Download HinduNidhi App
Shri Vishnu

વિષ્ણુ સહસ્રનામ

Vishnu Sahasranama Gujarati

Shri VishnuSahastranaam (सहस्त्रनाम निधि)ગુજરાતી
Share This

|| વિષ્ણુ સહસ્રનામ ||

વિશ્વં વિષ્ણુર્વષટ્કારો: ભૂતભવ્યભવત્પ્રભુ: |
ભૂતકૃદ્ભૂતભૃદ્ભાવો ભૂતાત્મા ભૂતભાવન: ||

પૂતાત્મા પરમાત્મા ચ મુક્તાનાં પરમાગતિ: |
અવ્યય: પુરુષ: સાક્ષી ક્ષેત્રજ્ઞોક્ષર એવ ચ ||

યોગો યોગવિદાં નેતા પ્રધાન પુરુષેશ્વર: |
નારસિંહવપુ: શ્રીમાન કેશવ: પુરુષોત્તમ: ||

સર્વ: શર્વ: શિવ: સ્થાણુર્ભૂતાદિર્નિધિરવ્યય: |
સંભવો ભાવનો ભર્તા પ્રભવ: પ્રભુરીશ્વર: ||

સ્વયંભૂ: શંભુરાદિત્ય: પુષ્કરાક્ષો મહાસ્વન: |
અનાદિનિધનો ધાતા વિધાતા ધાતુરુત્તમ: ||

અપ્રમેયો હૃષીકેશ: પદ્મનાભોઽમરપ્રભુ: |
વિશ્વકર્મા મનુસ્ત્વષ્ટાસ્થવિષ્ટા: સ્થવિરો ધ્રુવ: ||

અગ્રાહ્ય: શાશ્વત: કૃષ્ણો લોહિતાક્ષ: પ્રતર્દન: |
પ્રભૂતસ્ત્રિકકુબ્ધામ પવિત્રં મંગલં પરમ્ ||

ઈશાન: પ્રાણદ: પ્રાણો જ્યેષ્ઠ: શ્રેષ્ઠ: પ્રજાપતિ: |
હિરણ્યગર્ભો ભૂગર્ભો માધવો મધુસૂદન: ||

ઈશ્વરો વિક્રમી ધન્વી મેધાવી વિક્રમ: ક્રમ: |
અનુત્તમો દુરાધર્ષ: કૃતજ્ઞ: કૃતિરાત્મવાન ||

સુરેશ: શરણં શર્મ વિશ્વરેતા: પ્રજાભવ: |
અહ: સંવત્સરો વ્યાલ: પ્રત્યય: સર્વદર્શન: ||

અજ: સર્વેશ્વર: સિદ્ધ: સિદ્ધિ: સર્વાદિરચ્યુત: |
વૃષાકપિરમેયાત્મા સર્વયોગવિનિસ્સૃત: ||

વસુર્વસુમના: સત્ય: સમાત્મા સમ્મિત: સમ: |
અમોઘ: પુંડરીકાક્ષો વૃષકર્મા વૃષાકૃતિ: ||

રુદ્રો બહુશિરા બભ્રુ: વિશ્વયોનિ: શુચિશ્રવા: |
અમૃત: શાશ્વત: સ્થાણુ: વરારોહો મહાતપા: ||

સર્વગસ્સર્વ વિદ્ભાનુ: વિશ્વક્સેનો જનાર્દન: |
વેદો વેદવિદવ્યંગો વેદાંગો વેદવિત કવિ: ||

લોકાધ્યક્ષ: સુરાધ્યક્ષો ધર્માધ્યક્ષ: કૃતાકૃત: |
ચતુરાત્મા ચતુર્વ્યૂહ શ્ચતુર્દંષ્ટ્ર શ્ચતુર્ભુજ: ||

ભ્રાજિષ્ણુર્ભોજનં ભોક્તા સહિષ્ણુર્જગદાદિજ: |
અનઘો વિજયો જેતા વિશ્વયોનિ: પુનર્વસુ: ||

ઉપેંદ્રો વામન: પ્રાંશુરમોઘ: શુચિરૂર્જિત: |
અતીંદ્ર: સંગ્રહ: સર્ગો ધૃતાત્મ નિયમો યમ: ||

