Shri Kaal Bhairav Ashtak

|| Shri Kaal Bhairav Ashtak ||

Devaraja sevyamana pavananghri pankajam
Vyalaya yagnasutramindushekaram kripakaram|
Naradadi yogivrinda vandita digambaram
Kashikapura dhinatha Kalabhairavam bhaje||

Bhanukoti bhasswaram bhavabhdhitarakam param
Neelakantamipsitardhadaivakam trilochanam|
Kalakalamam bhujakshamakshashoolamaksharam
Kashikapura dhinatha Kalbhairavam bhaje||

Shoolatanpashadandapanimadikaranam
Syamakayamadidevamaksharam niramayam |
Bhimavikramam prabhuvichitratatvavarnanam
Kashikapura dhinatha Kalabhairavam bhaje ||

Bhuktimuktidayakam prasastacharu vigraham
Bhaktavatsalam sthitham samasthaloka vigraham |
Vinikvananmano’jnahemakinginilasatkataam
Kashikapura dhinatha Kalabhairavam bhaje ||

Dharmasetupalamkamtvadharmamarganashanam
Karmapashamochakam susharmadhayakam vibhum |
Swarnavarnaseshapashashobhitamgamandalam
Kashikapura dhinatha Kalabhairavam bhaje ||

Ratnapadukaprabhabhiramapadyugmakam
Nityamadvitiyamishtadaivatam niranjanam |
Mrutyudarpanashanam karaladamstramokshanam
Kashikapura dhinatha Kalabhairavam bhaje ||

Atthahasabinnapadma janndakosasantathim
Drushtipatthanastapapajalamugrashasanam |
Ashtasiddhidayakamkapalamalikadharanam
Kashikapura dhinatha Kalabhairavam bhaje ||

Bhutsanghanayakam vishalakiritidayakam
Kashivasalokapunyapapashodhakam vibhum |
Nethimargakovindampurathanam jagatpatim
Kashikapura dhinatha Kalabhairavam bhaje ||

|| Fala Sruti ||

Kalabhairavashtakam pathanti ye manoharam
Jnanamukti sadhanam vichitrapunyavardhanam |
Shokamohadainyalobhakopatanashanam prajanty
Kalabhairavangrisannidhim nara dhruvam ||

|| Iti Kalabhairava Ashtakam Sampurnam ||

Leave a Comment