Download HinduNidhi App
Misc

ശ്രീ ദത്താത്രേയ ഹൃദയം

Dattatreya Hridayam Malayalam

MiscHridayam (हृदयम् संग्रह)മലയാളം
Share This

|| ശ്രീ ദത്താത്രേയ ഹൃദയം ||

പ്രഹ്ലാദ ഏകദാരണ്യം പര്യടന്മൃഗയാമിഷാത് .
ഭാഗ്യാദ്ദദർശ സഹ്യാദ്രൗ കാവേര്യാം നിദ്രിതാ ഭുവി ..

കർമാദ്യൈർവർണലിംഗാദ്യൈരപ്രതക്ര്യം രജസ്വലം .
നത്വാ പ്രാഹാവധൂതം തം നിഗൂഢാമലതേജസം ..

കഥം ഭോഗീവ ധത്തേഽസ്വഃ പീനാം തനുമനുദ്യമഃ .
ഉദ്യോഗാത്സ്വം തതോ ഭോഗോ ഭോഗാത്പീനാ തനുർഭവേത് ..

ശയാനോഽനുദ്യമോഽനീഹോ ഭവാനിഹ തഥാപ്യസൗ .
പീനാ തനും കഥം സിദ്ധോ ഭവാന്വദതു ചേത്ക്ഷമം ..

വിദ്വാന്ദക്ഷോഽപി ചതുരശ്ചിത്രപ്രിയകഥോ ഭവാൻ .
ദൃഷ്ട്വാപീഹ ജനാംശ്ചിത്രകർമണോ വർതതേ സമഃ ..

ഇത്ഥം ശ്രീഭഗവാംസ്തേന പ്രഹ്യാദേനാത്രിനന്ദനഃ .
സമ്പൃഷ്ടഃ പ്രാഹ സന്തുഷ്ടഃ കൃപാലുഃ പ്രഹസന്നിവ ..

ശ്രീനൃസിംഹോഽവതീർണോഽത്ര യദർഥം സ ത്വമേവ ഹി .
ദൈത്യജോഽപി മുനിച്ഛാത്ര ശൃണു ഭാഗവതോത്തമ ..

മന്ദഃ സ്വജ്ഞോ ഭ്രമംസ്തൃഷ്ണാനദ്യേമം ലോകമാഗതഃ .
കർമയോഗേന മുക്തിസ്വർമോഹദ്വാരം യദൃച്ഛയാ ..

നിവൃത്തോഽസ്മ്യത്ര യതതാം വ്യത്യയം വീക്ഷ്യ ശർമണേ .
ആത്മനോഽസ്യ സുഖം രൂപം ക്ലിഷ്ടേ നഷ്ടേ സ്വയം പ്രഭം ..

ജ്ഞാത്വാ സംസ്പർശജാൻഭോഗാന്ദുഃഖാത്സ്വപ്സ്യാമി ദൈവഭുക് .
വിസ്മൃത്യാമും ജനഃ സ്വാർഥം സന്തം യാത്യുഗ്രസംസൃതിം ..

സ്വാർഥം മായാവൃതം ത്യക്ത്വാ തദർഥ്യന്യത്ര ധാവതി .
ശൈവാലഛന്നകം ത്യക്ത്വാ യഥാംബ്വർഥീ മരീചികാം ..

അഭാഗ്യസ്യ ക്രിയാ മോഘാഃ സുഖപ്രാപ്ത്യൈ പ്രയോജിതാഃ .
തത്സാഫല്യേഽപ്യസദ്ഭിഃ കിം കാര്യം മത്ര്യസ്യ കൃച്ഛ്രജൈഃ ..

കാമാർതേച്ഛോർമോഹശോകരാഗദ്വേഷശ്രമാദയഃ .
യതോഽജിതാത്മനോ നൈതി നിദ്രാപി ഭയശങ്കയാ ..

പ്രാണാർഥേച്ഛാ ഹി മധുകൃച്ഛിക്ഷിതേന മയോഝ്ഝിതാ .
രാജാർഥിഹിംസ്രചോരദ്വിട്കാലേഭ്യോ ന ബിഭേമ്യതഃ ..

