Download HinduNidhi App
Misc

ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஹ்ருʼத³யம்

Dattatreya Hridayam Tamil

MiscHridayam (हृदयम् संग्रह)தமிழ்
Share This

|| ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஹ்ருʼத³யம் ||

ப்ரஹ்லாத³ ஏகதா³ரண்யம்ʼ பர்யடன்ம்ருʼக³யாமிஷாத் .
பா⁴க்³யாத்³த³த³ர்ஶ ஸஹ்யாத்³ரௌ காவேர்யாம்ʼ நித்³ரிதா பு⁴வி ..

கர்மாத்³யைர்வர்ணலிங்கா³த்³யைரப்ரதக்ர்யம்ʼ ரஜஸ்வலம் .
நத்வா ப்ராஹாவதூ⁴தம்ʼ தம்ʼ நிகூ³டா⁴மலதேஜஸம் ..

கத²ம்ʼ போ⁴கீ³வ த⁴த்தே(அ)ஸ்வ꞉ பீனாம்ʼ தனுமனுத்³யம꞉ .
உத்³யோகா³த்ஸ்வம்ʼ ததோ போ⁴கோ³ போ⁴கா³த்பீனா தனுர்ப⁴வேத் ..

ஶயானோ(அ)னுத்³யமோ(அ)னீஹோ ப⁴வானிஹ ததா²ப்யஸௌ .
பீனா தனும்ʼ கத²ம்ʼ ஸித்³தோ⁴ ப⁴வான்வத³து சேத்க்ஷமம் ..

வித்³வாந்த³க்ஷோ(அ)பி சதுரஶ்சித்ரப்ரியகதோ² ப⁴வான் .
த்³ருʼஷ்ட்வாபீஹ ஜனாம்ʼஶ்சித்ரகர்மணோ வர்ததே ஸம꞉ ..

இத்த²ம்ʼ ஶ்ரீப⁴க³வாம்ʼஸ்தேன ப்ரஹ்யாதே³னாத்ரிநந்த³ன꞉ .
ஸம்ப்ருʼஷ்ட꞉ ப்ராஹ ஸந்துஷ்ட꞉ க்ருʼபாலு꞉ ப்ரஹஸன்னிவ ..

ஶ்ரீந்ருʼஸிம்ʼஹோ(அ)வதீர்ணோ(அ)த்ர யத³ர்த²ம்ʼ ஸ த்வமேவ ஹி .
தை³த்யஜோ(அ)பி முனிச்சா²த்ர ஶ்ருʼணு பா⁴க³வதோத்தம ..

மந்த³꞉ ஸ்வஜ்ஞோ ப்⁴ரமம்ʼஸ்த்ருʼஷ்ணானத்³யேமம்ʼ லோகமாக³த꞉ .
கர்மயோகே³ன முக்திஸ்வர்மோஹத்³வாரம்ʼ யத்³ருʼச்ச²யா ..

நிவ்ருʼத்தோ(அ)ஸ்ம்யத்ர யததாம்ʼ வ்யத்யயம்ʼ வீக்ஷ்ய ஶர்மணே .
ஆத்மனோ(அ)ஸ்ய ஸுக²ம்ʼ ரூபம்ʼ க்லிஷ்டே நஷ்டே ஸ்வயம்ʼ ப்ரப⁴ம் ..

ஜ்ஞாத்வா ஸம்ʼஸ்பர்ஶஜான்போ⁴கா³ந்து³꞉கா²த்ஸ்வப்ஸ்யாமி தை³வபு⁴க் .
விஸ்ம்ருʼத்யாமும்ʼ ஜன꞉ ஸ்வார்த²ம்ʼ ஸந்தம்ʼ யாத்யுக்³ரஸம்ʼஸ்ருʼதிம் ..

ஸ்வார்த²ம்ʼ மாயாவ்ருʼதம்ʼ த்யக்த்வா தத³ர்த்²யன்யத்ர தா⁴வதி .
ஶைவாலச²ன்னகம்ʼ த்யக்த்வா யதா²ம்ப்³வர்தீ² மரீசிகாம் ..

அபா⁴க்³யஸ்ய க்ரியா மோகா⁴꞉ ஸுக²ப்ராப்த்யை ப்ரயோஜிதா꞉ .
தத்ஸாப²ல்யே(அ)ப்யஸத்³பி⁴꞉ கிம்ʼ கார்யம்ʼ மத்ர்யஸ்ய க்ருʼச்ச்²ரஜை꞉ ..

காமார்தேச்சோ²ர்மோஹஶோகராக³த்³வேஷஶ்ரமாத³ய꞉ .
யதோ(அ)ஜிதாத்மனோ நைதி நித்³ராபி ப⁴யஶங்கயா ..

ப்ராணார்தே²ச்சா² ஹி மது⁴க்ருʼச்சி²க்ஷிதேன மயோஜ்²ஜி²தா .
ராஜார்தி²ஹிம்ʼஸ்ரசோரத்³விட்காலேப்⁴யோ ந பி³பே⁴ம்யத꞉ ..

