Download HinduNidhi App
Misc

ಪಂಚಮುಖ ಹನುಮತ್ಕವಚಂ

Panchamukha Hanuman Kavcham Kannada

MiscKavach (कवच संग्रह)ಕನ್ನಡ
Share This

|| ಪಂಚಮುಖ ಹನುಮತ್ಕವಚಂ ||

॥ ಪಂಚಮುಖ ಹನುಮತ್ಕವಚಮ್ ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಹನುಮನ್ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ ಗಾಯತ್ರೀಛಂದಃ ಪಂಚಮುಖವಿರಾಟ್ ಹನುಮಾನ್ ದೇವತಾ ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ಕ್ರೌಂ ಕೀಲಕಂ ಕ್ರೂಂ ಕವಚಂ ಕ್ರೈಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ।

ಶ್ರೀ ಗರುಡ ಉವಾಚ ।
ಅಥ ಧ್ಯಾನಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣು ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರಿ ।
ಯತ್ಕೃತಂ ದೇವದೇವೇನ ಧ್ಯಾನಂ ಹನುಮತಃ ಪ್ರಿಯಮ್ ॥ 1 ॥

ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ ಮಹಾಭೀಮಂ ತ್ರಿಪಂಚನಯನೈರ್ಯುತಮ್ ।
ಬಾಹುಭಿರ್ದಶಭಿರ್ಯುಕ್ತಂ ಸರ್ವಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಮ್ ॥ 2 ॥

ಪೂರ್ವಂ ತು ವಾನರಂ ವಕ್ತ್ರಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಮ್ ।
ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಳವದನಂ ಭೃಕುಟೀಕುಟಿಲೇಕ್ಷಣಮ್ ॥ 3 ॥

ಅಸ್ಯೈವ ದಕ್ಷಿಣಂ ವಕ್ತ್ರಂ ನಾರಸಿಂಹಂ ಮಹಾದ್ಭುತಮ್ ।
ಅತ್ಯುಗ್ರತೇಜೋವಪುಷಂ ಭೀಷಣಂ ಭಯನಾಶನಮ್ ॥ 4 ॥

ಪಶ್ಚಿಮಂ ಗಾರುಡಂ ವಕ್ತ್ರಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಮಹಾಬಲಮ್ ।
ಸರ್ವನಾಗಪ್ರಶಮನಂ ವಿಷಭೂತಾದಿಕೃಂತನಮ್ ॥ 5 ॥

ಉತ್ತರಂ ಸೌಕರಂ ವಕ್ತ್ರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ದೀಪ್ತಂ ನಭೋಪಮಮ್ ।
ಪಾತಾಳಸಿಂಹವೇತಾಲಜ್ವರರೋಗಾದಿಕೃಂತನಮ್ ॥ 6 ॥

ಊರ್ಧ್ವಂ ಹಯಾನನಂ ಘೋರಂ ದಾನವಾಂತಕರಂ ಪರಮ್ ।
ಯೇನ ವಕ್ತ್ರೇಣ ವಿಪ್ರೇಂದ್ರ ತಾರಕಾಖ್ಯಂ ಮಹಾಸುರಮ್ ॥ 7 ॥

ಜಘಾನ ಶರಣಂ ತತ್ಸ್ಯಾತ್ಸರ್ವಶತ್ರುಹರಂ ಪರಮ್ ।
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಪಂಚಮುಖಂ ರುದ್ರಂ ಹನೂಮಂತಂ ದಯಾನಿಧಿಮ್ ॥ 8 ॥

ಖಡ್ಗಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಖಟ್ವಾಂಗಂ ಪಾಶಮಂಕುಶಪರ್ವತಮ್ ।
ಮುಷ್ಟಿಂ ಕೌಮೋದಕೀಂ ವೃಕ್ಷಂ ಧಾರಯಂತಂ ಕಮಂಡಲುಮ್ ॥ 9 ॥

ಭಿಂದಿಪಾಲಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಂ ದಶಭಿರ್ಮುನಿಪುಂಗವಮ್ ।
ಏತಾನ್ಯಾಯುಧಜಾಲಾನಿ ಧಾರಯಂತಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 10 ॥

ಪ್ರೇತಾಸನೋಪವಿಷ್ಟಂ ತಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಮ್ ।
ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಂ ದಿವ್ಯಗಂಧಾನುಲೇಪನಮ್ ।
ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಮಯಂ ದೇವಂ ಹನುಮದ್ವಿಶ್ವತೋಮುಖಮ್ ॥ 11 ॥

ಪಂಚಾಸ್ಯಮಚ್ಯುತಮನೇಕವಿಚಿತ್ರವರ್ಣ-
-ವಕ್ತ್ರಂ ಶಶಾಂಕಶಿಖರಂ ಕಪಿರಾಜವರ್ಯಮ್ ।
ಪೀತಾಂಬರಾದಿಮುಕುಟೈರುಪಶೋಭಿತಾಂಗಂ
ಪಿಂಗಾಕ್ಷಮಾದ್ಯಮನಿಶಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ॥ 12 ॥

