Download HinduNidhi App
Durga Ji

શ્રીદુર્ગામાનસ પૂજા સ્તોત્રમ

Durga Manas Puja Gujarati

Durga JiStotram (स्तोत्र निधि)ગુજરાતી
Share This

|| શ્રીદુર્ગામાનસ પૂજા ||

શ્રી ગણેશાય નમઃ .

ઉદ્યચ્ચન્દનકુઙ્કુમારુણપયોધારાભિરાપ્લાવિતાં
નાનાનર્ઘ્યમણિપ્રવાલઘટિતાં દત્તાં ગૃહાણામ્બિકે .
આમૃષ્ટાં સુરસુન્દરીભિરભિતો હસ્તામ્બુજૈર્ભક્તિતો
માતઃ સુન્દરિ ભક્તકલ્પલતિકે શ્રીપાદુકામાદરાત્ ..

દેવેન્દ્રાદિભિરર્ચિતં સુરગણૈરાદાય સિંહાસનં
ચઞ્ચત્કાઞ્ચનસઞ્ચયાભિરચિતં ચારુપ્રભાભાસ્વરમ્ .
એતચ્ચમ્પકકેતકીપરિમલં તૈલં મહાનિર્મલં
ગન્ધોદ્વર્તનમાદરેણ તરુણીદત્તં ગૃહાણામ્બિકે ..

પશ્ચાદ્દેવિ ગૃહાણ શમ્ભુગૃહિણિ શ્રીસુન્દરિ પ્રાયશો
ગન્ધદ્રવ્યસમૂહનિર્ભરતરં ધાત્રીફલં નિર્મલમ્ .
તત્કેશાન્ પરિશોધ્ય કઙ્કતિકયા મન્દાકિનીસ્રોતસિ
સ્નાત્વા પ્રોજ્જ્વલગન્ધકં ભવતુ હે શ્રીસુન્દરિ ત્વન્મુદે ..

સુરાધિપતિકામિનીકરસરોજનાલીધૃતાં
સચન્દનસકુઙ્કુમાગુરુભરેણ વિભ્રાજિતામ્ .
મહાપરિમલોજ્જ્વલાં સરસશુદ્ધકસ્તૂરિકાં
ગૃહાણ વરદાયિનિ ત્રિપુરસુન્દરિ શ્રીપ્રદે ..

ગન્ધર્વામરકિન્નરપ્રિયતમાસન્તાનહસ્તામ્બુજ-
પ્રસ્તારૈર્ધ્રિયમાણમુત્તમતરં કાશ્મીરજાપિઞ્જરમ્ .
માતર્ભાસ્વરભાનુમણ્ડલલસત્કાન્તિપ્રદાનોજ્જ્વલં
ચૈતન્નિર્મલમાતનોતુ વસનં શ્રીસુન્દરિ ત્વન્મુદમ્ ..

સ્વર્ણાકલ્પિતકુણ્ડલે શ્રુતિયુગે હસ્તામ્બુજે મુદ્રિકા
મધ્યે સારસના નિતમ્બફલકે મઞ્જીરમંઘ્રિદ્વયે .
હારો વક્ષસિ કઙ્કણૌ ક્વણરણત્કારૌ કરદ્વન્દ્વકે
વિન્યસ્તં મુકુટં શિરસ્યનુદિનં દત્તોન્મદં સ્તૂયતામ્ ..

ગ્રીવાયાં ધૃતકાન્તિકાન્તપટલં ગ્રૈવેયકં સુન્દરં
સિન્દૂરં વિલસલ્લલાટફલકે સૌન્દર્યમુદ્રાધરમ્ .
રાજત્કજ્જલમુજ્જ્વલોત્પલદલશ્રીમોચને લોચને
તદ્દિવ્યૌષધિનિર્મિતં રચયતુ શ્રીશામ્ભવિ શ્રીપ્રદે ..

અમન્દતરમન્દરોન્મથિતદુગ્ધસિન્ધૂદ્ભવં
નિશાકરકરોપમં ત્રિપુરસુન્દરિ શ્રીપ્રદે .
ગૃહાણ મુખમીક્ષતું મુકુરબિમ્બમાવિદ્રુમૈ-
ર્વિનિર્મિતમધચ્છિદે રતિકરામ્બુજસ્થાયિનમ્ ..

કસ્તૂરીદ્રવચન્દનાગુરુસુધાધારાભિરાપ્લાવિતં
ચઞ્ચચ્ચમ્પકપાટલાદિસુરભિર્દ્રવ્યૈઃ સુગન્ધીકૃતમ્ .
દેવસ્ત્રીગણમસ્તકસ્થિતમહારત્નાદિકુમ્ભવ્રજૈ-
રમ્ભઃશામ્ભવિ સમ્ભ્રમેણ વિમલં દત્તં ગૃહાણામ્બિકે ..

