Download HinduNidhi App
Durga Ji

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾ ਚਾਲੀਸਾ

Durga Chalisa Punjabi

Durga JiChalisa (चालीसा संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

॥ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾ ਚਾਲੀਸਾ ॥

ਨਮੋ ਨਮੋ ਦੁਰ੍ਗੇ ਸੁਖ ਕਰਨੀ ।
ਨਮੋ ਨਮੋ ਅਂਬੇ ਦੁਃਖ ਹਰਨੀ ॥

ਨਿਰਂਕਾਰ ਹੈ ਜ੍ਯੋਤਿ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ।
ਤਿਹੂ ਲੋਕ ਫੈਲੀ ਉਜਿਯਾਰੀ ॥

ਸ਼ਸ਼ਿ ਲਲਾਟ ਮੁਖ ਮਹਾਵਿਸ਼ਾਲਾ ।
ਨੇਤ੍ਰ ਲਾਲ ਭ੍ਰੁਰੁਇਕੁਟਿ ਵਿਕਰਾਲਾ ॥

ਰੂਪ ਮਾਤੁ ਕੋ ਅਧਿਕ ਸੁਹਾਵੇ ।
ਦਰਸ਼ ਕਰਤ ਜਨ ਅਤਿ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ॥

ਤੁਮ ਸਂਸਾਰ ਸ਼ਕ੍ਤਿ ਲਯ ਕੀਨਾ ।
ਪਾਲਨ ਹੇਤੁ ਅਨ੍ਨ ਧਨ ਦੀਨਾ ॥

ਅਨ੍ਨਪੂਰ੍ਣਾ ਹੁਯਿ ਜਗ ਪਾਲਾ ।
ਤੁਮ ਹੀ ਆਦਿ ਸੁਂਦਰੀ ਬਾਲਾ ॥

ਪ੍ਰਲਯਕਾਲ ਸਬ ਨਾਸ਼ਨ ਹਾਰੀ ।
ਤੁਮ ਗੌਰੀ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਂਕਰ ਪ੍ਯਾਰੀ ॥

ਸ਼ਿਵ ਯੋਗੀ ਤੁਮ੍ਹਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਮ੍ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁ ਤੁਮ੍ਹੇਂ ਨਿਤ ਧ੍ਯਾਵੇਮ੍ ॥

ਰੂਪ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਕਾ ਤੁਮ ਧਾਰਾ ।
ਦੇ ਸੁਬੁਦ੍ਧਿ ਰੁਰੁਇਸ਼ਿ ਮੁਨਿਨ ਉਬਾਰਾ ॥

ਧਰਾ ਰੂਪ ਨਰਸਿਂਹ ਕੋ ਅਂਬਾ ।
ਪਰਗਟ ਭਯਿ ਫਾਡ ਕੇ ਖਂਬਾ ॥

ਰਕ੍ਸ਼ਾ ਕਰ ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦ ਬਚਾਯੋ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ ਕੋ ਸ੍ਵਰ੍ਗ ਪਠਾਯੋ ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਰੂਪ ਧਰੋ ਜਗ ਮਾਹੀਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਯਣ ਅਂਗ ਸਮਾਹੀਮ੍ ॥

ਕ੍ਸ਼ੀਰਸਿਂਧੁ ਮੇਂ ਕਰਤ ਵਿਲਾਸਾ ।
ਦਯਾਸਿਂਧੁ ਦੀਜੈ ਮਨ ਆਸਾ ॥

ਹਿਂਗਲਾਜ ਮੇਂ ਤੁਮ੍ਹੀਂ ਭਵਾਨੀ ।
ਮਹਿਮਾ ਅਮਿਤ ਨ ਜਾਤ ਬਖਾਨੀ ॥

ਮਾਤਂਗੀ ਧੂਮਾਵਤਿ ਮਾਤਾ ।
ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ਬਗਲਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਰਵ ਤਾਰਾ ਜਗ ਤਾਰਿਣੀ ।
ਛਿਨ੍ਨ ਭਾਲ ਭਵ ਦੁਃਖ ਨਿਵਾਰਿਣੀ ॥

ਕੇਹਰਿ ਵਾਹਨ ਸੋਹ ਭਵਾਨੀ ।
ਲਾਂਗੁਰ ਵੀਰ ਚਲਤ ਅਗਵਾਨੀ ॥

ਕਰ ਮੇਂ ਖਪ੍ਪਰ ਖਡਗ ਵਿਰਾਜੇ ।
ਜਾਕੋ ਦੇਖ ਕਾਲ ਡਰ ਭਾਜੇ ॥

ਤੋਹੇ ਕਰ ਮੇਂ ਅਸ੍ਤ੍ਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਾ ।
ਜਾਤੇ ਉਠਤ ਸ਼ਤ੍ਰੁ ਹਿਯ ਸ਼ੂਲਾ ॥

ਨਗਰਕੋਟਿ ਮੇਂ ਤੁਮ੍ਹੀਂ ਵਿਰਾਜਤ ।
ਤਿਹੁਁ ਲੋਕ ਮੇਂ ਡਂਕਾ ਬਾਜਤ ॥

ਸ਼ੁਂਭ ਨਿਸ਼ੁਂਭ ਦਾਨਵ ਤੁਮ ਮਾਰੇ ।
ਰਕ੍ਤਬੀਜ ਸ਼ਂਖਨ ਸਂਹਾਰੇ ॥

ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰ ਨ੍ਰੁਰੁਇਪ ਅਤਿ ਅਭਿਮਾਨੀ ।
ਜੇਹਿ ਅਘ ਭਾਰ ਮਹੀ ਅਕੁਲਾਨੀ ॥

