Download HinduNidhi App
Durga Ji

ದುರ್ಗಾ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

Durga Manas Puja Stotram Kannada

Durga JiStotram (स्तोत्र निधि)ಕನ್ನಡ
Share This

|| ದುರ್ಗಾ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

ಉದ್ಯಚ್ಚಂದನಕುಂಕುಮಾರುಣ-
ಪಯೋಧಾರಾಭಿರಾಪ್ಲಾವಿತಾಂ
ನಾನಾನರ್ಘ್ಯಮಣಿಪ್ರವಾಲಘಟಿತಾಂ
ದತ್ತಾಂ ಗೃಹಾಣಾಂಬಿಕೇ |
ಆಮೃಷ್ಟಾಂ ಸುರಸುಂದರೀಭಿರಭಿತೋ
ಹಸ್ತಾಂಬುಜೈರ್ಭಕ್ತಿತೋ
ಮಾತಃ ಸುಂದರಿ ಭಕ್ತಕಲ್ಪಲತಿಕೇ
ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಮಾದರಾತ್ ||

ದೇವೇಂದ್ರಾದಿಭಿರರ್ಚಿತಂ
ಸುರಗಣೈರಾದಾಯ ಸಿಂಹಾಸನಂ
ಚಂಚತ್ಕಾಂಚನಸಂಚಯಾಭಿರಚಿತಂ
ಚಾರುಪ್ರಭಾಭಾಸ್ವರಮ್ |
ಏತಚ್ಚಂಪಕಕೇತಕೀಪರಿಮಲಂ
ತೈಲಂ ಮಹಾನಿರ್ಮಲಂ
ಗಂಧೋದ್ವರ್ತನಮಾದರೇಣ
ತರುಣೀದತ್ತಂ ಗೃಹಾಣಾಂಬಿಕೇ ||

ಪಶ್ಚಾದ್ದೇವಿ ಗೃಹಾಣ ಶಂಭುಗೃಹಿಣಿ
ಶ್ರೀಸುಂದರಿ ಪ್ರಾಯಶೋ
ಗಂಧದ್ರವ್ಯಸಮೂಹನಿರ್ಭರತರಂ
ಧಾತ್ರೀಫಲಂ ನಿರ್ಮಲಮ್ |
ತತ್ಕೇಶಾನ್ ಪರಿಶೋಧ್ಯ
ಕಂಕತಿಕಯಾ ಮಂದಾಕಿನೀಸ್ರೋತಸಿ
ಸ್ನಾತ್ವಾ ಪ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಗಂಧಕಂ ಭವತು
ಹೇ ಶ್ರೀಸುಂದರಿ ತ್ವನ್ಮುದೇ ||

ಸುರಾಧಿಪತಿಕಾಮಿನೀಕರಸ-
ರೋಜನಾಲೀಧೃತಾಂ
ಸಚಂದನಸಕುಂಕುಮಾಗುರುಭರೇಣ
ವಿಭ್ರಾಜಿತಾಮ್ |
ಮಹಾಪರಿಮಲೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಸರಸಶುದ್ಧಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ
ಗೃಹಾಣ ವರದಾಯಿನಿ
ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಶ್ರೀಪ್ರದೇ ||

ಗಂಧರ್ವಾಮರಕಿನ್ನರಪ್ರಿಯ-
ತಮಾಸಂತಾನಹಸ್ತಾಂಬುಜ-
-ಪ್ರಸ್ತಾರೈರ್ಧ್ರಿಯಮಾಣಮುತ್ತಮತರಂ
ಕಾಶ್ಮೀರಜಾಪಿಂಜರಮ್ |
ಮಾತರ್ಭಾಸ್ವರಭಾನುಮಂಡಲ-
ಲಸತ್ಕಾಂತಿಪ್ರದಾನೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ಚೈತನ್ನಿರ್ಮಲಮಾತನೋತು ವಸನಂ
ಶ್ರೀಸುಂದರಿ ತ್ವನ್ಮುದಮ್ ||

ಸ್ವರ್ಣಾಕಲ್ಪಿತಕುಂಡಲೇ ಶ್ರುತಿಯುಗೇ
ಹಸ್ತಾಂಬುಜೇ ಮುದ್ರಿಕಾ
ಮಧ್ಯೇ ಸಾರಸನಾ ನಿತಂಬಫಲಕೇ
ಮಂಜೀರಮಂಘ್ರಿದ್ವಯೇ |
ಹಾರೋ ವಕ್ಷಸಿ ಕಂಕಣೌ
ಕ್ವಣರಣತ್ಕಾರೌ ಕರದ್ವಂದ್ವಕೇ
ವಿನ್ಯಸ್ತಂ ಮುಕುಟಂ ಶಿರಸ್ಯನುದಿನಂ
ದತ್ತೋನ್ಮದಂ ಸ್ತೂಯತಾಮ್ ||

