Download HinduNidhi App
Misc

పంచముఖ హనుమత్కవచం

Panchamukha Hanuman Kavcham Telugu

MiscKavach (कवच संग्रह)తెలుగు
Share This

|| పంచముఖ హనుమత్కవచం ||

॥ పంచముఖ హనుమత్కవచమ్ ॥

అస్య శ్రీ పంచముఖహనుమన్మంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః గాయత్రీఛందః పంచముఖవిరాట్ హనుమాన్ దేవతా హ్రీం బీజం శ్రీం శక్తిః క్రౌం కీలకం క్రూం కవచం క్రైం అస్త్రాయ ఫట్ ఇతి దిగ్బంధః ।

శ్రీ గరుడ ఉవాచ ।
అథ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి శృణు సర్వాంగసుందరి ।
యత్కృతం దేవదేవేన ధ్యానం హనుమతః ప్రియమ్ ॥ 1 ॥

పంచవక్త్రం మహాభీమం త్రిపంచనయనైర్యుతమ్ ।
బాహుభిర్దశభిర్యుక్తం సర్వకామార్థసిద్ధిదమ్ ॥ 2 ॥

పూర్వం తు వానరం వక్త్రం కోటిసూర్యసమప్రభమ్ ।
దంష్ట్రాకరాళవదనం భృకుటీకుటిలేక్షణమ్ ॥ 3 ॥

అస్యైవ దక్షిణం వక్త్రం నారసింహం మహాద్భుతమ్ ।
అత్యుగ్రతేజోవపుషం భీషణం భయనాశనమ్ ॥ 4 ॥

పశ్చిమం గారుడం వక్త్రం వక్రతుండం మహాబలమ్ ।
సర్వనాగప్రశమనం విషభూతాదికృంతనమ్ ॥ 5 ॥

ఉత్తరం సౌకరం వక్త్రం కృష్ణం దీప్తం నభోపమమ్ ।
పాతాళసింహవేతాలజ్వరరోగాదికృంతనమ్ ॥ 6 ॥

ఊర్ధ్వం హయాననం ఘోరం దానవాంతకరం పరమ్ ।
యేన వక్త్రేణ విప్రేంద్ర తారకాఖ్యం మహాసురమ్ ॥ 7 ॥

జఘాన శరణం తత్స్యాత్సర్వశత్రుహరం పరమ్ ।
ధ్యాత్వా పంచముఖం రుద్రం హనూమంతం దయానిధిమ్ ॥ 8 ॥

ఖడ్గం త్రిశూలం ఖట్వాంగం పాశమంకుశపర్వతమ్ ।
ముష్టిం కౌమోదకీం వృక్షం ధారయంతం కమండలుమ్ ॥ 9 ॥

భిందిపాలం జ్ఞానముద్రాం దశభిర్మునిపుంగవమ్ ।
ఏతాన్యాయుధజాలాని ధారయంతం భజామ్యహమ్ ॥ 10 ॥

ప్రేతాసనోపవిష్టం తం సర్వాభరణభూషితమ్ ।
దివ్యమాల్యాంబరధరం దివ్యగంధానులేపనమ్ ।
సర్వాశ్చర్యమయం దేవం హనుమద్విశ్వతోముఖమ్ ॥ 11 ॥

పంచాస్యమచ్యుతమనేకవిచిత్రవర్ణ-
-వక్త్రం శశాంకశిఖరం కపిరాజవర్యమ్ ।
పీతాంబరాదిముకుటైరుపశోభితాంగం
పింగాక్షమాద్యమనిశం మనసా స్మరామి ॥ 12 ॥

మర్కటేశం మహోత్సాహం సర్వశత్రుహరం పరమ్ ।
శత్రుం సంహర మాం రక్ష శ్రీమన్నాపదముద్ధర ॥ 13 ॥

హరిమర్కట మర్కట మంత్రమిదం
పరిలిఖ్యతి లిఖ్యతి వామతలే ।
యది నశ్యతి నశ్యతి శత్రుకులం
యది ముంచతి ముంచతి వామలతా ॥ 14 ॥

ఓం హరిమర్కటాయ స్వాహా ।

ఓం నమో భగవతే పంచవదనాయ పూర్వకపిముఖాయ సకలశత్రుసంహారకాయ స్వాహా ।
ఓం నమో భగవతే పంచవదనాయ దక్షిణముఖాయ కరాళవదనాయ నరసింహాయ సకలభూతప్రమథనాయ స్వాహా ।
ఓం నమో భగవతే పంచవదనాయ పశ్చిమముఖాయ గరుడాననాయ సకలవిషహరాయ స్వాహా ।
ఓం నమో భగవతే పంచవదనాయ ఉత్తరముఖాయ ఆదివరాహాయ సకలసంపత్కరాయ స్వాహా ।
ఓం నమో భగవతే పంచవదనాయ ఊర్ధ్వముఖాయ హయగ్రీవాయ సకలజనవశంకరాయ స్వాహా ।