ಮರ್ಕಟೇಶಂ ಮಹೋತ್ಸಾಹಂ ಸರ್ವಶತ್ರುಹರಂ ಪರಮ್ ।
ಶತ್ರುಂ ಸಂಹರ ಮಾಂ ರಕ್ಷ ಶ್ರೀಮನ್ನಾಪದಮುದ್ಧರ ॥ 13 ॥

ಹರಿಮರ್ಕಟ ಮರ್ಕಟ ಮಂತ್ರಮಿದಂ
ಪರಿಲಿಖ್ಯತಿ ಲಿಖ್ಯತಿ ವಾಮತಲೇ ।
ಯದಿ ನಶ್ಯತಿ ನಶ್ಯತಿ ಶತ್ರುಕುಲಂ
ಯದಿ ಮುಂಚತಿ ಮುಂಚತಿ ವಾಮಲತಾ ॥ 14 ॥

ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವದನಾಯ ಪೂರ್ವಕಪಿಮುಖಾಯ ಸಕಲಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವದನಾಯ ದಕ್ಷಿಣಮುಖಾಯ ಕರಾಳವದನಾಯ ನರಸಿಂಹಾಯ ಸಕಲಭೂತಪ್ರಮಥನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವದನಾಯ ಪಶ್ಚಿಮಮುಖಾಯ ಗರುಡಾನನಾಯ ಸಕಲವಿಷಹರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವದನಾಯ ಉತ್ತರಮುಖಾಯ ಆದಿವರಾಹಾಯ ಸಕಲಸಂಪತ್ಕರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಂಚವದನಾಯ ಊರ್ಧ್ವಮುಖಾಯ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ಸಕಲಜನವಶಂಕರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಹನುಮನ್ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಪಂಚಮುಖವೀರಹನುಮಾನ್ ದೇವತಾ ಹನುಮಾನ್ ಇತಿ ಬೀಜಂ ವಾಯುಪುತ್ರ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಅಂಜನೀಸುತ ಇತಿ ಕೀಲಕಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಹನುಮತ್ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಇತಿ ಋಷ್ಯಾದಿಕಂ ವಿನ್ಯಸೇತ್ ।

ಅಥ ಕರನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಅಂಜನೀಸುತಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಮೂರ್ತಯೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮದೂತಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಮುಖಹನುಮತೇ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।

ಅಥ ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಅಂಜನೀಸುತಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಓಂ ರಾಮದೂತಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಪಂಚಮುಖಹನುಮತೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಪಂಚಮುಖಹನುಮತೇ ಸ್ವಾಹಾ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ।

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ವಂದೇ ವಾನರನಾರಸಿಂಹಖಗರಾಟ್ಕ್ರೋಡಾಶ್ವವಕ್ತ್ರಾನ್ವಿತಂ
ದಿವ್ಯಾಲಂಕರಣಂ ತ್ರಿಪಂಚನಯನಂ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನಂ ರುಚಾ ।
ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರಸಿಖೇಟಪುಸ್ತಕಸುಧಾಕುಂಭಾಂಕುಶಾದ್ರಿಂ ಹಲಂ
ಖಟ್ವಾಂಗಂ ಫಣಿಭೂರುಹಂ ದಶಭುಜಂ ಸರ್ವಾರಿವೀರಾಪಹಮ್ ।

ಅಥ ಮಂತ್ರಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ಸೀತಾದುಃಖನಿವಾರಣಾಯ ಲಂಕಾದಹನಕಾರಣಾಯ ಮಹಾಬಲಪ್ರಚಂಡಾಯ ಫಾಲ್ಗುನಸಖಾಯ ಕೋಲಾಹಲಸಕಲಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಿಶ್ವರೂಪಾಯ
ಸಪ್ತಸಮುದ್ರನಿರ್ಲಂಘನಾಯ ಪಿಂಗಳನಯನಾಯ ಅಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ ಸೂರ್ಯಬಿಂಬಫಲಸೇವನಾಯ ದುಷ್ಟನಿವಾರಣಾಯ ದೃಷ್ಟಿನಿರಾಲಂಕೃತಾಯ ಸಂಜೀವಿನೀಸಂಜೀವಿತಾಂಗದ-ಲಕ್ಷ್ಮಣಮಹಾಕಪಿಸೈನ್ಯಪ್ರಾಣದಾಯ
ದಶಕಂಠವಿಧ್ವಂಸನಾಯ ರಾಮೇಷ್ಟಾಯ ಮಹಾಫಾಲ್ಗುನಸಖಾಯ ಸೀತಾಸಹಿತರಾಮವರಪ್ರದಾಯ ಷಟ್ಪ್ರಯೋಗಾಗಮಪಂಚಮುಖವೀರಹನುಮನ್ಮಂತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟಮರ್ಕಟಾಯ ಬಂಬಂಬಂಬಂಬಂ ವೌಷಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟಮರ್ಕಟಾಯ ಫಂಫಂಫಂಫಂಫಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟಮರ್ಕಟಾಯ ಖೇಂಖೇಂಖೇಂಖೇಂಖೇಂ ಮಾರಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟಮರ್ಕಟಾಯ ಲುಂಲುಂಲುಂಲುಂಲುಂ ಆಕರ್ಷಿತಸಕಲಸಂಪತ್ಕರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟಮರ್ಕಟಾಯ ಧಂಧಂಧಂಧಂಧಂ ಶತ್ರುಸ್ತಂಭನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।

