Shri Pashupati Nath Ji Aarti

|| Aarti ||

Om Jai Gangadhar
Jai Har Jai Girijadhisha.
Twam Maa Palaaya
Nityam Kripa Jagdisha.
|| Om Jai Gangadhar … ||

Kailase Girishikhare
Kalpadramvipine.
Gunjati Madhukarpunje
Kunjwane Gahne.
|| Om Jai Gangadhar … ||

Kokilkuzit Khelat
Hansavan Lalita.
Rachyati Kalakalapam
Nritya Mudasahita.
|| Om Jai Gangadhar … ||

Tasmillitlitudeshe
Shala Manirachita.
Tanmadhye Harnikte
Gauri Mudsahita.
|| Om Jai Gangadhar … ||

Kerrda Rachyati
Bhusarchit Nizamisham.
Indradik Sur Sewat
Namayate Shisham.
|| Om Jai Gangadhar … ||

Bibudhabadhu Bahu Nrityaat
Namayate Mudsahita.
Kinnar Gaayan Kurute
Sapt Swar Sahita.
|| Om Jai Gangadhar … ||

Dhinakat Tai Tai Dhinakat
Mridang Vaadate.
Kwan Kwan Lalita Venu
Madhuram Natayate.
|| Om Jai Gangadhar … ||

Rupa Rune Charane
Rachyita Nupurumuzhvlita.
Chakravarte Brhyati
Kurute Tam Dhik Tam.
|| Om Jai Gangadhar … ||

Tam Tam Lup Chup
Tam Tam Damru Wadyate.
Angusthangulinand
Lasakatam Kurute.
|| Om Jai Gangadhar … ||

Kapoorradyutigauram
Panchananasahitam.
Trinayanshidharamoulin
Vishdharkanthyutam.
|| Om Jai Gangadhar … ||

Sundarajatayakalapam
Pavakyutabalam.
Damrutrishulapinkam
Kardhritrnrkapalam.
|| Om Jai Gangadhar … ||

Mundai Rachiyati Mala
Pannagamupaveetam.
Vaamvibhage Girijarupam
Atilalitam.
|| Om Jai Gangadhar … ||

Sundarasakalasriere
Kritabhasabharamanam.
Iti Vrishabhadvajarupam
Tapatraharanam.
|| Om Jai Gangadhar … ||

Shankhaninadam Kritwa
Jhalari Nadayate.
Neerajayate Brahma
Vedruchaan Pathete.
|| Om Jai Gangadhar … ||

Amritdrucharansarojam
Hratkmale Dritva.
Avalokayati Mahesham
Ishaan Abhinavatha.
|| Om Jai Gangadhar … ||

Dhyan Aarti Samaye
Hridyea Ati Kritva.
Ramastrijatanatham
Ishaan Abhinavatha.
|| Om Jai Gangadhar … ||

Sangatimevam Pratidin
Pathan Yah Kurute.
Shivasayujya Gachhati
Bhaktya Ya Shrishunte.
|| Om Jai Gangadhar … ||

!! Iti Shri Pashupati Nath Aarti !!

Leave a Comment