વેદ્યો વૈદ્ય: સદાયોગી વીરહા માધવો મધુ: |
અતીંદ્રિયો મહામાયો મહોત્સાહો મહાબલ: ||

મહાબુદ્ધિર્મહાવીર્યો મહાશક્તિર્મહાદ્યુતિ: |
અનિર્દેશ્યવપુ: શ્રીમાનમેયાત્મા મહાદ્રિધૃક્ ||

મહેષ્વાસો મહીભર્તા શ્રીનિવાસ: સતાં ગતિ: |
અનિરુદ્ધ: સુરાનંદો ગોવિંદો ગોવિદાંપતિ: ||

મરીચિર્દમનો હંસ: સુપર્ણો ભુજગોત્તમ: |
હિરણ્યનાભ: સુતપા: પદ્મનાભ: પ્રજાપતિ: ||

અમૃત્યુ: સર્વદૃક્ સિંહ: સંધાતા સંધિમાન્ સ્થિર: |
અજો દુર્મર્ષણ: શાસ્તા વિશ્રુતાત્મા સુરારિહા ||

ગુરુર્ગુરુતમો ધામ સત્ય: સત્યપરાક્રમ: |
નિમિષોઽનિમિષ: સ્રગ્વી વાચસ્પતિરુદારધી: ||

અગ્રણીર્ગ્રામણી: શ્રીમાન ન્યાયો નેતા સમીરણ: |
સહસ્રમૂર્ધા વિશ્વાત્મા સહસ્રાક્ષ: સહસ્રપાત્ ||

આવર્તનો વિવૃત્તાત્મા સંવૃત: સંપ્રમર્દન: |
અહ: સંવર્તકો વહ્નિરનિલો ધરણીધર: ||

સુપ્રસાદ: પ્રસન્નાત્મા વિશ્વધગ્વિશ્વભુગ્વિભુ: |
સત્કર્તા સત્કૃત: સાધુર્જહ્નુર્નારાયણો નર: ||

અસંખ્યેયોઽપ્રમેયાત્મા વિશિષ્ટ: શિષ્ટકૃચ્છુચિ: |
સિધ્ધાર્થ: સિદ્ધ સંકલ્પ: સિધ્ધિદ: સિધ્ધિ સાધન||

વૃષાહી વૃષભો વિષ્ણુર્વૃષપર્વા વૃષોદર: |
વર્ધનો વર્ધમાનશ્ચ વિવિક્ત: શ્રુતિસાગર: ||

સુભુજો દુર્ધરો વાગ્મી મહેંદ્રો વસુદો વસુ: |
નૈકરૂપો બૃહદ્રૂપ: શિપિવિષ્ટ: પ્રકાશન: ||

ઓજસ્તેજોદ્યુતિધર: પ્રકાશાત્મા પ્રતાપન: |
ઋધ્ધ: સ્પષ્ટાક્ષરો મંત્રશ્ચંદ્રાંશુર્ભાસ્કરદ્યુતિ: ||

અમૃતાંશૂધ્ભવો ભાનુ: શશબિંદુ: સુરેશ્વર: |
ઔષધં જગત: સેતુ: સત્યધર્મપરાક્રમ: ||

ભૂતભવ્યભવન્નાથ: પવન: પાવનોઽનલ: |
કામહા કામકૃત કાંત: કામ: કામપ્રદ: પ્રભુ: ||

યુગાદિકૃદ યુગાવર્તો નૈકમાયો મહાશન: |
અદૃશ્યો વ્યક્ત રૂપશ્ચ સહસ્રજિદનંતજિત્ ||

ઇષ્ટોઽવિશિષ્ટ: શિષ્ટેષ્ટ: શિખંડી નહુષો વૃષ: |
ક્રોધહા ક્રોધકૃત કર્તા વિશ્વબાહુર્મહીધર: ||

અચ્યુત: પ્રથિત: પ્રાણ: પ્રાણદો વાસવાનુજ: |
અપાંનિધિરધિષ્ઠાનમપ્રમત્ત: પ્રતિષ્ઠિત: ||

