Download HinduNidhi App
Misc

ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਕਵਚਮ੍

Kumara Kavacham Punjabi

MiscKavach (कवच संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਕਵਚਮ੍ ||

ਓਂ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਭਵਬਂਧਹਰਣਾਯ, ਸਦ੍ਭਕ੍ਤਸ਼ਰਣਾਯ, ਸ਼ਰਵਣਭਵਾਯ, ਸ਼ਾਂਭਵਵਿਭਵਾਯ, ਯੋਗਨਾਯਕਾਯ, ਭੋਗਦਾਯਕਾਯ, ਮਹਾਦੇਵਸੇਨਾਵ੍ਰੁਰੁਇਤਾਯ, ਮਹਾਮਣਿਗਣਾਲਂਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਯ, ਦੁਸ਼੍ਟਦੈਤ੍ਯ ਸਂਹਾਰ ਕਾਰਣਾਯ, ਦੁਸ਼੍ਕ੍ਰੌਂਚਵਿਦਾਰਣਾਯ, ਸ਼ਕ੍ਤਿ ਸ਼ੂਲ ਗਦਾ ਖਡ੍ਗ ਖੇਟਕ ਪਾਸ਼ਾਂਕੁਸ਼ ਮੁਸਲ ਪ੍ਰਾਸ ਤੋਮਰ ਵਰਦਾਭਯ ਕਰਾਲਂਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਯ, ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਰਕ੍ਸ਼ਣ ਦੀਕ੍ਸ਼ਾ ਧੁਰਂਧਰ ਚਰਣਾਰਵਿਂਦਾਯ, ਸਰ੍ਵਲੋਕੈਕ ਹਰ੍ਤ੍ਰੇ, ਸਰ੍ਵਨਿਗਮਗੁਹ੍ਯਾਯ, ਕੁਕ੍ਕੁਟਧ੍ਵਜਾਯ, ਕੁਕ੍ਸ਼ਿਸ੍ਥਾਖਿਲ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਂਡ ਮਂਡਲਾਯ, ਆਖਂਡਲ ਵਂਦਿਤਾਯ, ਹ੍ਰੁਰੁਇਦੇਂਦ੍ਰ ਅਂਤਰਂਗਾਬ੍ਧਿ ਸੋਮਾਯ, ਸਂਪੂਰ੍ਣਕਾਮਾਯ, ਨਿਸ਼੍ਕਾਮਾਯ, ਨਿਰੁਪਮਾਯ, ਨਿਰ੍ਦ੍ਵਂਦ੍ਵਾਯ, ਨਿਤ੍ਯਾਯ, ਸਤ੍ਯਾਯ, ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਯ, ਬੁਦ੍ਧਾਯ, ਮੁਕ੍ਤਾਯ, ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਾਯ, ਅਬਾਧ੍ਯਾਯ, ਅਭੇਦ੍ਯਾਯ, ਅਸਾਧ੍ਯਾਯ, ਅਵਿਚ੍ਛੇਦ੍ਯਾਯ, ਆਦ੍ਯਂਤ ਸ਼ੂਨ੍ਯਾਯ, ਅਜਾਯ, ਅਪ੍ਰਮੇਯਾਯ, ਅਵਾਙ੍ਮਾਨਸਗੋਚਰਾਯ, ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤਾਯ, ਪਰਿਪੂਰ੍ਣਾਯ, ਪਰਾਤ੍ਪਰਾਯ, ਪ੍ਰਣਵਸ੍ਵਰੂਪਾਯ, ਪ੍ਰਣਤਾਰ੍ਤਿਭਂਜਨਾਯ, ਸ੍ਵਾਸ਼੍ਰਿਤ ਜਨਰਂਜਨਾਯ, ਜਯ ਜਯ ਰੁਦ੍ਰਕੁਮਾਰ, ਮਹਾਬਲ ਪਰਾਕ੍ਰਮ, ਤ੍ਰਯਸ੍ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਤ੍ਕੋਟਿ ਦੇਵਤਾਨਂਦਕਂਦ, ਸ੍ਕਂਦ, ਨਿਰੁਪਮਾਨਂਦ, ਮਮ ਰੁਰੁਇਣਰੋਗ ਸ਼ਤ੍ਰੁਰੁਇਪੀਡਾ ਪਰਿਹਾਰਂ ਕੁਰੁ ਕੁਰੁ, ਦੁਃਖਾਤੁਰੁਂ ਮਮਾਨਂਦਯ ਆਨਂਦਯ, ਨਰਕਭਯਾਨ੍ਮਾਮੁਦ੍ਧਰ ਉਦ੍ਧਰ, ਸਂਸ੍ਰੁਰੁਇਤਿਕ੍ਲੇਸ਼ਸਿ ਹਿ ਤਂ ਮਾਂ ਸਂਜੀਵਯ ਸਂਜੀਵਯ, ਵਰਦੋਸਿ ਤ੍ਵਂ, ਸਦਯੋਸਿ ਤ੍ਵਂ, ਸ਼ਕ੍ਤੋਸਿ ਤ੍ਵਂ, ਮਹਾਭੁਕ੍ਤਿਂ ਮੁਕ੍ਤਿਂ ਦਤ੍ਵਾ ਮੇ ਸ਼ਰਣਾਗਤਂ, ਮਾਂ ਸ਼ਤਾਯੁਸ਼ਮਵ, ਭੋ ਦੀਨਬਂਧੋ, ਦਯਾਸਿਂਧੋ, ਕਾਰ੍ਤਿਕੇਯ, ਪ੍ਰਭੋ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਸੀਦ, ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨੋ ਭਵ ਵਰਦੋ ਭਵ, ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯ ਸ੍ਵਾਮਿਨ੍, ਓਂ ਨਮਸ੍ਤੇ ਨਮਸ੍ਤੇ ਨਮਸ੍ਤੇ ਨਮਃ ॥

ਇਤਿ ਕੁਮਾਰ ਕਵਚਮ੍ ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਕਵਚਮ੍ PDF

ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਕਵਚਮ੍ PDF

Leave a Comment