நிரிச்ச²꞉ பரிதுஷ்டாத்மா யத்³ருʼச்சா²லாப⁴தோ(அ)ஸ்மி ஸன் .
ப³ஹுகாலம்ʼ ஶயே நோ சேத்³வித்³வான் தை⁴ர்யான்மஹாஹிவத் ..

பூ⁴ர்யல்பம்ʼ ஸ்வாது³ வா(அ)ஸ்வாது³ கத³ன்னம்ʼ மானவர்ஜிதம் .
ஸமானம்ʼ க்வாபி பு⁴ஞ்ஜே(அ)ஹ்னி நிஶி பு⁴க்த்வாபி வா ந வா ..

ஹரத்யன்ய꞉ பதிம்ʼ ஹத்வா க்ருʼச்ச்²ராப்தம்ʼ மது⁴வத்³த⁴னம் .
ஶிக்ஷிதம்ʼ மது⁴க்ருʼத்தோ(அ)தோ விரக்தோ(அ)ஸ்ம்யபரிக்³ரஹ꞉ ..

தை³வாப்தம்ʼ சர்ம வல்கம்ʼ வா வஸ்த்ரம்ʼ க்ஷௌமம்ʼ வஸே ந வா .
க்வசிச்ச²யே(அ)ஶ்மப⁴ஸ்மாதௌ³ கஶிபௌ வா ஜனே வனே ..

க்வசித்ஸ்னாதோ(அ)லங்க்ருʼதோ(அ)ஹம்ʼ ஸ்ரக்³வீ ஸுவஸனோ ந வா .
ரதே²பா⁴ஶ்வௌஶ்சரே க்வாபி முனிவத்க்வாபி முக்³த⁴வத் ..

நாஹம்ʼ நிந்தே³ ந ச ஸ்தௌமி ஸ்வபா⁴வவிஷமம்ʼ நரம் .
ஏதேஷாம்ʼ ஶ்ரேய ஆஶாஸ உதைகாத்ம்யமதா²த்மனி ..

ப்³ரஹ்மாஸக்தோ ப்³ரஹ்மநிஷ்டோ² ப்³ரஹ்மாத்மா ப்³ரஹ்மதீ⁴ரஹம் .
ஸம்ʼஸ்க்ருʼதே ப்³ராஹ்மணே(அ)ந்த்யே வா ஸமத்³ருʼக்³க³வி ஶுன்யபி ..

ஸமாஸமாப்⁴யாம்ʼ விஷமஸமே பூஜாத ஓத³னம் .
நாத்³யாதி³த்யஜ்ஞக்³ருʼஹிணோ தோ³ஷோ ந ஸமத்³ருʼக்³யதே꞉ ..

ஸ்வரூபே(அ)வாஸனஸ்திஷ்டா²ம்யான்வீக்ஷிக்யா(அ)னயா தி³வி .
யோ(அ)முமிச்சே²த்து தஸ்யாயமுபாயோ விது³ஷ꞉ ஸுக²꞉ ..

ஹுனேத்³விகல்பம்ʼ சித்தௌ தாம்ʼ மனஸ்யர்த²ப்⁴ரமே து தத் .
வைகாரிகே தம்ʼ மாயாயாம்ʼ தாம்ʼ ஸ்வஸ்மின்விரமேத்தத꞉ ..

ஶுத்³த⁴꞉ ஸோ(அ)ஹம்ʼ பராத்மைக இதி தா³ர்ட்⁴யே விமுச்யதே .
ஹ்ருʼத³யம்ʼ மே ஸுகு³ப்தம்ʼ தே ப்ரோக்தம்ʼ தத்த்வம்ʼ விசாரய ..

இதீஶேனோபதி³ஷ்ட꞉ ஸ ஜ்ஞாத்வாத்மானம்ʼ ப்ரபூஜ்ய ச .
ததா³ஜ்ஞப்தோ யயௌ ராஜ்யம்ʼ குர்வன்னபி ஸ தை³வபு⁴க் ..

ராஜ்யஶ்ரீபுத்ரதா³ராட்⁴யோ(அ)லிப்த꞉ ஸ்வாத்மத்³ருʼக்ஸதா³ .
பு⁴க்த்வாரப்³த⁴ம்ʼ சிரம்ʼ ராஜ்யம்ʼ த³த்வா புத்ரே விரோசனே ..

முக்தஸங்க³ஶ்சசார க்ஷ்மாம்ʼ ஸமத்³ருʼக்ஸ கு³ரூக்தவத் ..

இதி ஶ்ரீவாஸுதே³வானந்த³ஸரஸ்வதீவிரசிதம்ʼ ஶ்ரீத³த்தபுராணாந்தர்க³தம்ʼ  ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயஹ்ருʼத³யம்ʼ ஸம்பூர்ணம் .

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஹ்ருʼத³யம் PDF

ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஹ்ருʼத³யம் PDF

Leave a Comment