સ્કંદ: સ્કંદધરો ધુર્યો વરદો વાયુવાહન: |
વાસુદેવો બૃહદ્ભાનુરાદિદેવ: પુરંદર: ||

અશોકસ્તારણસ્તાર: શૂર: શૌરિર્જનેશ્વર: |
અનુકૂલ: શતાવર્ત: પદ્મી પદ્મનિભેક્ષણ: ||

પદ્મનાભોઽરવિંદાક્ષ: પદ્મગર્ભ: શરીરભૃત્ |
મહર્દ્ધિઋદ્ધો વૃદ્ધાત્મા મહાક્ષો ગરુડધ્વજ: ||

અતુલ: શરભો ભીમ: સમયજ્ઞો હવિર્હરિ: |
સર્વલક્ષણલક્ષણ્યો લક્ષ્મીવાન સમિતિંજય: ||

વિક્ષરો રોહિતો માર્ગો હેતુર્દામોદર: સહ: |
મહીધરો મહાભાગો વેગવાનમિતાશન: ||

ઉદ્ભવ: ક્ષોભણો દેવ: શ્રીગર્ભ: પરમેશ્વર: |
કરણં કારણં કર્તા વિકર્તા ગહનો ગુહ: ||

વ્યવસાયો વ્યવસ્થાન: સંસ્થાન: સ્થાનદો ધ્રુવ: |
પરર્દ્ધી: પરમસ્પષ્ટસ્તુષ્ટ: પુષ્ટ: શુભેક્ષણ: ||

રામો વિરામો વિરતો માર્ગો નેયો નયોઽનય: |
વીર: શક્તિમતાં શ્રેષ્ઠો ધર્મો ધર્મવિદુત્તમ: ||

વૈકુંઠ: પુરુષ: પ્રાણ: પ્રાણદ: પ્રણવ: પૃથુ: |
હિરણ્યગર્ભ: શત્રુઘ્ઞો વ્યાપ્તો વાયુરધોક્ષજ: ||

ઋતુસ્સુદર્શન: કાલ: પરમેષ્ઠી પરિગ્રહ: |
ઉગ્રસ્સંવત્સરો દક્ષો વિશ્રામો વિશ્વદક્ષિણ: ||

વિસ્તાર: સ્થાવર: સ્થાણુ: પ્રમાણં બીજમવ્યયમ્ |
અર્થોનર્થો મહાકોશો મહાભોગો મહાધન: ||

અનિર્વિણ્ણ: સ્થવિષ્ઠોઽભૂર્ધર્મયૂપો મહામુખ: |
નક્ષત્રનેમિર્નક્ષત્રી ક્ષમ: ક્ષામ: સમીહન: ||

યજ્ઞ ઇજ્યો મહેજ્યશ્ચ ક્રતુ: સત્રં સતાં ગતિ: |
સર્વદર્શી વિમુક્તાત્મા સર્વજ્ઞો જ્ઞાનમુત્તમમ્ ||

સુવ્રત: સુમુખ: સૂક્ષ્મ: સુઘોષ: સુખદ: સુહૃત્ |
મનોહરો જિતક્રોધો વીરબાહુર્વિદારણ: ||

સ્વાપન: સ્વવશો વ્યાપી નૈકાત્મા નૈકકર્મકૃત્ |
વત્સરો વત્સલો વત્સી રત્નગર્ભો ધનેશ્વર: ||

ધર્મગુબ્ધર્મકૃદ્ધર્મી સદસત્ ક્ષરમક્ષરમ્ |
અવિજ્ઞાતા સ્રહસ્રાંશુ: વિધાતા કૃતલક્ષણ: ||

ગભસ્તિનેમિ: સત્ત્વસ્થ: સિંહો ભૂતમહેશ્વર: |
આદિદેવો મહાદેવો દેવેશો દેવભૃદ્ગુરુ: ||

ઉત્તરો ગોપતિર્ગોપ્તા જ્ઞાનગમ્ય: પુરાતન: |
શરીરભૂતભૃદ્ભોક્તા કપીંદ્રો ભૂરિદક્ષિણ: ||