ಓಂ ಟಂಟಂಟಂಟಂಟಂ ಕೂರ್ಮಮೂರ್ತಯೇ ಪಂಚಮುಖವೀರಹನುಮತೇ ಪರಯಂತ್ರ ಪರತಂತ್ರೋಚ್ಚಾಟನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕಂಖಂಗಂಘಂಙಂ ಚಂಛಂಜಂಝಂಞಂ ಟಂಠಂಡಂಢಂಣಂ ತಂಥಂದಂಧಂನಂ ಪಂಫಂಬಂಭಂಮಂ ಯಂರಂಲಂವಂ ಶಂಷಂಸಂಹಂ ಳಂಕ್ಷಂ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ।

ಓಂ ಪೂರ್ವಕಪಿಮುಖಾಯ ಪಂಚಮುಖಹನುಮತೇ ಟಂಟಂಟಂಟಂಟಂ ಸಕಲಶತ್ರುಸಂಹರಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಮುಖಾಯ ಪಂಚಮುಖಹನುಮತೇ ಕರಾಳವದನಾಯ ನರಸಿಂಹಾಯ ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಸಕಲಭೂತಪ್ರೇತದಮನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಪಶ್ಚಿಮಮುಖಾಯ ಗರುಡಾನನಾಯ ಪಂಚಮುಖಹನುಮತೇ ಮಂಮಂಮಂಮಂಮಂ ಸಕಲವಿಷಹರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಉತ್ತರಮುಖಾಯ ಆದಿವರಾಹಾಯ ಲಂಲಂಲಂಲಂಲಂ ನೃಸಿಂಹಾಯ ನೀಲಕಂಠಮೂರ್ತಯೇ ಪಂಚಮುಖಹನುಮತೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಮುಖಾಯ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ರುಂರುಂರುಂರುಂರುಂ ರುದ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಸಕಲಪ್ರಯೋಜನನಿರ್ವಾಹಕಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।

ಓಂ ಅಂಜನೀಸುತಾಯ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಮಹಾಬಲಾಯ ಸೀತಾಶೋಕನಿವಾರಣಾಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಕೃಪಾಪಾದುಕಾಯ ಮಹಾವೀರ್ಯಪ್ರಮಥನಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಥಾಯ ಕಾಮದಾಯ ಪಂಚಮುಖವೀರಹನುಮತೇ ಸ್ವಾಹಾ ।

ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನ್ಯಂತರಿಕ್ಷಗ್ರಹ ಪರಯಂತ್ರ ಪರತಂತ್ರೋಚ್ಚಟನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಸಕಲಪ್ರಯೋಜನನಿರ್ವಾಹಕಾಯ ಪಂಚಮುಖವೀರಹನುಮತೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರವರಪ್ರಸಾದಾಯ ಜಂಜಂಜಂಜಂಜಂ ಸ್ವಾಹಾ ।

ಇದಂ ಕವಚಂ ಪಠಿತ್ವಾ ತು ಮಹಾಕವಚಂ ಪಠೇನ್ನರಃ ।
ಏಕವಾರಂ ಜಪೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಶತ್ರುನಿವಾರಣಮ್ ॥ 15 ॥

ದ್ವಿವಾರಂ ತು ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರವರ್ಧನಮ್ ।
ತ್ರಿವಾರಂ ಚ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರಂ ಶುಭಮ್ ॥ 16 ॥

ಚತುರ್ವಾರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಣಮ್ ।
ಪಂಚವಾರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಲೋಕವಶಂಕರಮ್ ॥ 17 ॥

ಷಡ್ವಾರಂ ಚ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವದೇವವಶಂಕರಮ್ ।
ಸಪ್ತವಾರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಮ್ ॥ 18 ॥

ಅಷ್ಟವಾರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಮಿಷ್ಟಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಮ್ ।
ನವವಾರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ರಾಜಭೋಗಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 19 ॥

ದಶವಾರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜ್ಞಾನದರ್ಶನಮ್ ।
ರುದ್ರಾವೃತ್ತಿಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇದ್ಧೃವಮ್ ॥ 20 ॥

ನಿರ್ಬಲೋ ರೋಗಯುಕ್ತಶ್ಚ ಮಹಾವ್ಯಾಧ್ಯಾದಿಪೀಡಿತಃ ।
ಕವಚಸ್ಮರಣೇನೈವ ಮಹಾಬಲಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 21 ॥

ಇತಿ ಸುದರ್ಶನಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಸೀತಾಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಹನುಮತ್ಕವಚಮ್ ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ಪಂಚಮುಖ ಹನುಮತ್ಕವಚಂ PDF

ಪಂಚಮುಖ ಹನುಮತ್ಕವಚಂ PDF

Leave a Comment