Download HinduNidhi App
Misc

ਵਿਨਾਯਕ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ

108 Names of Vinayaka Punjabi

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਵਿਨਾਯਕ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ ||

ਓਂ ਵਿਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਘ੍ਨਰਾਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੌਰੀਪੁਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਣੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਕਂਦਾਗ੍ਰਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਵ੍ਯਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਵਿਜਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ । 10 ।

ਓਂ ਅਗ੍ਨਿਗਰ੍ਵਚ੍ਛਿਦੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਇਂਦ੍ਰਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਾਣੀਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਰ੍ਵਤਨਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਰ੍ਵਰੀਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਿਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੇਵਾਨੀਕਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਿਵਾਯ ਨਮਃ । 20 ।

ਓਂ ਸਿਦ੍ਧਿਬੁਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਾਂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਜਾਨਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਵੈਮਾਤੁਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮੁਨਿਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਕ੍ਤਵਿਘ੍ਨਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਏਕਦਂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਤੁਰ੍ਬਾਹਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਤੁਰਾਯ ਨਮਃ । 30 ।

ਓਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਸਂਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲਂਬੋਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੂਰ੍ਪਕਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਰਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦੁਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗ੍ਰਹਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੋਮਸੂਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਾਸ਼ਾਂਕੁਸ਼ਧਰਾਯ ਨਮਃ । 40 ।

ਓਂ ਚਂਡਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੁਣਾਤੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰਂਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਕਲ੍ਮਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਵਯਂ ਸਿਦ੍ਧਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਿਦ੍ਧਾਰ੍ਚਿਤਪਦਾਂਬੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬੀਜਾਪੂਰਫਲਾਸਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਨੇ ਨਮਃ । 50 ।

ਓਂ ਦ੍ਵਿਜਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੀਤਭਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਕ੍ਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਇਕ੍ਸ਼ੁਚਾਪਧ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਤ੍ਪਲਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਪਤਿਸ੍ਤੁਤਿਹਰ੍ਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੁਲਾਦ੍ਰਿਭੇਤ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । 60 ।

ਓਂ ਜਟਿਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਂਦ੍ਰਚੂਡਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਮਰੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਾਗਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਵਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਲਿਕਲ੍ਮਸ਼ਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਥੁਲਕਂਠਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਵਯਂਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਾਮਘੋਸ਼ਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਥੂਲਤੁਂਡਾਯ ਨਮਃ । 70 ।

ਓਂ ਅਗ੍ਰਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਾਗੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੂਰ੍ਵਾਬਿਲ੍ਵਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਾਪਹਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਮਾਹਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਸ਼੍ਰਿਤਸ਼੍ਰੀਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੌਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । 80 ।

ਓਂ ਭਕ੍ਤਵਾਂਛਿਤਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਾਂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਚ੍ਯੁਤਾਰ੍ਚ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੈਵਲ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਂਦਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜ੍ਞਾਨਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਯਾਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦਾਂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਦ੍ਵੇਸ਼ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਮਤ੍ਤਦੈਤ੍ਯਭਯਦਾਯ ਨਮਃ । 90 ।

ਓਂ ਵ੍ਯਕ੍ਤਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਮੂਰ੍ਤਿਮਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੈਲੇਂਦ੍ਰਤਨੁਜੋਤ੍ਸਂਗਖੇਲਨੋਤ੍ਸੁਕਮਾਨਸਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਵਲਾਵਣ੍ਯਸੁਧਾਸਾਰਜਿਤਮਨ੍ਮਥਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਮਸ੍ਤਜਗਦਾਧਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮੂਸ਼ਕਵਾਹਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਮਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਕਂਠਾਯ ਨਮਃ । 100 ।

ਓਂ ਵਿਬੁਧੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਿਂਤਾਮਣਿਦ੍ਵੀਪਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਜਾਨਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤੁਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ । 108 ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਵਿਨਾਯਕ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

ਵਿਨਾਯਕ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

Leave a Comment