાહૈકલોલાલયઃ
કિં માં પ્રત્યભિયન્તિ નેતિ કુપિતં તપ્ત્વા તપો દુષ્કરમ્ .
નાસીભૂય તવાતિસૌરભવહં ભૂત્વાભિતઃ પ્રેક્ષણ-
વ્યાજેન પ્રિયકપ્રસૂનમલિભિઃ કામાક્ષિ ભાત્યાશ્રિતમ્ ..

વક્ત્રં પાતુ તવાતિસુન્દરમિદં કામાક્ષિ નઃ સર્વદા
શ્રીમત્કુન્દસુકુડ્મલાગ્રદશનશ્રેણીપ્રભાશોભિતમ્ .
પુષ્યદ્બિમ્બફલારુણાધરપુટં સદ્વીટિકારઞ્જિતં
સૌભાગ્યાતિશયાભિધાયિહસિતશ્રીશોભિતાશાગણમ્ ..

સન્તોષં શ્રુતિશષ્કુલીયુગમિદં સદ્રત્નશોભાસ્ફુર-
ત્તાટઙ્કાઢ્યયુગેન ભાસ્વરરુચા સમ્ભૂષિતં તાવકમ્ .
કામાક્ષ્યદ્ય ચરીકરીતુ વિમલજ્યોતિર્મમાનારતં
સ્વાભ્યાશસ્થિતગણ્ડભાગફલકં સરાજયજ્જ્યોતિષા ..

શીર્ષં તે શિરસા નમામિ સતતં કામાક્ષ્યહં સુન્દરં
સૂક્ષ્મં તન્મધુપાલિનીલકુટિલશ્રીકુન્તલાલઙ્કૃતમ્ .
સીમન્તં સુવિભજ્ય તત્ર વિપુલશ્રીમન્મણીન્દ્રાનિત
સ્વર્ણાલઙ્કરણપ્રભાસુરુચિરં શીર્ષણ્યભૂષાયિતમ્ ..

કામાક્ષીશ્વરિ કોટિસૂર્યનિનસદ્વજ્રાદિરત્નાઞ્ચિત-
શ્રીમન્મુગ્ધકિરીટભૃદ્વિતરતાદ્ધન્યં શિરસ્તાવકમ્ .
સમ્પત્તિં નિતરાં મમામ્બ મનુજાપ્રાપ્યામિહાનારતં
લોકેઽમુત્ર ભવાભિધં વ તિમિરં લૂત્વા સદાલિશ્રિતમ્ ..

કામાક્ષીસ્તુતિમન્વહં ભુવિ નરાઃ શુદ્ધાશ્ચ યે ભક્તિતઃ
શૃણ્વન્ત્યત્ર પઠન્તિ વા સ્થિરધિયઃ પણ્યામિમામર્થિનઃ .
દીર્ઘાયુર્ધનધાન્યસમ્પદમમી વિન્દન્તિ વાણીં યશઃ
સૌભાગ્યં સુતપૌત્રજાતમધિકખ્યાતિં મુદં સર્વદા ..

કૌણ્ડિન્યાન્વયસમ્ભૂતરામચન્દ્રાર્યસૂરિણા .
નિર્મિતા ભાતિ કામાક્ષીસ્તુતિરેષા સતાં મતા ..

ઇતિ શ્રીકામાક્ષીસ્તુતિઃ સમ્પૂર્ણા .

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download શ્રી કામાક્ષી સ્તુતિ PDF

શ્રી કામાક્ષી સ્તુતિ PDF

Leave a Comment