Download HinduNidhi App

Shri Dakshinamurthy Ashtakam

॥ Shri Dakshinamurthy Ashtakam ॥

Viswam darpana drusyamana nagari,
Thulyam nijantargatham,
Pasyannathmani mayaya bahirivoth,
Bhutham yatha nidraya,
Ya sakshath kuruthe prabodha samaye,
Swathmanameva dwayam,
Thasmai sri guru murthaye nama idham,
Sree Dakshinamurthaye.

Beejasyanthari vankuro jagadhidham,
Prang nirvikalpam puna,
Mayakalpitha desa kala kalanaa,
Vaichithrya chithrikrutham,
Mayaveeva vijrumbhayathyapi maha,
Yogeeva yah swechaya,
Thasmai sri guru murthaye nama idham,
Sree dakshinamurthaye.

Yasyaiva sphuranam sadathmakamasath,
Kalparthagam bhasathe,
Sakshaath thathwamaseethi veda vachasa,
Yobodhyathyasrithhan,
Yath saksht karanath bhavenna punara,
Aavrithir bhavambhonidhow,
Thasmai sri guru murthaye nama idham,
Sree dakshinamurthaye.

Nanachidhra ghato dhara sthitha maha,
Deepa prabha bhaswaram,
Jnanam yasya thu chakshuradhi karana,
Dwara bahi spandathe,
Jaanameethi tham eva baandham anubathi,
Yethath samastham jagat,
Thasmai sri guru murthaye nama idham,
Sree dakshinamurthaye.

Deham pranam api indryanyapi chalaam,
Budhim cha soonyam vidhu,
Stree balandha jadopamasthvaha mithi,
Brandha brusam vadhina,
Maya sakthi vilasa kalpitha maha,
Vyamoha samharine,
Thasmai sri guru murthaye nama idham,
Sree dakshinamurthaye.

Rahu grastha divakarendu sadrusho,
Maya samachadanath,
Sanamthra karanopa samharanatho,
Yo abhoot sushuptha pumaan,
Pragaswapsaamithi prabodha samaye,
Yaa prathyabignayathe,
Thasmai sri guru murthaye nama idham,
Sree dakshinamurthaye.

Balyadishwapi jagaradhadishu thadha,
Sarva sva avasthasthaswapi,
Vyavrutha swanuvarthamanamaha ,
Mithyanth sphurantham sada,
Svathmaanam pragatikarothi bajatham,
Yo mudraya bhadraya,
Thasmai sri guru murthaye nama idham,
Sree dakshinamurthaye.

Viswam pasyathi karya karana thaya,
Swa swami sambandatha,
Sishyacharya thaya thadaiva pithru,
Puthradhyathmana bedatha,
Swapne Jagrathi va ya esha purusho,
Maya Paribramitha,
Thasmai sri guru murthaye nama idham,
Sree dakshinamurthaye.

Bhoorambaamsya anilo ambhara,
Maharnadho himamasu puman,
Ithyabhathi characharathmakamidham,
Yasyaiva murthyashtakam,
Nanyath kinchana vidhyathe vimrusathaam,
Yasmath parasmath vibho,
Thasmai sri guru murthaye nama idham,
Sree dakshinamurthaye.

Sarvathmathvamithi sphutikruthamitham,
Yasmadamushamin sthave,
Thenasya sravanath thadartha mananath,
Dyanascha Sankeerthanath,
Sarvathmathva maha vibhuthi sahitham,
Syadheeswarasthvam svatha,
Siddhyeth thath punarashtadha parinatham,
Chaisvaryamvayhatham.

Download HinduNidhi App

Download Free Shri Dakshinamurthy Ashtakam PDF

Shri Dakshinamurthy Ashtakam PDF

Leave a Comment