Shri Vishnu Stuti

|| Stuti ||

Shantakaram Bhujagashayanam
Padmanabham Suresham
Vishwadharam Gaganasadrisham
Meghavarnam Shubhangam.

Shantakaram Bhujagashayanam……

Lakshmikantam Kamalanayanam
Yogibhir-dhyana-gamyam
Vande Vishnu Bhavabhayaharam
Sarvalokeka Natham.

Shantakaram Bhujagashayanam……

Yam Brahma Varunendra Rudramarutah
Stunvanti Divyaih Stavaih
Sangapadakramopanishadaih
Gayanti Yam Samagaah.

Shantakaram Bhujagashayanam……

Dhyanavasthita Tadgatena Manasa
Pashyanti Yam Yogino
Yasyantam Na Viduh Surasura-ganah
Daivaya Tasmai Namah.

Shantakaram Bhujagashayanam
Padmanabham Suresham
Vishwadharam Gaganasadrisham
Meghavarnam Shubhangam.

Shantakaram Bhujagashayanam……

Leave a Comment