ಗ್ರೀವಾಯಾಂ ಧೃತಕಾಂತಿಕಾಂತಪಟಲಂ
ಗ್ರೈವೇಯಕಂ ಸುಂದರಂ
ಸಿಂದೂರಂ ವಿಲಸಲ್ಲಲಾಟಫಲಕೇ
ಸೌಂದರ್ಯಮುದ್ರಾಧರಮ್ |
ರಾಜತ್ಕಜ್ಜಲಮುಜ್ಜ್ವಲೋತ್ಪ-
ಲದಲಶ್ರೀಮೋಚನೇ ಲೋಚನೇ
ತದ್ದಿವ್ಯೌಷಧಿನಿರ್ಮಿತಂ ರಚಯತು
ಶ್ರೀಶಾಂಭವಿ ಶ್ರೀಪ್ರದೇ ||

ಅಮಂದತರಮಂದರೋನ್ಮ-
ಥಿತದುಗ್ಧಸಿಂಧೂದ್ಭವಂ
ನಿಶಾಕರಕರೋಪಮಂ
ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಶ್ರೀಪ್ರದೇ |
ಗೃಹಾಣ ಮುಖಮೀಕ್ಷತುಂ
ಮುಕುರಬಿಂಬಮಾವಿದ್ರುಮೈ-
-ರ್ವಿನಿರ್ಮಿತಮಘಚ್ಛಿದೇ
ರತಿಕರಾಂಬುಜಸ್ಥಾಯಿನಮ್ ||

ಕಸ್ತೂರೀದ್ರವಚಂದನಾಗುರು-
ಸುಧಾಧಾರಾಭಿರಾಪ್ಲಾವಿತಂ
ಚಂಚಚ್ಚಂಪಕಪಾಟಲಾದಿಸು-
ರಭಿದ್ರವ್ಯೈಃ ಸುಗಂಧೀಕೃತಮ್ |
ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಮಸ್ತಕಸ್ಥಿತಮ-
ಹಾರತ್ನಾದಿಕುಂಭವ್ರಜೈ-
-ರಂಭಃಶಾಂಭವಿ ಸಂಭ್ರಮೇಣ
ವಿಮಲಂ ದತ್ತಂ ಗೃಹಾಣಾಂಬಿಕೇ ||

ಕಹ್ಲಾರೋತ್ಪಲನಾಗಕೇಸರಸ-
ರೋಜಾಖ್ಯಾವಲೀಮಾಲತೀ-
-ಮಲ್ಲೀಕೈರವಕೇತಕಾದಿಕುಸುಮೈ
ರಕ್ತಾಶ್ವಮಾರಾದಿಭಿಃ |
ಪುಷ್ಪೈರ್ಮಾಲ್ಯಭರೇಣ ವೈ
ಸುರಭಿಣಾ ನಾನಾರಸಸ್ರೋತಸಾ
ತಾಮ್ರಾಂಭೋಜನಿವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ
ಶ್ರೀಚಂಡಿಕಾಂ ಪೂಜಯೇ ||

ಮಾಂಸೀಗುಗ್ಗುಲಚಂದನಾಗುರುರಜಃ
ಕರ್ಪೂರಶೈಲೇಯಜೈ-
-ರ್ಮಾಧ್ವೀಕೈಃ ಸಹ ಕುಂಕುಮೈಃ
ಸುರಚಿತೈಃ ಸರ್ಪಿರ್ಭಿರಾಮಿಶ್ರಿತೈಃ |
ಸೌರಭ್ಯಸ್ಥಿತಿಮಂದಿರೇ ಮಣಿಮಯೇ
ಪಾತ್ರೇ ಭವೇತ್ ಪ್ರೀತಯೇ
ಧೂಪೋಽಯಂ ಸುರಕಾಮಿನೀವಿರಚಿತಃ
ಶ್ರೀಚಂಡಿಕೇ ತ್ವನ್ಮುದೇ ||

ಘೃತದ್ರವಪರಿಸ್ಫುರದ್ರುಚಿ-
ರರತ್ನಯಷ್ಟ್ಯಾನ್ವಿತೋ
ಮಹಾತಿಮಿರನಾಶನಃ
ಸುರನಿತಂಬಿನೀನಿರ್ಮಿತಃ |
ಸುವರ್ಣಚಷಕಸ್ಥಿತಃ
ಸಘನಸಾರವರ್ತ್ಯಾನ್ವಿತ-
-ಸ್ತವ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಸ್ಫುರತಿ
ದೇವಿ ದೀಪೋ ಮುದೇ ||

