Shri Guru Stuti

|| Stuti ||

Akhandamandalaakaram Vyaptam
Yena Characharam
Tatpadam Darshitam Yena
Tasmai Shri Gurave Namah.

Ajñānatimirandhasya
Jñānāñjanashalākayā
Cakṣurunmīlitam Yena
Tasmai Shri Gurave Namah.

GururBrahma GururVishnuh
GururDevo Maheshvarah
Gurureva ParamBrahma
Tasmai Shri Gurave Namah.

Sthavarangam Vyaptam
Yatkincitsacharacharam
Tatpadam Darshitam Yena
Tasmai Shri Gurave Namah.

Chinmayam Vyapiyat Sarvam
Trailokyam Sacharacharam
Tatpadam Darshitam Yena
Tasmai Shri Gurave Namah.

Sarvashrutishiro’ratnavirajita
Padambujah
Vedantambujasuryoyah
Tasmai Shri Gurave Namah.

Chaitanyah Shashvatashanto
Vyomātīto Niranjanāh
Bindunada kalātītah Tasmai
Shri Gurave Namah.

Jñānashaktisamārūḍhah
Tattvamālāvibhūshitah
Bhuktimuktipradātā Cha
Tasmai Shri Gurave Namah.

Anekajanmasampraapta
Karmabandhavidahine
Aatmajñaanapradanēna
Tasmai Shri Gurave Namah.

Shōṣanam Bhavasindhoścha
Jñāpanam Sārasampadaḥ
Guroh Pādodakam Samyak
Tasmai Shri Gurave Namah.

Na Guroradhikam Tatvam
Na Guroradhikam Tapaḥ
Tattvajñānāt Param Nāsti
Tasmai Shri Gurave Namah.

Mannāthaḥ Shriijagannāthaḥ
Madguruḥ Shriijagadguruḥ
Madātmā Sarvabhūtātmā
Tasmai Shri Gurave Namah.

Gururaadiranādiścha
GururParamadaivatam
Guruḥ Parātaram Nāsti
Tasmai Shri Gurave Namah.

Tvameva Maataa Cha Pitaa Tvameva
Tvameva Bandhushcha Sakhaa Tvameva
Tvameva Vidyā Dravinam Tvameva
Tvameva Sarvam Mama Deva Deva.

Leave a Comment