Download HinduNidhi App
Misc

अनंतभुजा – विठ्ठलाची आरती

Anantbhuja Viththalachi Aarti Marathi

MiscAarti (आरती संग्रह)मराठी
Share This

॥ अनंतभुजा – विठ्ठलाची आरती ॥

आरती अनंतभुजा ॥
विठो पंढरीराजा ॥
न चालती उपचार ॥
मने सारिली पूजा ॥

आरती अनंतभुजा..

परेस पार नाही ॥
न पडे निगमा ठायी ॥
भुलला भक्तीभावे ॥
लाहो घेतला देही ॥

आरती अनंतभुजा..

अनिर्वाच्य शुद्धबुद्ध ॥
उभा राहिला नीट ॥
रामा जनार्दनी ॥
पायी जोडली वीट ॥

आरती अनंतभुजा..

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download अनंतभुजा - विठ्ठलाची आरती PDF

अनंतभुजा - विठ्ठलाची आरती PDF

Leave a Comment