Download HinduNidhi App
Misc

ਵਾਰਾਹੀ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ

108 Names of Varahi Punjabi

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਵਾਰਾਹੀ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ ||

ਓਂ ਵਰਾਹਵਦਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਾਰਾਹ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਰਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਰੋਡਾਨਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੋਲਮੁਖ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਗਦਂਬਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤਾਰੁਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਂਖਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਕ੍ਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । 10

ਓਂ ਖਡ੍ਗਸ਼ੂਲਗਦਾਹਸ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮੁਸਲਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਲਸਕਾਦਿ ਸਮਾਯੁਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਅਭਯਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਇਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘੋਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਘੋਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਮਾਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਾਰ੍ਤਾਲ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ । 20

ਓਂ ਅਂਧੇ ਅਂਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੁਂਧੇ ਰੁਂਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਂਭੇ ਜਂਭਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮੋਹੇ ਮੋਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਤਂਭੇ ਸ੍ਤਂਭਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੇਵੇਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਤ੍ਰੁਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਸ਼੍ਟਭੁਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਤੁਰ੍ਹਸ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਨ੍ਮਤ੍ਤਭੈਰਵਾਂਕਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ । 30

ਓਂ ਕਪਿਲਲੋਚਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਂਚਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲੋਕੇਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨੀਲਮਣਿਪ੍ਰਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਂਜਨਾਦ੍ਰਿਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਿਂਹਾਰੁਢਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਯਾਮਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਈਸ਼ਾਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । 40

ਓਂ ਨੀਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਇਂਦੀਵਰਸਨ੍ਨਿਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘਨਸ੍ਤਨਸਮੋਪੇਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਪਿਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਲ਼ਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਂਬਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਗਦ੍ਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਕ੍ਤੋਪਦ੍ਰਵਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਗੁਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਸ਼੍ਕਲ਼ਾਯੈ ਨਮਃ । 50

ਓਂ ਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਤ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਵਸ਼ਂਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹੇਂਦ੍ਰਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਵ੍ਯਾਪਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਸ਼ੂਨਾਂ ਅਭਯਂਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਲ਼ਿਕਾਯੈ ਨਮਃ । 60

ਓਂ ਭਯਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਲਿਮਾਂਸਮਹਾਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਯਭੈਰਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਾਂਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਵਲ੍ਲਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਤੁਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਰੇਸ਼ਾਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਵਰਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । 70

ਓਂ ਸੁਰਾਣਾਂ ਅਭਯਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਰਾਹਦੇਹਸਂਭੂਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੋਣੀ ਵਾਰਾਲਸੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਰੋਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨੀਲਾਸ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੁਭਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਸ਼ੁਭਵਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਤ੍ਰੂਣਾਂ ਵਾਕ੍‍ਸ੍ਤਂਭਨਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਤ੍ਰੂਣਾਂ ਗਤਿਸ੍ਤਂਭਨਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਤ੍ਰੂਣਾਂ ਮਤਿਸ੍ਤਂਭਨਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । 80

ਓਂ ਸ਼ਤ੍ਰੂਣਾਂ ਅਕ੍ਸ਼ਿਸ੍ਤਂਭਨਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਤ੍ਰੂਣਾਂ ਮੁਖਸ੍ਤਂਭਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਤ੍ਰੂਣਾਂ ਜਿਹ੍ਵਾਸ੍ਤਂਭਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਤ੍ਰੂਣਾਂ ਨਿਗ੍ਰਹਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾਨੁਗ੍ਰਹਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਸ਼ਤ੍ਰੁਕ੍ਸ਼ਯਂਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਸ਼ਤ੍ਰੁਸਾਦਨਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਸ਼ਤ੍ਰੁਵਿਦ੍ਵੇਸ਼ਣਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭੈਰਵੀਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਂਤ੍ਰਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ । 90

ਓਂ ਯਂਤ੍ਰਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤਂਤ੍ਰਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੀਠਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੇਵਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੇਯਸ੍ਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਿਂਤਿਤਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਕ੍ਤਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਿਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਂਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੌਖ੍ਯਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਾਹੁਵਾਰਾਹ੍ਯੈ ਨਮਃ । 100

ਓਂ ਸ੍ਵਪ੍ਨਵਾਰਾਹ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਗਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਈਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਾਰਾਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਮਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਲੋਕਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਿਸ਼ਾਸਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਦ੍ਵਾਰਾਹ੍ਯੈ ਨਮਃ । 108

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਵਾਰਾਹੀ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

ਵਾਰਾਹੀ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

Leave a Comment