ਰੂਪ ਕਰਾਲ ਕਾਲਿਕਾ ਧਾਰਾ ।
ਸੇਨ ਸਹਿਤ ਤੁਮ ਤਿਹਿ ਸਂਹਾਰਾ ॥

ਪਡੀ ਭੀਢ ਸਂਤਨ ਪਰ ਜਬ ਜਬ ।
ਭਯਿ ਸਹਾਯ ਮਾਤੁ ਤੁਮ ਤਬ ਤਬ ॥

ਅਮਰਪੁਰੀ ਅਰੁ ਬਾਸਵ ਲੋਕਾ ।
ਤਬ ਮਹਿਮਾ ਸਬ ਕਹੇਂ ਅਸ਼ੋਕਾ ॥

ਜ੍ਵਾਲਾ ਮੇਂ ਹੈ ਜ੍ਯੋਤਿ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ।
ਤੁਮ੍ਹੇਂ ਸਦਾ ਪੂਜੇਂ ਨਰ ਨਾਰੀ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਭਕ੍ਤਿ ਸੇ ਜੋ ਯਸ਼ ਗਾਵੇਮ੍ ।
ਦੁਃਖ ਦਾਰਿਦ੍ਰ ਨਿਕਟ ਨਹਿਂ ਆਵੇਮ੍ ॥

ਧ੍ਯਾਵੇ ਤੁਮ੍ਹੇਂ ਜੋ ਨਰ ਮਨ ਲਾਯਿ ।
ਜਨ੍ਮ ਮਰਣ ਤੇ ਸੌਂ ਛੁਟ ਜਾਯਿ ॥

ਜੋਗੀ ਸੁਰ ਮੁਨਿ ਕਹਤ ਪੁਕਾਰੀ ।
ਯੋਗ ਨ ਹੋਯਿ ਬਿਨ ਸ਼ਕ੍ਤਿ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ॥

ਸ਼ਂਕਰ ਆਚਾਰਜ ਤਪ ਕੀਨੋ ।
ਕਾਮ ਅਰੁ ਕ੍ਰੋਧ ਜੀਤ ਸਬ ਲੀਨੋ ॥

ਨਿਸ਼ਿਦਿਨ ਧ੍ਯਾਨ ਧਰੋ ਸ਼ਂਕਰ ਕੋ ।
ਕਾਹੁ ਕਾਲ ਨਹਿਂ ਸੁਮਿਰੋ ਤੁਮਕੋ ॥

ਸ਼ਕ੍ਤਿ ਰੂਪ ਕੋ ਮਰਮ ਨ ਪਾਯੋ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿ ਗਯੀ ਤਬ ਮਨ ਪਛਤਾਯੋ ॥

ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਹੁਯਿ ਕੀਰ੍ਤਿ ਬਖਾਨੀ ।
ਜਯ ਜਯ ਜਯ ਜਗਦਂਬ ਭਵਾਨੀ ॥

ਭਯਿ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨ ਆਦਿ ਜਗਦਂਬਾ ।
ਦਯਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿ ਨਹਿਂ ਕੀਨ ਵਿਲਂਬਾ ॥

ਮੋਕੋ ਮਾਤੁ ਕਸ਼੍ਟ ਅਤਿ ਘੇਰੋ ।
ਤੁਮ ਬਿਨ ਕੌਨ ਹਰੈ ਦੁਃਖ ਮੇਰੋ ॥

ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਾ ਨਿਪਟ ਸਤਾਵੇਮ੍ ।
ਰਿਪੁ ਮੂਰਖ ਮੋਹਿ ਅਤਿ ਦਰ ਪਾਵੈਮ੍ ॥

ਸ਼ਤ੍ਰੁ ਨਾਸ਼ ਕੀਜੈ ਮਹਾਰਾਨੀ ।
ਸੁਮਿਰੌਂ ਇਕਚਿਤ ਤੁਮ੍ਹੇਂ ਭਵਾਨੀ ॥

ਕਰੋ ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾ ਹੇ ਮਾਤੁ ਦਯਾਲਾ ।
ਰੁਰੁਇਦ੍ਧਿ-ਸਿਦ੍ਧਿ ਦੇ ਕਰਹੁ ਨਿਹਾਲਾ ।

ਜਬ ਲਗਿ ਜਿਯੂ ਦਯਾ ਫਲ ਪਾਵੂ ।
ਤੁਮ੍ਹਰੋ ਯਸ਼ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸੁਨਾਵੂ ॥

ਦੁਰ੍ਗਾ ਚਾਲੀਸਾ ਜੋ ਗਾਵੈ ।
ਸਬ ਸੁਖ ਭੋਗ ਪਰਮਪਦ ਪਾਵੈ ॥

ਦੇਵੀਦਾਸ ਸ਼ਰਣ ਨਿਜ ਜਾਨੀ ।
ਕਰਹੁ ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾ ਜਗਦਂਬ ਭਵਾਨੀ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾ ਚਾਲੀਸਾ PDF

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾ ਚਾਲੀਸਾ PDF

Leave a Comment