સોમપોઽમૃતપ: સોમ: પુરુજિત પુરુસત્તમ: |
વિનયો જય: સત્યસંધો દાશાર્હ: સાત્વતાં પતિ: ||

જીવો વિનયિતા સાક્ષી મુકુંદોઽમિતવિક્રમ: |
અંભોનિધિરનંતાત્મા મહોદધિશયોઽંતક: ||

અજો મહાર્હ: સ્વાભાવ્યો જિતામિત્ર: પ્રમોદન: |
આનંદો નંદનો નંદ: સત્યધર્મા ત્રિવિક્રમ: ||

મહર્ષી: કપિલાચાર્ય: કૃતજ્ઞો મેદિનીપતિ: |
ત્રિપદસ્ત્રિદશાધ્યક્ષો મહાશૃંગ: કૃતાંતકૃત્ ||૫૭||

મહાવરાહો ગોવિંદ: સુષેણ: કનકાંગદી |
ગુહ્યો ગભીરો ગહનો ગુપ્તશ્ચક્રગદાધર: ||

વેધા: સ્વાંગોઽજિત: કૃષ્ણો દૃઢ: સંકર્ષણોચ્યુત: |
વરુણો વારુણો વૃક્ષ: પુષ્કરાક્ષો મહામના: ||

ભગવાન ભગહાઽનંદી વનમાલી હલાયુધ: |
આદિત્યો જ્યોતિરાદિત્ય: સહિષ્ણુર્ગતિસત્તમ: ||

સુધન્વા ખંડપરશુર્દારુણો દ્રવિણપ્રદ: |
દિવિસ્પૃક્ સર્વદૃગ્વ્યાસો વાચસ્પતિરયોનિજ: ||

ત્રિસામા સામગ: સામ નિર્વાણં ભેષજં ભિષક્ |
સંન્યાસકૃચ્છમ: શાંતો નિષ્ઠા શાંતિ: પરાયણમ્ ||

શુભાંગ: શાંતિદ: સ્રષ્ટા કુમુદ: કુવલેશય: |
ગોહિતો ગોપતિર્ગોપ્તા વૃષભાક્ષો વૃષપ્રિય: ||

અનિવર્તી નિવૃત્તાત્મા સંક્ષેપ્તા ક્ષેમકૃચ્છિવ: |
શ્રીવત્સવક્ષા: શ્રીવાસ: શ્રીપતિ: શ્રીમતાં વર: ||

શ્રીદ: શ્રીશ: શ્રીનિવાસ: શ્રીનિધિ: શ્રીવિભાવન: |
શ્રીધર: શ્રીકર: શ્રેય: શ્રીમાન લોકત્રયાશ્રય: ||

સ્વક્ષ: સ્વંગ: શતાનંદો નંદિર્જ્યોતિર્ગણેશ્વર: |
વિજિતાત્માઽવિધેયાત્મા સત્કીર્તિશ્છિન્નસંશય: ||

ઉદીર્ણ: સર્વતશ્ચક્ષુરનીશ: શાશ્વત: સ્થિર: |
ભૂષયો ભૂષણો ભૂતિર્વિશોક: શોકનાશન: ||

અર્ચિષ્માનર્ચિત: કુંભો વિશુદ્ધાત્મા વિશોધન: |
અનિરુધ્ધોઽપ્રતિરથ: પ્રદ્યુમ્નોઽમિતવિક્રમ: ||

કાલનેમિનિહા વીર: શૌરિ: શૂરજનેશ્વર: |
ત્રિલોકાત્મા ત્રિલોકેશ: કેશવ: કેશિહા હરિ: ||

કામદેવ: કામપાલ: કામી કાંત: કૃતાગમ: |
અનિર્દેશ્યવપુર્વિષ્ણુર્વીરોઽનંતો ધનંજય: ||

બ્રહ્મણ્યો ભહ્મકૃદ બ્રહ્મા બ્રહ્મવિવર્ધન: |
બ્રહ્મવિદ બ્રાહ્મણો બ્રહ્મી બ્રહ્મજ્ઞો બ્રાહ્મણપ્રિય: ||

