Download HinduNidhi App
Misc

ਵਾਰਾਹੀ ਕਵਚਮ੍

Varahi Kavach Punjabi

MiscKavach (कवच संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਵਾਰਾਹੀ ਕਵਚਮ੍ ||

ਧ੍ਯਾਤ੍ਵੇਂਦ੍ਰਨੀਲਵਰ੍ਣਾਭਾਂ ਚਂਦ੍ਰਸੂਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿਲੋਚਨਾਮ੍ ।
ਵਿਧਿਵਿਸ਼੍ਣੁਹਰੇਂਦ੍ਰਾਦਿ ਮਾਤ੍ਰੁਰੁਇਭੈਰਵਸੇਵਿਤਾਮ੍ ॥ 1 ॥

ਜ੍ਵਲਨ੍ਮਣਿਗਣਪ੍ਰੋਕ੍ਤਮਕੁਟਾਮਾਵਿਲਂਬਿਤਾਮ੍ ।
ਅਸ੍ਤ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਾਣਿ ਸਰ੍ਵਾਣਿ ਤਤ੍ਤਤ੍ਕਾਰ੍ਯੋਚਿਤਾਨਿ ਚ ॥ 2 ॥

ਏਤੈਃ ਸਮਸ੍ਤੈਰ੍ਵਿਵਿਧਂ ਬਿਭ੍ਰਤੀਂ ਮੁਸਲਂ ਹਲਮ੍ ।
ਪਾਤ੍ਵਾ ਹਿਂਸ੍ਰਾਨ੍ ਹਿ ਕਵਚਂ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ॥ 3 ॥

ਪਠੇਤ੍ਤ੍ਰਿਸਂਧ੍ਯਂ ਰਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥਂ ਘੋਰਸ਼ਤ੍ਰੁਨਿਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਿਦਮ੍ ।
ਵਾਰ੍ਤਾਲੀ ਮੇ ਸ਼ਿਰਃ ਪਾਤੁ ਘੋਰਾਹੀ ਫਾਲਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ 4 ॥

ਨੇਤ੍ਰੇ ਵਰਾਹਵਦਨਾ ਪਾਤੁ ਕਰ੍ਣੌ ਤਥਾਂਜਨੀ ।
ਘ੍ਰਾਣਂ ਮੇ ਰੁਂਧਿਨੀ ਪਾਤੁ ਮੁਖਂ ਮੇ ਪਾਤੁ ਜਂਭਿਨੀ ॥ 5 ॥

ਪਾਤੁ ਮੇ ਮੋਹਿਨੀ ਜਿਹ੍ਵਾਂ ਸ੍ਤਂਭਿਨੀ ਕਂਠਮਾਦਰਾਤ੍ ।
ਸ੍ਕਂਧੌ ਮੇ ਪਂਚਮੀ ਪਾਤੁ ਭੁਜੌ ਮਹਿਸ਼ਵਾਹਨਾ ॥ 6 ॥

ਸਿਂਹਾਰੂਢਾ ਕਰੌ ਪਾਤੁ ਕੁਚੌ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਮ੍ਰੁਰੁਇਗਾਂਚਿਤਾ ।
ਨਾਭਿਂ ਚ ਸ਼ਂਖਿਨੀ ਪਾਤੁ ਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਠਦੇਸ਼ੇ ਤੁ ਚਕ੍ਰਿਣਿ ॥ 7 ॥

ਖਡ੍ਗਂ ਪਾਤੁ ਚ ਕਟ੍ਯਾਂ ਮੇ ਮੇਢ੍ਰਂ ਪਾਤੁ ਚ ਖੇਦਿਨੀ ।
ਗੁਦਂ ਮੇ ਕ੍ਰੋਧਿਨੀ ਪਾਤੁ ਜਘਨਂ ਸ੍ਤਂਭਿਨੀ ਤਥਾ ॥ 8 ॥

ਚਂਡੋਚ੍ਚਂਡਸ਼੍ਚੋਰੁਯੁਗ੍ਮਂ ਜਾਨੁਨੀ ਸ਼ਤ੍ਰੁਮਰ੍ਦਿਨੀ ।
ਜਂਘਾਦ੍ਵਯਂ ਭਦ੍ਰਕਾਲ਼ੀ ਮਹਾਕਾਲ਼ੀ ਚ ਗੁਲ੍ਫਯੋਃ ॥ 9 ॥

ਪਾਦਾਦ੍ਯਂਗੁਲ਼ਿਪਰ੍ਯਂਤਂ ਪਾਤੁ ਚੋਨ੍ਮਤ੍ਤਭੈਰਵੀ ।
ਸਰ੍ਵਾਂਗਂ ਮੇ ਸਦਾ ਪਾਤੁ ਕਾਲਸਂਕਰ੍ਸ਼ਣੀ ਤਥਾ ॥ 10 ॥

ਯੁਕ੍ਤਾਯੁਕ੍ਤਸ੍ਥਿਤਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਪਾਪਾਤ੍ਪ੍ਰਮੁਚ੍ਯਤੇ ।
ਸਰ੍ਵੇ ਸਮਰ੍ਥ੍ਯ ਸਂਯੁਕ੍ਤਂ ਭਕ੍ਤਰਕ੍ਸ਼ਣਤਤ੍ਪਰਮ੍ ॥ 11 ॥

ਸਮਸ੍ਤਦੇਵਤਾ ਸਰ੍ਵਂ ਸਵ੍ਯਂ ਵਿਸ਼੍ਣੋਃ ਪੁਰਾਰ੍ਧਨੇ ।
ਸਰ੍ਵਸ਼ਤ੍ਰੁਵਿਨਾਸ਼ਾਯ ਸ਼ੂਲਿਨਾ ਨਿਰ੍ਮਿਤਂ ਪੁਰਾ ॥ 12 ॥

ਸਰ੍ਵਭਕ੍ਤਜਨਾਸ਼੍ਰਿਤ੍ਯ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਵੇਸ਼ਸਂਹਤਿਃ ।
ਵਾਰਾਹੀ ਕਵਚਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਤ੍ਰਿਸਂਧ੍ਯਂ ਯਃ ਪਠੇਨ੍ਨਰਃ ॥ 13 ॥

ਤਥਾ ਵਿਧਂ ਭੂਤਗਣਾ ਨ ਸ੍ਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਂਤਿ ਕਦਾਚਨ ।
ਆਪਦਃ ਸ਼ਤ੍ਰੁਚੋਰਾਦਿ ਗ੍ਰਹਦੋਸ਼ਾਸ਼੍ਚ ਸਂਭਵਾਃ ॥ 14 ॥

ਮਾਤਾ ਪੁਤ੍ਰਂ ਯਥਾ ਵਤ੍ਸਂ ਧੇਨੁਃ ਪਕ੍ਸ਼੍ਮੇਵ ਲੋਚਨਮ੍ ।
ਤਥਾਂਗਮੇਵ ਵਾਰਾਹੀ ਰਕ੍ਸ਼ਾ ਰਕ੍ਸ਼ਾਤਿ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥ 15 ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰੁਦ੍ਰਯਾਮਲਤਂਤ੍ਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਰਾਹੀ ਕਵਚਮ੍ ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਵਾਰਾਹੀ ਕਵਚਮ੍ PDF

ਵਾਰਾਹੀ ਕਵਚਮ੍ PDF

Leave a Comment