നിരിച്ഛഃ പരിതുഷ്ടാത്മാ യദൃച്ഛാലാഭതോഽസ്മി സൻ .
ബഹുകാലം ശയേ നോ ചേദ്വിദ്വാൻ ധൈര്യാന്മഹാഹിവത് ..

ഭൂര്യല്പം സ്വാദു വാഽസ്വാദു കദന്നം മാനവർജിതം .
സമാനം ക്വാപി ഭുഞ്ജേഽഹ്നി നിശി ഭുക്ത്വാപി വാ ന വാ ..

ഹരത്യന്യഃ പതിം ഹത്വാ കൃച്ഛ്രാപ്തം മധുവദ്ധനം .
ശിക്ഷിതം മധുകൃത്തോഽതോ വിരക്തോഽസ്മ്യപരിഗ്രഹഃ ..

ദൈവാപ്തം ചർമ വൽകം വാ വസ്ത്രം ക്ഷൗമം വസേ ന വാ .
ക്വചിച്ഛയേഽശ്മഭസ്മാദൗ കശിപൗ വാ ജനേ വനേ ..

ക്വചിത്സ്നാതോഽലങ്കൃതോഽഹം സ്രഗ്വീ സുവസനോ ന വാ .
രഥേഭാശ്വൗശ്ചരേ ക്വാപി മുനിവത്ക്വാപി മുഗ്ധവത് ..

നാഹം നിന്ദേ ന ച സ്തൗമി സ്വഭാവവിഷമം നരം .
ഏതേഷാം ശ്രേയ ആശാസ ഉതൈകാത്മ്യമഥാത്മനി ..

ബ്രഹ്മാസക്തോ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠോ ബ്രഹ്മാത്മാ ബ്രഹ്മധീരഹം .
സംസ്കൃതേ ബ്രാഹ്മണേഽന്ത്യേ വാ സമദൃഗ്ഗവി ശുന്യപി ..

സമാസമാഭ്യാം വിഷമസമേ പൂജാത ഓദനം .
നാദ്യാദിത്യജ്ഞഗൃഹിണോ ദോഷോ ന സമദൃഗ്യതേഃ ..

സ്വരൂപേഽവാസനസ്തിഷ്ഠാമ്യാന്വീക്ഷിക്യാഽനയാ ദിവി .
യോഽമുമിച്ഛേത്തു തസ്യായമുപായോ വിദുഷഃ സുഖഃ ..

ഹുനേദ്വികല്പം ചിത്തൗ താം മനസ്യർഥഭ്രമേ തു തത് .
വൈകാരികേ തം മായായാം താം സ്വസ്മിന്വിരമേത്തതഃ ..

ശുദ്ധഃ സോഽഹം പരാത്മൈക ഇതി ദാർഢ്യേ വിമുച്യതേ .
ഹൃദയം മേ സുഗുപ്തം തേ പ്രോക്തം തത്ത്വം വിചാരയ ..

ഇതീശേനോപദിഷ്ടഃ സ ജ്ഞാത്വാത്മാനം പ്രപൂജ്യ ച .
തദാജ്ഞപ്തോ യയൗ രാജ്യം കുർവന്നപി സ ദൈവഭുക് ..

രാജ്യശ്രീപുത്രദാരാഢ്യോഽലിപ്തഃ സ്വാത്മദൃക്സദാ .
ഭുക്ത്വാരബ്ധം ചിരം രാജ്യം ദത്വാ പുത്രേ വിരോചനേ ..

മുക്തസംഗശ്ചചാര ക്ഷ്മാം സമദൃക്സ ഗുരൂക്തവത് ..

ഇതി ശ്രീവാസുദേവാനന്ദസരസ്വതീവിരചിതം ശ്രീദത്തപുരാണാന്തർഗതം ശ്രീദത്താത്രേയഹൃദയം സമ്പൂർണം .

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ശ്രീ ദത്താത്രേയ ഹൃദയം PDF

ശ്രീ ദത്താത്രേയ ഹൃദയം PDF

Leave a Comment