Download HinduNidhi App
Misc

ಕೇತು ಕವಚಂ

Ketu Kavacham Kannada

MiscKavach (कवच संग्रह)ಕನ್ನಡ
Share This

|| ಕೇತು ಕವಚಂ ||

ಧ್ಯಾನಂ

ಕೇತುಂ ಕರಾಲವದನಂ
ಚಿತ್ರವರ್ಣಂ ಕಿರೀಟಿನಮ್ ।
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾ ಕೇತುಂ
ಧ್ವಜಾಕಾರಂ ಗ್ರಹೇಶ್ವರಮ್ ॥ 1 ॥

। ಅಥ ಕೇತು ಕವಚಮ್ ।

ಚಿತ್ರವರ್ಣಃ ಶಿರಃ ಪಾತು
ಭಾಲಂ ಧೂಮ್ರಸಮದ್ಯುತಿಃ ।
ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷಃ
ಶ್ರುತೀ ಮೇ ರಕ್ತಲೋಚನಃ ॥ 2 ॥

ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು
ಸುವರ್ಣಾಭಶ್ಚಿಬುಕಂ ಸಿಂಹಿಕಾಸುತಃ ।
ಪಾತು ಕಂಠಂ ಚ ಮೇ ಕೇತುಃ
ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ಗ್ರಹಾಧಿಪಃ ॥ 3 ॥

ಹಸ್ತೌ ಪಾತು ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಃ
ಕುಕ್ಷಿಂ ಪಾತು ಮಹಾಗ್ರಹಃ ।
ಸಿಂಹಾಸನಃ ಕಟಿಂ ಪಾತು
ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಮಹಾಸುರಃ ॥ 4 ॥

ಊರೂ ಪಾತು ಮಹಾಶೀರ್ಷೋ
ಜಾನುನೀ ಮೇಽತಿಕೋಪನಃ ।
ಪಾತು ಪಾದೌ ಚ ಮೇ ಕ್ರೂರಃ
ಸರ್ವಾಂಗಂ ನರಪಿಂಗಲಃ ॥ 5 ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ

ಯ ಇದಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ
ಸರ್ವರೋಗವಿನಾಶನಮ್ ।
ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶಂ ಚ
ಧಾರಣಾದ್ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ॥ 6 ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ಕೇತು ಕವಚಂ PDF

ಕೇತು ಕವಚಂ PDF

Leave a Comment