Download HinduNidhi App
Shri Ganesh

Shri Mahaganesh Panchratna Stotra

Shri GaneshStotram (स्तोत्र निधि)English
Share This

|| Shri Mahaganesh Panchratna Stotra ||

Saragalokadurlabham
Viragilokapoojitam,
Surasurairnamaskritam
Jarapamrutyanashakam.
Giragurum shriyaharim
Jayantiyatpadarchakah,
Namami tam ganadhipam
Kripapayahpayonidhim.

Gireendrjammbuja-
Pramodadana-bhaskaram,
Kareendravaktra-manataghagh-
Sanghavaranodyatam.
Sarisripesh-baddhakukshi-
Mashrayami santatam,
Sharirakanti-nirjita
Bjabandhu-balasantatim.

Shukadimounivanditam
Gakaravachyamaksharam,
Prakamamishtadayinam
Sakamanamrapanktaye.
Chakasatam chaturbhu
Jaivikasapadmapoojitam,
Prakashitatmatatvakam
Namamyaham ganadhipam.

Naradhipatvadayakam
Svaradilokadayakam,
Jvaradirogavarakam
Nirakritasuravraham.
Karambujollasatsrinam
Vikarashunyamanasaih,
Hrida sada vibhavitam
Muda namami vignapam.

Shramapanodanakshamam
Samahitantar-atmanam,
Sumadibhissadarchitam
Kshamanidhim ganadhipam.
Ramadhavadipoojitam
Yamantakatmasambhavam,
Shamadishadgunapradam
Namami tam vibhutaye.

Ganadhipasya panchakam
Nrinamabhishṭadayakam,
Pranamapurvam janah
Pathanti ye mudayutah.
Bhavanti te vidaampurah
Pragitavaibhava javat,
Chirayusho’dhikashri
Yassusunavo na sanshayah.

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Shri Mahaganesh Panchratna Stotra PDF

Shri Mahaganesh Panchratna Stotra PDF

Leave a Comment