ಜಾತೀಸೌರಭನಿರ್ಭರಂ ರುಚಿಕರಂ
ಶಾಲ್ಯೋದನಂ ನಿರ್ಮಲಂ
ಯುಕ್ತಂ ಹಿಂಗುಮರೀಚಜೀರಸುರ-
ಭಿರ್ದ್ರವ್ಯಾನ್ವಿತೈರ್ವ್ಯಂಜನೈಃ |
ಪಕ್ವಾನ್ನೇನ ಸಪಾಯಸೇನ –
ಮಧುನಾ ದಧ್ಯಾಜ್ಯಸಮ್ಮಿಶ್ರಿತಂ
ನೈವೇದ್ಯಂ ಸುರಕಾಮಿನೀವಿರಚಿತಂ
ಶ್ರೀಚಂಡಿಕೇ ತ್ವನ್ಮುದೇ ||

ಲವಂಗಕಲಿಕೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ಬಹುಲನಾಗವಲ್ಲೀದಲಂ
ಸಜಾತಿಫಲಕೋಮಲಂ
ಸಘನಸಾರಪೂಗೀಫಲಮ್ |
ಸುಧಾಮಧುರಿಮಾಕುಲಂ
ರುಚಿರರತ್ನಪಾತ್ರಸ್ಥಿತಂ
ಗೃಹಾಣ ಮುಖಪಂಕಜೇ
ಸ್ಫುರಿತಮಂಬ ತಾಂಬೂಲಕಮ್ ||

ಶರತ್ಪ್ರಭವಚಂದ್ರಮಃ
ಸ್ಫುರಿತಚಂದ್ರಿಕಾಸುಂದರಂ
ಗಲತ್ಸುರತರಂಗಿಣೀಲಲಿತ-
ಮೌಕ್ತಿಕಾಡಂಬರಮ್ |
ಗೃಹಾಣ ನವಕಾಂಚನಪ್ರ-
ಭವದಂಡಖಂಡೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ
ಪ್ರಕಟಮಾತಪತ್ರಂ ಮಹತ್ ||

ಮಾತಸ್ತ್ವನ್ಮುದಮಾತನೋತು
ಸುಭಗಸ್ತ್ರೀಭಿಃ ಸದಾಽಽಂದೋಲಿತಂ
ಶುಭ್ರಂ ಚಾಮರಮಿಂದುಕುಂದಸದೃಶಂ
ಪ್ರಸ್ವೇದದುಃಖಾಪಹಮ್ |
ಸದ್ಯೋಽಗಸ್ತ್ಯವಸಿಷ್ಠನಾರದಶು-
ಕವ್ಯಾಸಾದಿವಾಲ್ಮೀಕಿಭಿಃ
ಸ್ವೇ ಚಿತ್ತೇ ಕ್ರಿಯಮಾಣ ಏವ
ಕುರುತಾಂ ಶರ್ಮಾಣಿ ವೇದಧ್ವನಿಃ ||

ಸ್ವರ್ಗಾಂಗಣೇ ವೇಣುಮೃದಂಗಶಂಖ-
-ಭೇರೀನಿನಾದೈರೂಪಗೀಯಮಾನಾ |
ಕೋಲಾಹಲೈರಾಕಲಿತಾ ತವಾಸ್ತು
ವಿದ್ಯಾಧರೀನೃತ್ಯಕಲಾ ಸುಖಾಯ ||

ದೇವಿ ಭಕ್ತಿರಸಭಾವಿತವೃತ್ತೇ
ಪ್ರೀಯತಾಂ ಯದಿ ಕುತೋಽಪಿ ಲಭ್ಯತೇ |
ತತ್ರ ಲೌಲ್ಯಮಪಿ ಸತ್ಫಲಮೇಕಂ
ಜನ್ಮಕೋಟಿಭಿರಪೀಹ ನ ಲಭ್ಯಮ್ ||

ಏತೈಃ ಷೋಡಶಭಿಃ ಪದ್ಯೈ-
ರುಪಚಾರೋಪಕಲ್ಪಿತೈಃ |
ಯಃ ಪರಾಂ ದೇವತಾಂ ಸ್ತೌತಿ ಸ
ತೇಷಾಂ ಫಲಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ||

ಇತಿ ದುರ್ಗಾತಂತ್ರೇ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ
ಮಾನಸ ಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ದುರ್ಗಾ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ PDF

ದುರ್ಗಾ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ PDF

Leave a Comment