Download HinduNidhi App
Misc

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਨਰਸਿਂਹ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ

108 Names of Lakshmi Narasimha Punjabi

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਨਰਸਿਂਹ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ ||

ਓਂ ਨਾਰਸਿਂਹਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਸਿਂਹਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਦਿਵ੍ਯ ਸਿਂਹਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਬਲਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਉਗ੍ਰ ਸਿਂਹਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਦੇਵਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ੍ਤਂਭਜਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਉਗ੍ਰਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਰੌਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਰ੍ਵਾਦ੍ਭੁਤਾਯ ਨਮਃ ॥ 10 ॥

ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਯੋਗਾਨਂਦਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਹਰਯੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਕੋਲਾਹਲਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਚਕ੍ਰਿਣੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਜਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਜਯਵਰ੍ਣਨਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਂਚਾਨਨਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ॥ 20 ॥

ਓਂ ਅਘੋਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਘੋਰ ਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਜ੍ਵਲਨ੍ਮੁਖਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾ ਜ੍ਵਾਲਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾ ਪ੍ਰਭਵੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਨਿਟਲਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਦੁਰ੍ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪ੍ਰਤਾਪਨਾਯ ਨਮਃ ॥ 30 ॥

ਓਂ ਮਹਾਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਯੁਧਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਚਂਡਕੋਪਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਹਿਰਣ੍ਯਕ ਸ਼ਿਪੁਧ੍ਵਂਸਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਦੈਤ੍ਯਦਾਨ ਵਭਂਜਨਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਗੁਣਭਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਭਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਬਲਭਦ੍ਰਕਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੁਭਦ੍ਰਕਾਯ ਨਮਃ ॥ 40 ॥

ਓਂ ਕਰਾਲ਼ਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਕਰਾਲ਼ਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਰ੍ਵਰ੍ਤ੍ਰਕਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ਿਂਸ਼ੁਮਾਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਈਸ਼ਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਭਵੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਭੈਰਵਾਡਂਬਰਾਯ ਨਮਃ ॥ 50 ॥

ਓਂ ਦਿਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਚ੍ਯੁਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਕਵਯੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਾਧਵਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਧੋਕ੍ਸ਼ਜਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਕ੍ਸ਼ਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ਰ੍ਵਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਨਮਾਲਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਧ੍ਭੁਤਾਯ ਨਮਃ|| 60 ||

ਓਂ ਭਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਣਵੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਨਘਾਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਨਖਾਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੂਰ੍ਯ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਹਸ੍ਰਬਾਹਵੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ॥ 70 ॥

ਓਂ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧ ਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਜ੍ਰਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਜ੍ਰਨਖਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਨਂਦਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਰਂਤਪਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਰ੍ਵਮਂਤ੍ਰੈਕ ਰੂਪਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਰ੍ਵਤਂਤ੍ਰਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੁਵ੍ਯਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ॥ 80 ॥

ਓਂ ਵੈਸ਼ਾਖ ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਭੂਤੋਤ੍ਧਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਵਤ੍ਸਲਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਉਦਾਰ ਕੀਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਪੁਣ੍ਯਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਦਂਡ ਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵੇਦਤ੍ਰਯ ਪ੍ਰਪੂਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਭਗਵਤੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਤ੍ਸਾਂਕਾਯ ਨਮਃ ॥ 90 ॥

ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਜਗਦ੍ਵ੍ਯਪਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਜਗਨ੍ਮਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਜਗਤ੍ਭਾਲਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਜਗਨ੍ਨਾਧਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਕਾਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਦ੍ਵਿਰੂਪਭ੍ਰਤੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਰਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਨਿਰ੍ਗੁਣਾਯ ਨਮਃ ॥ 100 ॥

ਓਂ ਨ੍ਰੁਰੁਇਕੇ ਸਰਿਣੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਰਤਤ੍ਤ੍ਵਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਰਂਧਾਮ੍ਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਂਦ ਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਧੀਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦ ਪਾਲਕਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਨਰਸਿਂਹਾਯ ਨਮਃ ॥ 108 ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਨਰਸਿਂਹ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਨਰਸਿਂਹ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

Leave a Comment