Download HinduNidhi App
Misc

പംചമുഖ ഹനുമത്കവചമ്

Panchamukha Hanuman Kavcham Malayalam

MiscKavach (कवच संग्रह)മലയാളം
Share This

|| പംചമുഖ ഹനുമത്കവചമ് ||

॥ പംചമുഖ ഹനുമത്കവചമ് ॥

അസ്യ ശ്രീ പംചമുഖഹനുമന്മംത്രസ്യ ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ ഗായത്രീഛംദഃ പംചമുഖവിരാട് ഹനുമാന് ദേവതാ ഹ്രീം ബീജം ശ്രീം ശക്തിഃ ക്രൌം കീലകം ക്രൂം കവചം ക്രൈം അസ്ത്രായ ഫട് ഇതി ദിഗ്ബംധഃ ।

ശ്രീ ഗരുഡ ഉവാച ।
അഥ ധ്യാനം പ്രവക്ഷ്യാമി ശൃണു സര്വാംഗസുംദരി ।
യത്കൃതം ദേവദേവേന ധ്യാനം ഹനുമതഃ പ്രിയമ് ॥ 1 ॥

പംചവക്ത്രം മഹാഭീമം ത്രിപംചനയനൈര്യുതമ് ।
ബാഹുഭിര്ദശഭിര്യുക്തം സര്വകാമാര്ഥസിദ്ധിദമ് ॥ 2 ॥

പൂര്വം തു വാനരം വക്ത്രം കോടിസൂര്യസമപ്രഭമ് ।
ദംഷ്ട്രാകരാലവദനം ഭൃകുടീകുടിലേക്ഷണമ് ॥ 3 ॥

അസ്യൈവ ദക്ഷിണം വക്ത്രം നാരസിംഹം മഹാദ്ഭുതമ് ।
അത്യുഗ്രതേജോവപുഷം ഭീഷണം ഭയനാശനമ് ॥ 4 ॥

പശ്ചിമം ഗാരുഡം വക്ത്രം വക്രതുംഡം മഹാബലമ് ।
സര്വനാഗപ്രശമനം വിഷഭൂതാദികൃംതനമ് ॥ 5 ॥

ഉത്തരം സൌകരം വക്ത്രം കൃഷ്ണം ദീപ്തം നഭോപമമ് ।
പാതാലസിംഹവേതാലജ്വരരോഗാദികൃംതനമ് ॥ 6 ॥

ഊര്ധ്വം ഹയാനനം ഘോരം ദാനവാംതകരം പരമ് ।
യേന വക്ത്രേണ വിപ്രേംദ്ര താരകാഖ്യം മഹാസുരമ് ॥ 7 ॥

ജഘാന ശരണം തത്സ്യാത്സര്വശത്രുഹരം പരമ് ।
ധ്യാത്വാ പംചമുഖം രുദ്രം ഹനൂമംതം ദയാനിധിമ് ॥ 8 ॥

ഖഡ്ഗം ത്രിശൂലം ഖട്വാംഗം പാശമംകുശപര്വതമ് ।
മുഷ്ടിം കൌമോദകീം വൃക്ഷം ധാരയംതം കമംഡലുമ് ॥ 9 ॥

ഭിംദിപാലം ജ്ഞാനമുദ്രാം ദശഭിര്മുനിപുംഗവമ് ।
ഏതാന്യായുധജാലാനി ധാരയംതം ഭജാമ്യഹമ് ॥ 10 ॥

പ്രേതാസനോപവിഷ്ടം തം സര്വാഭരണഭൂഷിതമ് ।
ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗംധാനുലേപനമ് ।
സര്വാശ്ചര്യമയം ദേവം ഹനുമദ്വിശ്വതോമുഖമ് ॥ 11 ॥

പംചാസ്യമച്യുതമനേകവിചിത്രവര്ണ-
-വക്ത്രം ശശാംകശിഖരം കപിരാജവര്യമ് ।
പീതാംബരാദിമുകുടൈരുപശോഭിതാംഗം
പിംഗാക്ഷമാദ്യമനിശം മനസാ സ്മരാമി ॥ 12 ॥

മര്കടേശം മഹോത്സാഹം സര്വശത്രുഹരം പരമ് ।
ശത്രും സംഹര മാം രക്ഷ ശ്രീമന്നാപദമുദ്ധര ॥ 13 ॥

ഹരിമര്കട മര്കട മംത്രമിദം
പരിലിഖ്യതി ലിഖ്യതി വാമതലേ ।
യദി നശ്യതി നശ്യതി ശത്രുകുലം
യദി മുംചതി മുംചതി വാമലതാ ॥ 14 ॥

