Download HinduNidhi App
Misc

ശ്രീ നരസിംഹ കവചമ്

Narasimha Kavacham Malayalam

MiscKavach (कवच संग्रह)മലയാളം
Share This

|| ശ്രീ നരസിംഹ കവചമ് ||

നൃസിംഹകവചം വക്ഷ്യേ പ്രഹ്ലാദേനോദിതം പുരാ ।
സര്വരക്ഷാകരം പുണ്യം സര്വോപദ്രവനാശനമ് ॥ 1 ॥

സര്വസംപത്കരം ചൈവ സ്വര്ഗമോക്ഷപ്രദായകമ് ।
ധ്യാത്വാ നൃസിംഹം ദേവേശം ഹേമസിംഹാസനസ്ഥിതമ് ॥ 2 ॥

വിവൃതാസ്യം ത്രിനയനം ശരദിംദുസമപ്രഭമ് ।
ലക്ഷ്മ്യാലിംഗിതവാമാംഗം വിഭൂതിഭിരുപാശ്രിതമ് ॥ 3 ॥

ചതുര്ഭുജം കോമലാംഗം സ്വര്ണകുംഡലശോഭിതമ് ।
സരോജശോഭിതോരസ്കം രത്നകേയൂരമുദ്രിതമ് ॥ 4 ॥ [രത്നകേയൂരശോഭിതമ്]

തപ്തകാംചനസംകാശം പീതനിര്മലവാസനമ് ।
ഇംദ്രാദിസുരമൌലിസ്ഥസ്ഫുരന്മാണിക്യദീപ്തിഭിഃ ॥ 5 ॥

വിരാജിതപദദ്വംദ്വം ശംഖചക്രാദിഹേതിഭിഃ ।
ഗരുത്മതാ സവിനയം സ്തൂയമാനം മുദാന്വിതമ് ॥ 6 ॥

സ്വഹൃത്കമലസംവാസം കൃത്വാ തു കവചം പഠേത് ।
നൃസിംഹോ മേ ശിരഃ പാതു ലോകരക്ഷാത്മസംഭവഃ ॥ 7 ॥

സര്വഗോഽപി സ്തംഭവാസഃ ഫാലം മേ രക്ഷതു ധ്വനിമ് ।
നൃസിംഹോ മേ ദൃശൌ പാതു സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനഃ ॥ 8 ॥

സ്മൃതിം മേ പാതു നൃഹരിര്മുനിവര്യസ്തുതിപ്രിയഃ ।
നാസാം മേ സിംഹനാസസ്തു മുഖം ലക്ഷ്മീമുഖപ്രിയഃ ॥ 9 ॥

സര്വവിദ്യാധിപഃ പാതു നൃസിംഹോ രസനാം മമ ।
വക്ത്രം പാത്വിംദുവദനഃ സദാ പ്രഹ്ലാദവംദിതഃ ॥ 10 ॥

നൃസിംഹഃ പാതു മേ കംഠം സ്കംധൌ ഭൂഭരണാംതകൃത് ।
ദിവ്യാസ്ത്രശോഭിതഭുജോ നൃസിംഹഃ പാതു മേ ഭുജൌ ॥ 11 ॥

കരൌ മേ ദേവവരദോ നൃസിംഹഃ പാതു സര്വതഃ ।
ഹൃദയം യോഗിസാധ്യശ്ച നിവാസം പാതു മേ ഹരിഃ ॥ 12 ॥

മധ്യം പാതു ഹിരണ്യാക്ഷവക്ഷഃകുക്ഷിവിദാരണഃ ।
നാഭിം മേ പാതു നൃഹരിഃ സ്വനാഭി ബ്രഹ്മസംസ്തുതഃ ॥ 13 ॥

ബ്രഹ്മാംഡകോടയഃ കട്യാം യസ്യാസൌ പാതു മേ കടിമ് ।
ഗുഹ്യം മേ പാതു ഗുഹ്യാനാം മംത്രാണാം ഗുഹ്യരൂപധൃക് ॥ 14 ॥

ഊരൂ മനോഭവഃ പാതു ജാനുനീ നരരൂപധൃക് ।
ജംഘേ പാതു ധരാഭാരഹര്താ യോഽസൌ നൃകേസരീ ॥ 15 ॥

സുരരാജ്യപ്രദഃ പാതു പാദൌ മേ നൃഹരീശ്വരഃ ।
സഹസ്രശീര്ഷാ പുരുഷഃ പാതു മേ സര്വശസ്തനുമ് ॥ 16 ॥

