Download HinduNidhi App
Misc

ವಾರಾಹೀ ಕವಚಂ

Varahi Kavach Kannada

MiscKavach (कवच संग्रह)ಕನ್ನಡ
Share This

|| ವಾರಾಹೀ ಕವಚಂ ||

ಧ್ಯಾತ್ವೇಂದ್ರನೀಲವರ್ಣಾಭಾಂ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಮ್ ।
ವಿಧಿವಿಷ್ಣುಹರೇಂದ್ರಾದಿ ಮಾತೃಭೈರವಸೇವಿತಾಮ್ ॥ 1 ॥

ಜ್ವಲನ್ಮಣಿಗಣಪ್ರೋಕ್ತಮಕುಟಾಮಾವಿಲಂಬಿತಾಮ್ ।
ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ತತ್ತತ್ಕಾರ್ಯೋಚಿತಾನಿ ಚ ॥ 2 ॥

ಏತೈಃ ಸಮಸ್ತೈರ್ವಿವಿಧಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ ಮುಸಲಂ ಹಲಮ್ ।
ಪಾತ್ವಾ ಹಿಂಸ್ರಾನ್ ಹಿ ಕವಚಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ 3 ॥

ಪಠೇತ್ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಘೋರಶತ್ರುನಿವೃತ್ತಿದಮ್ ।
ವಾರ್ತಾಲೀ ಮೇ ಶಿರಃ ಪಾತು ಘೋರಾಹೀ ಫಾಲಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 4 ॥

ನೇತ್ರೇ ವರಾಹವದನಾ ಪಾತು ಕರ್ಣೌ ತಥಾಂಜನೀ ।
ಘ್ರಾಣಂ ಮೇ ರುಂಧಿನೀ ಪಾತು ಮುಖಂ ಮೇ ಪಾತು ಜಂಭಿನೀ ॥ 5 ॥

ಪಾತು ಮೇ ಮೋಹಿನೀ ಜಿಹ್ವಾಂ ಸ್ತಂಭಿನೀ ಕಂಠಮಾದರಾತ್ ।
ಸ್ಕಂಧೌ ಮೇ ಪಂಚಮೀ ಪಾತು ಭುಜೌ ಮಹಿಷವಾಹನಾ ॥ 6 ॥

ಸಿಂಹಾರೂಢಾ ಕರೌ ಪಾತು ಕುಚೌ ಕೃಷ್ಣಮೃಗಾಂಚಿತಾ ।
ನಾಭಿಂ ಚ ಶಂಖಿನೀ ಪಾತು ಪೃಷ್ಠದೇಶೇ ತು ಚಕ್ರಿಣಿ ॥ 7 ॥

ಖಡ್ಗಂ ಪಾತು ಚ ಕಟ್ಯಾಂ ಮೇ ಮೇಢ್ರಂ ಪಾತು ಚ ಖೇದಿನೀ ।
ಗುದಂ ಮೇ ಕ್ರೋಧಿನೀ ಪಾತು ಜಘನಂ ಸ್ತಂಭಿನೀ ತಥಾ ॥ 8 ॥

ಚಂಡೋಚ್ಚಂಡಶ್ಚೋರುಯುಗ್ಮಂ ಜಾನುನೀ ಶತ್ರುಮರ್ದಿನೀ ।
ಜಂಘಾದ್ವಯಂ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಮಹಾಕಾಳೀ ಚ ಗುಲ್ಫಯೋಃ ॥ 9 ॥

ಪಾದಾದ್ಯಂಗುಳಿಪರ್ಯಂತಂ ಪಾತು ಚೋನ್ಮತ್ತಭೈರವೀ ।
ಸರ್ವಾಂಗಂ ಮೇ ಸದಾ ಪಾತು ಕಾಲಸಂಕರ್ಷಣೀ ತಥಾ ॥ 10 ॥

ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತಸ್ಥಿತಂ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾಪಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ।
ಸರ್ವೇ ಸಮರ್ಥ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಭಕ್ತರಕ್ಷಣತತ್ಪರಮ್ ॥ 11 ॥

ಸಮಸ್ತದೇವತಾ ಸರ್ವಂ ಸವ್ಯಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪುರಾರ್ಧನೇ ।
ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶಾಯ ಶೂಲಿನಾ ನಿರ್ಮಿತಂ ಪುರಾ ॥ 12 ॥

ಸರ್ವಭಕ್ತಜನಾಶ್ರಿತ್ಯ ಸರ್ವವಿದ್ವೇಷಸಂಹತಿಃ ।
ವಾರಾಹೀ ಕವಚಂ ನಿತ್ಯಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ॥ 13 ॥

ತಥಾ ವಿಧಂ ಭೂತಗಣಾ ನ ಸ್ಪೃಶಂತಿ ಕದಾಚನ ।
ಆಪದಃ ಶತ್ರುಚೋರಾದಿ ಗ್ರಹದೋಷಾಶ್ಚ ಸಂಭವಾಃ ॥ 14 ॥

ಮಾತಾ ಪುತ್ರಂ ಯಥಾ ವತ್ಸಂ ಧೇನುಃ ಪಕ್ಷ್ಮೇವ ಲೋಚನಮ್ ।
ತಥಾಂಗಮೇವ ವಾರಾಹೀ ರಕ್ಷಾ ರಕ್ಷಾತಿ ಸರ್ವದಾ ॥ 15 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲತಂತ್ರೇ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಕವಚಮ್ ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ವಾರಾಹೀ ಕವಚಂ PDF

ವಾರಾಹೀ ಕವಚಂ PDF

Leave a Comment