ഓം ഹരിമര്കടായ സ്വാഹാ ।

ഓം നമോ ഭഗവതേ പംചവദനായ പൂര്വകപിമുഖായ സകലശത്രുസംഹാരകായ സ്വാഹാ ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ പംചവദനായ ദക്ഷിണമുഖായ കരാലവദനായ നരസിംഹായ സകലഭൂതപ്രമഥനായ സ്വാഹാ ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ പംചവദനായ പശ്ചിമമുഖായ ഗരുഡാനനായ സകലവിഷഹരായ സ്വാഹാ ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ പംചവദനായ ഉത്തരമുഖായ ആദിവരാഹായ സകലസംപത്കരായ സ്വാഹാ ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ പംചവദനായ ഊര്ധ്വമുഖായ ഹയഗ്രീവായ സകലജനവശംകരായ സ്വാഹാ ।

ഓം അസ്യ ശ്രീ പംചമുഖഹനുമന്മംത്രസ്യ ശ്രീരാമചംദ്ര ഋഷിഃ അനുഷ്ടുപ്ഛംദഃ പംചമുഖവീരഹനുമാന് ദേവതാ ഹനുമാന് ഇതി ബീജം വായുപുത്ര ഇതി ശക്തിഃ അംജനീസുത ഇതി കീലകം ശ്രീരാമദൂതഹനുമത്പ്രസാദസിദ്ധ്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ।
ഇതി ഋഷ്യാദികം വിന്യസേത് ।

അഥ കരന്യാസഃ ।
ഓം അംജനീസുതായ അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം രുദ്രമൂര്തയേ തര്ജനീഭ്യാം നമഃ ।
ഓം വായുപുത്രായ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം അഗ്നിഗര്ഭായ അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം രാമദൂതായ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം പംചമുഖഹനുമതേ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।

അഥ അംഗന്യാസഃ ।
ഓം അംജനീസുതായ ഹൃദയായ നമഃ ।
ഓം രുദ്രമൂര്തയേ ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ഓം വായുപുത്രായ ശിഖായൈ വഷട് ।
ഓം അഗ്നിഗര്ഭായ കവചായ ഹുമ് ।
ഓം രാമദൂതായ നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
ഓം പംചമുഖഹനുമതേ അസ്ത്രായ ഫട് ।
പംചമുഖഹനുമതേ സ്വാഹാ ഇതി ദിഗ്ബംധഃ ।

അഥ ധ്യാനമ് ।
വംദേ വാനരനാരസിംഹഖഗരാട്ക്രോഡാശ്വവക്ത്രാന്വിതം
ദിവ്യാലംകരണം ത്രിപംചനയനം ദേദീപ്യമാനം രുചാ ।
ഹസ്താബ്ജൈരസിഖേടപുസ്തകസുധാകുംഭാംകുശാദ്രിം ഹലം
ഖട്വാംഗം ഫണിഭൂരുഹം ദശഭുജം സര്വാരിവീരാപഹമ് ।

അഥ മംത്രഃ ।
ഓം ശ്രീരാമദൂതായ ആംജനേയായ വായുപുത്രായ മഹാബലപരാക്രമായ സീതാദുഃഖനിവാരണായ ലംകാദഹനകാരണായ മഹാബലപ്രചംഡായ ഫാല്ഗുനസഖായ കോലാഹലസകലബ്രഹ്മാംഡവിശ്വരൂപായ
സപ്തസമുദ്രനിര്ലംഘനായ പിംഗലനയനായ അമിതവിക്രമായ സൂര്യബിംബഫലസേവനായ ദുഷ്ടനിവാരണായ ദൃഷ്ടിനിരാലംകൃതായ സംജീവിനീസംജീവിതാംഗദ-ലക്ഷ്മണമഹാകപിസൈന്യപ്രാണദായ
ദശകംഠവിധ്വംസനായ രാമേഷ്ടായ മഹാഫാല്ഗുനസഖായ സീതാസഹിതരാമവരപ്രദായ ഷട്പ്രയോഗാഗമപംചമുഖവീരഹനുമന്മംത്രജപേ വിനിയോഗഃ ।

ഓം ഹരിമര്കടമര്കടായ ബംബംബംബംബം വൌഷട് സ്വാഹാ ।
ഓം ഹരിമര്കടമര്കടായ ഫംഫംഫംഫംഫം ഫട് സ്വാഹാ ।
ഓം ഹരിമര്കടമര്കടായ ഖേംഖേംഖേംഖേംഖേം മാരണായ സ്വാഹാ ।
ഓം ഹരിമര്കടമര്കടായ ലുംലുംലുംലുംലും ആകര്ഷിതസകലസംപത്കരായ സ്വാഹാ ।
ഓം ഹരിമര്കടമര്കടായ ധംധംധംധംധം ശത്രുസ്തംഭനായ സ്വാഹാ ।

