Download HinduNidhi App
Shri Vishnu

ॐ श्री विष्णु मंत्र: मङ्गलम् भगवान विष्णुः

Vishnu Mantra Hindi

Shri VishnuMantra (मंत्र निधि)हिन्दी
Share This

|| ॐ श्री विष्णु मंत्र: मङ्गलम् भगवान विष्णुः ||

1. श्री विष्णु मूल मंत्र
ॐ नमोः नारायणाय॥

2. श्री विष्णु भगवते वासुदेवाय मंत्र
ॐ नमोः भगवते वासुदेवाय॥

3. श्री विष्णु गायत्री मंत्र
ॐ श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि।
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्॥

4. विष्णु शान्ताकारम मंत्र

5. मंगल श्री विष्णु मंत्र
मङ्गलम् भगवान विष्णुः, मङ्गलम् गरुणध्वजः।
मङ्गलम् पुण्डरी काक्षः, मङ्गलाय तनो हरिः॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ॐ श्री विष्णु मंत्र: मङ्गलम् भगवान विष्णुः PDF

ॐ श्री विष्णु मंत्र: मङ्गलम् भगवान विष्णुः PDF

Leave a Comment