മഹോഗ്രഃ പൂര്വതഃ പാതു മഹാവീരാഗ്രജോഽഗ്നിതഃ ।
മഹാവിഷ്ണുര്ദക്ഷിണേ തു മഹാജ്വാലസ്തു നൈരൃതൌ ॥ 17 ॥

പശ്ചിമേ പാതു സര്വേശോ ദിശി മേ സര്വതോമുഖഃ ।
നൃസിംഹഃ പാതു വായവ്യാം സൌമ്യാം ഭൂഷണവിഗ്രഹഃ ॥ 18 ॥

ഈശാന്യാം പാതു ഭദ്രോ മേ സര്വമംഗലദായകഃ ।
സംസാരഭയദഃ പാതു മൃത്യോര്മൃത്യുര്നൃകേസരീ ॥ 19 ॥

ഇദം നൃസിംഹകവചം പ്രഹ്ലാദമുഖമംഡിതമ് ।
ഭക്തിമാന്യഃ പഠേന്നിത്യം സര്വപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ ॥ 20 ॥

പുത്രവാന് ധനവാന് ലോകേ ദീര്ഘായുരുപജായതേ ।
യം യം കാമയതേ കാമം തം തം പ്രാപ്നോത്യസംശയമ് ॥ 21 ॥

സര്വത്ര ജയമാപ്നോതി സര്വത്ര വിജയീ ഭവേത് ।
ഭൂമ്യംതരിക്ഷദിവ്യാനാം ഗ്രഹാണാം വിനിവാരണമ് ॥ 22 ॥

വൃശ്ചികോരഗസംഭൂതവിഷാപഹരണം പരമ് ।
ബ്രഹ്മരാക്ഷസയക്ഷാണാം ദൂരോത്സാരണകാരണമ് ॥ 23 ॥

ഭൂര്ജേ വാ താലപത്രേ വാ കവചം ലിഖിതം ശുഭമ് ।
കരമൂലേ ധൃതം യേന സിധ്യേയുഃ കര്മസിദ്ധയഃ ॥ 24 ॥

ദേവാസുരമനുഷ്യേഷു സ്വം സ്വമേവ ജയം ലഭേത് ।
ഏകസംധ്യം ത്രിസംധ്യം വാ യഃ പഠേന്നിയതോ നരഃ ॥ 25 ॥

സര്വമംഗലമാംഗല്യം ഭുക്തിം മുക്തിം ച വിംദതി ।
ദ്വാത്രിംശതിസഹസ്രാണി പഠേച്ഛുദ്ധാത്മനാം നൃണാമ് ॥ 26 ॥

കവചസ്യാസ്യ മംത്രസ്യ മംത്രസിദ്ധിഃ പ്രജായതേ ।
അനേന മംത്രരാജേന കൃത്വാ ഭസ്മാഭിമംത്രണമ് ॥ 27 ॥

തിലകം വിന്യസേദ്യസ്തു തസ്യ ഗ്രഹഭയം ഹരേത് ।
ത്രിവാരം ജപമാനസ്തു ദത്തം വാര്യഭിമംത്ര്യ ച ॥ 28 ॥

പ്രാശയേദ്യോ നരോ മംത്രം നൃസിംഹധ്യാനമാചരേത് ।
തസ്യ രോഗാഃ പ്രണശ്യംതി യേ ച സ്യുഃ കുക്ഷിസംഭവാഃ ॥ 29 ॥

കിമത്ര ബഹുനോക്തേന നൃസിംഹസദൃശോ ഭവേത് ।
മനസാ ചിംതിതം യത്തു സ തച്ചാപ്നോത്യസംശയമ് ॥ 30 ॥

ഗര്ജംതം ഗര്ജയംതം നിജഭുജപടലം സ്ഫോടയംതം ഹഠംതം
രൂപ്യംതം താപയംതം ദിവി ഭുവി ദിതിജം ക്ഷേപയംതം ക്ഷിപംതമ് ।
ക്രംദംതം രോഷയംതം ദിശി ദിശി സതതം സംഹരംതം ഭരംതം
വീക്ഷംതം ഘൂര്ണയംതം ശരനികരശതൈര്ദിവ്യസിംഹം നമാമി ॥

ഇതി ശ്രീബ്രഹ്മാംഡപുരാണേ പ്രഹ്ലാദോക്തം ശ്രീ നൃസിംഹ കവചമ് ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ശ്രീ നരസിംഹ കവചമ് PDF

ശ്രീ നരസിംഹ കവചമ് PDF

Leave a Comment