મહાક્રમો મહાકર્મા મહાતેજા મહોરગ: |
મહાક્રતુર્મહાયજ્વા મહાયજ્ઞો મહાહવિ: ||

સ્તવ્ય: સ્તવપ્રિય: સ્તોત્રં સ્તુતિ: સ્તોતા રણપ્રિય: |
પૂર્ણ: પૂરયિતા પુણ્ય: પુણ્યકીર્તિરનામય: ||

મનોજવસ્તીર્થકરો વસુરેતા વસુપ્રદ: |
વસુપ્રદો વાસુદેવો વસુર્વસુમના હવિ: ||

સદ્ગતિ: સત્કૃતિ: સત્તા સદ્ભૂતિ: સત્પરાયણ: |
શૂરસેનો યદુશ્રેષ્ઠ: સન્નિવાસ: સુયામુન: ||

ભૂતાવાસો વાસુદેવ: સર્વાસુનિલય઼ોઽનલ: |
દર્પહા દર્પદો દૃપ્તો દુર્ધરોઽથાપરાજિત: ||

વિશ્વમૂર્તિર્ મહામૂર્તિર્ દીપ્તમૂર્તિરમૂર્તિમાન્ |
અનેકમૂર્તિરવ્યક્ત: શતમૂર્તિ: શતાનન: ||

એકો નૈક: સવ: ક: કિં યત્તત્પદમનુત્તમમ્ |
લોકબંધુર્લોકનાથો માધવો ભક્તવત્સલ: ||

સુવર્ણવર્ણો હેમાંગો વરાંગશ્ચંદનાંગદી |
વીરહા વિષમ: શૂન્યો ઘૃતાશીરચલશ્ચલ: ||

અમાની માનદો માન્યો લોકસ્વામી ત્રિલોકધૃત્ |
સુમેધા મેધજો ધન્ય: સત્યમેધા ધરાધર: ||

તેજોવૃષો દ્યુતિધર: સર્વશસ્ત્રભૃતાં વર: |
પ્રગ્રહો નિગ્રહો વ્યગ્રો નૈકશૃંગો ગદાગ્રજ: ||

ચતુર્મૂર્તિ શ્ચતુર્બાહુ શ્ચતુર્વ્યૂહ શ્ચતુર્ગતિ: |
ચતુરાત્મા ચતુર્ભાવશ્ચતુર્વેદ વિદેકપાત્ ||

સમાવર્તોઽવિવૃત્તાત્મા દુર્જયો દુરતિક્રમ: |
દુર્લભો દુર્ગમો દુર્ગો દુરાવાસો દુરારિહા ||

શુભાંગો લોકસારંગ: સુતંતુસ્તંતુવર્ધન: |
ઇંદ્રકર્મા મહાકર્મા કૃતકર્મા કૃતાગમ: ||

ઉધ્ભવ: સુંદર: સુંદો રત્નનાભ: સુલોચન: |
અર્કો વાજસન: શૃંગી જયંત: સર્વવિજ્જયી ||

સુવર્ણબિંદુરક્ષોભ્ય: સર્વવાગીશ્વરેશ્વર: |
મહાહ્રદો મહાગર્તો મહાભૂતો મહાનિધિ: ||

કુમુદ: કુંદર: કુંદ: પર્જન્ય: પાવનોઽનિલ: |
અમૃતાશોઽમૃતવપુ: સર્વજ્ઞ: સર્વતોમુખ: ||

સુલભ: સુવ્રત: સિદ્ધ: શત્રુજિચ્છત્રુતાપન: |
ન્યગ્રોધોદુંબરો અશ્વત્થશ્ચાણૂરાંધ્ર નીષૂદન: ||

સહસ્રાર્ચિ: સપ્તજિહ્વ: સપ્તૈધા: સપ્તવાહન: |
આમૂર્તિરનઘોઽચિંત્યો ભયકૃદ્ભયનાશન: ||

અણુર્બૃહત્કૃશ: સ્થૂલો ગુણભૃન્નિર્ગુણો મહાન્ |
અધૃત: સ્વધૃત: સ્વાસ્ય: પ્રાંગ્વશો વંશવર્ધન: ||