કહ્લારોત્પલનાગકેસરસરોજાખ્યાવલીમાલતી-
મલ્લીકૈરવકેતકાદિકુસુમૈ રક્તાશ્વમારાદિભિઃ .
પુષ્પૈર્માલ્યભરેણ વૈ સુરભિણા નાનારસસ્રોતસા
તામ્રામ્ભોજનિવાસિનીં ભગવતીં શ્રીચણ્ડિકાં પૂજયે ..

માંસીગુગ્ગુલચન્દનાગુરુરજઃ કર્પૂરશૈલેયજૈ-
ર્માધ્વીકૈઃ સહકુઙ્કુમૈઃ સુરચિતૈઃ સર્પિભિરામિશ્રિતૈઃ .
સૌરભ્યસ્થિતિમન્દિરે મણિમયે પાત્રે ભવેત્ પ્રીતયે
ધૂપોઽયં સુરકામિનીવિરચિતઃ શ્રીચણ્ડિકે ત્વન્મુદે ..

ઘૃતદ્રવપરિસ્ફુરદ્રુચિરરત્નયષ્ટ્યાન્વિતો
મહાતિમિરનાશનઃ સુરનિતમ્બિનીનિર્મિતઃ .
સુવર્ણચષકસ્થિતઃ સઘનસારવર્ત્યાન્વિત-
સ્તવ ત્રિપુરસુન્દરિ સ્ફુરતિ દેવિ દીપો મુદે ..

જાતીસૌરભનિર્ભરં રુચિકરં શાલ્યોદનં નિર્મલં
યુક્તં હિઙ્ગુમરીચજીરસુરભિર્દ્રવ્યાન્વિતૈર્વ્યઞ્જનૈઃ .
પક્વાન્નેન સપાયસેન મધુના દધ્યાજ્યસમ્મિશ્રિતં
નૈવેદ્યં સુરકામિનીવિરચિતં શ્રીચણ્ડિકે ત્વન્મુદે ..

લવઙ્ગકલિકોજ્જ્વલં બહુલનાગવલ્લીદલં
સજાતિફલકોમલં સઘનસારપૂગીફલમ્ .
સુધામધુરમાકુલં રુચિરરત્નપાત્રસ્થિતં
ગૃહાણ મુખપઙ્કજે સ્ફુરિતમમ્બ તામ્બૂલકમ્ ..

શરત્પ્રભવચન્દ્રમઃ સ્ફુરિતચન્દ્રિકાસુન્દરં
ગલત્સુરતરઙ્ગિણીલલિતમૌક્તિકાડમ્બરમ્ .
ગૃહાણ નવકાઞ્ચનપ્રભવદણ્ડખણ્ડોજ્જ્વલં
મહાત્રિપુરસુન્દરિ પ્રકટમાતપત્રં મહત્ .. ૧૫..

માતસ્ત્વન્મુદમાતનોતુ સુભગસ્ત્રીભિઃ સદાઽઽન્દોલિતં
શુભ્રં ચામરમિન્દુકુન્દસદૃશં પ્રસ્વેદદુઃખાપહમ્ .
સદ્યોઽગસ્ત્યવસિષ્ઠનારદશુકવ્યાસાદિવાલ્મીકિભિઃ
સ્વે ચિત્તે ક્રિયમાણ એવ કુરુતાં શર્માણિ વેદધ્વનિઃ ..

સ્વર્ગાઙ્ગણે વેણુમૃદઙ્ગશઙ્ખભેરીનિનાદૈરૂપગીયમાના .
કોલાહલૈરાકલિતાતવાસ્તુ વિદ્યાધરીનૃત્યકલાસુખાય ..

દેવિ ભક્તિરસભાવિતવૃત્તે પ્રીયતાં યદિ કુતોઽપિ લભ્યતે .
તત્ર લૌલ્યમપિ સત્ફલમેકઞ્જન્મકોટિભિરપીહ ન લભ્યમ્ ..

એતૈઃ ષોડશભિઃ પદ્યૈરૂપચારોપકલ્પિતૈઃ .
યઃ પરાં દેવતાં સ્તૌતિ સ તેષાં ફલમાપ્નુયાત્ ..

.. ઇતિ દુર્ગાતન્ત્રે દુર્ગામાનસપૂજા સમાપ્તા ..

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download શ્રીદુર્ગામાનસ પૂજા સ્તોત્રમ PDF

શ્રીદુર્ગામાનસ પૂજા સ્તોત્રમ PDF

Leave a Comment