ഓം ടംടംടംടംടം കൂര്മമൂര്തയേ പംചമുഖവീരഹനുമതേ പരയംത്ര പരതംത്രോച്ചാടനായ സ്വാഹാ ।
ഓം കംഖംഗംഘംങം ചംഛംജംഝംഞം ടംഠംഡംഢംണം തംഥംദംധംനം പംഫംബംഭംമം യംരംലംവം ശംഷംസംഹം ലംക്ഷം സ്വാഹാ ।
ഇതി ദിഗ്ബംധഃ ।

ഓം പൂര്വകപിമുഖായ പംചമുഖഹനുമതേ ടംടംടംടംടം സകലശത്രുസംഹരണായ സ്വാഹാ ।
ഓം ദക്ഷിണമുഖായ പംചമുഖഹനുമതേ കരാലവദനായ നരസിംഹായ ഓം ഹ്രാം ഹ്രീം ഹ്രൂം ഹ്രൈം ഹ്രൌം ഹ്രഃ സകലഭൂതപ്രേതദമനായ സ്വാഹാ ।
ഓം പശ്ചിമമുഖായ ഗരുഡാനനായ പംചമുഖഹനുമതേ മംമംമംമംമം സകലവിഷഹരായ സ്വാഹാ ।
ഓം ഉത്തരമുഖായ ആദിവരാഹായ ലംലംലംലംലം നൃസിംഹായ നീലകംഠമൂര്തയേ പംചമുഖഹനുമതേ സ്വാഹാ ।
ഓം ഊര്ധ്വമുഖായ ഹയഗ്രീവായ രുംരുംരുംരുംരും രുദ്രമൂര്തയേ സകലപ്രയോജനനിര്വാഹകായ സ്വാഹാ ।

ഓം അംജനീസുതായ വായുപുത്രായ മഹാബലായ സീതാശോകനിവാരണായ ശ്രീരാമചംദ്രകൃപാപാദുകായ മഹാവീര്യപ്രമഥനായ ബ്രഹ്മാംഡനാഥായ കാമദായ പംചമുഖവീരഹനുമതേ സ്വാഹാ ।

ഭൂതപ്രേതപിശാചബ്രഹ്മരാക്ഷസ ശാകിനീഡാകിന്യംതരിക്ഷഗ്രഹ പരയംത്ര പരതംത്രോച്ചടനായ സ്വാഹാ ।
സകലപ്രയോജനനിര്വാഹകായ പംചമുഖവീരഹനുമതേ ശ്രീരാമചംദ്രവരപ്രസാദായ ജംജംജംജംജം സ്വാഹാ ।

ഇദം കവചം പഠിത്വാ തു മഹാകവചം പഠേന്നരഃ ।
ഏകവാരം ജപേത് സ്തോത്രം സര്വശത്രുനിവാരണമ് ॥ 15 ॥

ദ്വിവാരം തു പഠേന്നിത്യം പുത്രപൌത്രപ്രവര്ധനമ് ।
ത്രിവാരം ച പഠേന്നിത്യം സര്വസംപത്കരം ശുഭമ് ॥ 16 ॥

ചതുര്വാരം പഠേന്നിത്യം സര്വരോഗനിവാരണമ് ।
പംചവാരം പഠേന്നിത്യം സര്വലോകവശംകരമ് ॥ 17 ॥

ഷഡ്വാരം ച പഠേന്നിത്യം സര്വദേവവശംകരമ് ।
സപ്തവാരം പഠേന്നിത്യം സര്വസൌഭാഗ്യദായകമ് ॥ 18 ॥

അഷ്ടവാരം പഠേന്നിത്യമിഷ്ടകാമാര്ഥസിദ്ധിദമ് ।
നവവാരം പഠേന്നിത്യം രാജഭോഗമവാപ്നുയാത് ॥ 19 ॥

ദശവാരം പഠേന്നിത്യം ത്രൈലോക്യജ്ഞാനദര്ശനമ് ।
രുദ്രാവൃത്തിം പഠേന്നിത്യം സര്വസിദ്ധിര്ഭവേദ്ധൃവമ് ॥ 20 ॥

നിര്ബലോ രോഗയുക്തശ്ച മഹാവ്യാധ്യാദിപീഡിതഃ ।
കവചസ്മരണേനൈവ മഹാബലമവാപ്നുയാത് ॥ 21 ॥

ഇതി സുദര്ശനസംഹിതായാം ശ്രീരാമചംദ്രസീതാപ്രോക്തം ശ്രീ പംചമുഖഹനുമത്കവചമ് ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download പംചമുഖ ഹനുമത്കവചമ് PDF

പംചമുഖ ഹനുമത്കവചമ് PDF

Leave a Comment