ભારભૃત્ કથિતો યોગી યોગીશ: સર્વકામદ: |
આશ્રમ: શ્રમણ: ક્ષામ: સુપર્ણો વાયુવાહન: ||

ધનુર્ધરો ધનુર્વેદો દંડો દમરિતા દમ: |
અપરાજિત: સર્વસહો નિયંતાઽનિયમોયમ: ||

સત્ત્વવાન્ સાત્ત્વિક: સત્ય: સત્યધર્મપયાયણ: |
અભિપ્રાય: પ્રિયાહોઽર્હ: પ્રિયકૃત્ પ્રીતિવર્ધન: ||

વિહાયસગતિર્જ્યોતિ: સુરુચિર્હુતભુગ્વિભુ: |
રવિર્વિરોચન: સૂર્ય: સવિતા રવિલોચન: ||

અનંતો હુતભુગ્ભોક્તા સુખદો નૈકજોઽગ્રજ: |
અનિર્વિણ્ણ: સદામર્ષી લોકાધિષ્ઠાનમદ્ભુત: ||

સનાત્ સનાતનતમ: કપિલ: કપિરવ્યય: |
સ્વસ્તિદ: સ્વસ્તિકૃત્ સ્વસ્તિ સ્વસ્તિભુક્ સ્વસ્તિદક્ષિણ: ||

આરૌદ્ર: કુંડલી ચક્રી વિક્રમ્ય઼ૂર્જિતશાસન: |
શબ્દાતિગ: શબ્દસહ: શિશિર: શર્વરીકર: ||

અક્રૂર: પેશલો દક્ષો દક્ષિણ: ક્ષમિણાં વર: |
વિદ્વત્તમો વીતભય: પુણ્યશ્રવણકીર્તન: ||

ઉત્તારણો દુષ્કૃતિહા પુણ્યો દુઃસ્વપ્નનાશન: |
વીરહા રક્ષણ: સંતો જીવન: પર્યવસ્થિત: ||

અનંતરૂપોઽનંતશ્રીર્જિતમન્યુર્ભયાપહ: |
ચતુરશ્રો ગભીરાત્મા વિદિશો વ્યાદિશો દિશ: ||

અનાદિર્ભૂર્ભુવો લક્ષ્મી સુવીરો રુચિરાંગદ: |
જનનો જનજન્માદિર્ભીમો ભીમપરાક્રમ: ||

આધારનિલયોઽધાતા પુષ્પહાસ: પ્રજાગર: |
ઊર્ધ્વગ: સત્પથાચાર: પ્રણદ: પ્રણવ: પણ: ||

પ્રમાણં પ્રાણનિલય: પ્રાણભૃત્ પ્રાણજીવન: |
તત્વં તત્ત્વવિદેકાત્મા જન્મ મૃત્યુજરાતિગ: ||

ભૂર્ભુવ: સ્વસ્તરુસ્તાર: સવિતા પ્રપિતામહ: |
યજ્ઞો યજ્ઞ પતિર્યજ્વા યજ્ઞાંગો યજ્ઞવાહન: ||

યજ્ઞભૃત્ યજ્ઞકૃદ્યજ્ઞી યજ્ઞભુગ્ યજ્ઞસાધન: |
યજ્ઞાંતકૃદ્ યજ્ઞગુહ્યમન્નમન્નાદ એવ ચ ||

આત્મયોનિ: સ્વયંજાતો વૈખાન: સામગાયન: |
દેવકીનંદન: સ્રષ્ટાક્ષિતીશ: પાપનાશન: ||

શંખભૃન્નંદકી ચક્રી શાંઙ્ગ્રધન્વા ગદાધર: |
રથાંગપાણિરક્ષોભ્ય: સર્વપ્રહરણાયુધ: ||

||સર્વપ્રહરણાયુધ ૐ નમ ઇતિ ||

વનમાલી ગદી શાંર્ઙ્ગી શંખી ચક્રી ચ નંદકી |
શ્રીમન્નારાયણો વિષ્ણુર્વાસુદેવોઽભિરક્ષતુ ||

|| શ્રી વાસુદેવોઽભિરક્ષતુ ૐ નમ ઇતિ ||

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download વિષ્ણુ સહસ્રનામ PDF

વિષ્ણુ સહસ્રનામ PDF

Leave a Comment