Download HinduNidhi App
Misc

ଵିନାୟକ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି

108 Names of Vinayaka Odia

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ଓଡିଆ
Share This

|| ଵିନାୟକ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି ||

ଓଂ ଵିନାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଘ୍ନରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୌରୀପୁତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍କଂଦାଗ୍ରଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵିଜପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । 10 ।

ଓଂ ଅଗ୍ନିଗର୍ଵଚ୍ଛିଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ଇଂଦ୍ରଶ୍ରୀପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଣୀପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶର୍ଵତନୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶର୍ଵରୀପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାତ୍ମକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାନୀକାର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାୟ ନମଃ । 20 ।

ଓଂ ସିଦ୍ଧିବୁଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଜାନନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵୈମାତୁରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁନିସ୍ତୁତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତଵିଘ୍ନଵିନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଏକଦଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁର୍ବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁରାୟ ନମଃ । 30 ।

ଓଂ ଶକ୍ତିସଂୟୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲଂବୋଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୂର୍ପକର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଵିଦୁତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଵ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରହପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୋମସୂର୍ୟାଗ୍ନିଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଶାଂକୁଶଧରାୟ ନମଃ । 40 ।

ଓଂ ଚଂଡାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣାତୀତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରଂଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକଲ୍ମଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵୟଂ ସିଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଚିତପଦାଂବୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୀଜାପୂରଫଲାସକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୃତିନେ ନମଃ । 50 ।

ଓଂ ଦ୍ଵିଜପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀତଭୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଦିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚକ୍ରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଇକ୍ଷୁଚାପଧୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉତ୍ପଲକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀପତିସ୍ତୁତିହର୍ଷିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଲାଦ୍ରିଭେତ୍ତ୍ରେ ନମଃ । 60 ।

ଓଂ ଜଟିଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଂଦ୍ରଚୂଡାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମରେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗୟଜ୍ଞୋପଵୀତଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ କଲିକଲ୍ମଷନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥୁଲକଂଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵୟଂକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ସାମଘୋଷପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥୂଲତୁଂଡାୟ ନମଃ । 70 ।

ଓଂ ଅଗ୍ରଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଗୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧିଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୂର୍ଵାବିଲ୍ଵପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାପହାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସମାହିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଶ୍ରିତଶ୍ରୀକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୌମ୍ୟାୟ ନମଃ । 80 ।

ଓଂ ଭକ୍ତଵାଂଛିତଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାର୍ଚ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୈଵଲ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୟାୟୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଦ୍ଵେଷଵିଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରମତ୍ତଦୈତ୍ୟଭୟଦାୟ ନମଃ । 90 ।

ଓଂ ଵ୍ୟକ୍ତମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୂର୍ତିମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୈଲେଂଦ୍ରତନୁଜୋତ୍ସଂଗଖେଲନୋତ୍ସୁକମାନସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵଲାଵଣ୍ୟସୁଧାସାରଜିତମନ୍ମଥଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମସ୍ତଜଗଦାଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୂଷକଵାହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରମାର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀକଂଠାୟ ନମଃ । 100 ।

ଓଂ ଵିବୁଧେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିଂତାମଣିଦ୍ଵୀପପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଜାନନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୃଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତୁଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ । 108 ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ଵିନାୟକ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି PDF

ଵିନାୟକ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି PDF

Leave a Comment