ఓం అస్య శ్రీ పంచముఖహనుమన్మంత్రస్య శ్రీరామచంద్ర ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః పంచముఖవీరహనుమాన్ దేవతా హనుమాన్ ఇతి బీజం వాయుపుత్ర ఇతి శక్తిః అంజనీసుత ఇతి కీలకం శ్రీరామదూతహనుమత్ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।
ఇతి ఋష్యాదికం విన్యసేత్ ।

అథ కరన్యాసః ।
ఓం అంజనీసుతాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఓం రుద్రమూర్తయే తర్జనీభ్యాం నమః ।
ఓం వాయుపుత్రాయ మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ఓం అగ్నిగర్భాయ అనామికాభ్యాం నమః ।
ఓం రామదూతాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
ఓం పంచముఖహనుమతే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।

అథ అంగన్యాసః ।
ఓం అంజనీసుతాయ హృదయాయ నమః ।
ఓం రుద్రమూర్తయే శిరసే స్వాహా ।
ఓం వాయుపుత్రాయ శిఖాయై వషట్ ।
ఓం అగ్నిగర్భాయ కవచాయ హుమ్ ।
ఓం రామదూతాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం పంచముఖహనుమతే అస్త్రాయ ఫట్ ।
పంచముఖహనుమతే స్వాహా ఇతి దిగ్బంధః ।

అథ ధ్యానమ్ ।
వందే వానరనారసింహఖగరాట్క్రోడాశ్వవక్త్రాన్వితం
దివ్యాలంకరణం త్రిపంచనయనం దేదీప్యమానం రుచా ।
హస్తాబ్జైరసిఖేటపుస్తకసుధాకుంభాంకుశాద్రిం హలం
ఖట్వాంగం ఫణిభూరుహం దశభుజం సర్వారివీరాపహమ్ ।

అథ మంత్రః ।
ఓం శ్రీరామదూతాయ ఆంజనేయాయ వాయుపుత్రాయ మహాబలపరాక్రమాయ సీతాదుఃఖనివారణాయ లంకాదహనకారణాయ మహాబలప్రచండాయ ఫాల్గునసఖాయ కోలాహలసకలబ్రహ్మాండవిశ్వరూపాయ
సప్తసముద్రనిర్లంఘనాయ పింగళనయనాయ అమితవిక్రమాయ సూర్యబింబఫలసేవనాయ దుష్టనివారణాయ దృష్టినిరాలంకృతాయ సంజీవినీసంజీవితాంగద-లక్ష్మణమహాకపిసైన్యప్రాణదాయ
దశకంఠవిధ్వంసనాయ రామేష్టాయ మహాఫాల్గునసఖాయ సీతాసహితరామవరప్రదాయ షట్ప్రయోగాగమపంచముఖవీరహనుమన్మంత్రజపే వినియోగః ।

ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ బంబంబంబంబం వౌషట్ స్వాహా ।
ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ ఫంఫంఫంఫంఫం ఫట్ స్వాహా ।
ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ ఖేంఖేంఖేంఖేంఖేం మారణాయ స్వాహా ।
ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ లుంలుంలుంలుంలుం ఆకర్షితసకలసంపత్కరాయ స్వాహా ।
ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ ధంధంధంధంధం శత్రుస్తంభనాయ స్వాహా ।

ఓం టంటంటంటంటం కూర్మమూర్తయే పంచముఖవీరహనుమతే పరయంత్ర పరతంత్రోచ్చాటనాయ స్వాహా ।
ఓం కంఖంగంఘంఙం చంఛంజంఝంఞం టంఠండంఢంణం తంథందంధంనం పంఫంబంభంమం యంరంలంవం శంషంసంహం ళంక్షం స్వాహా ।
ఇతి దిగ్బంధః ।

ఓం పూర్వకపిముఖాయ పంచముఖహనుమతే టంటంటంటంటం సకలశత్రుసంహరణాయ స్వాహా ।
ఓం దక్షిణముఖాయ పంచముఖహనుమతే కరాళవదనాయ నరసింహాయ ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం హ్రైం హ్రౌం హ్రః సకలభూతప్రేతదమనాయ స్వాహా ।
ఓం పశ్చిమముఖాయ గరుడాననాయ పంచముఖహనుమతే మంమంమంమంమం సకలవిషహరాయ స్వాహా ।
ఓం ఉత్తరముఖాయ ఆదివరాహాయ లంలంలంలంలం నృసింహాయ నీలకంఠమూర్తయే పంచముఖహనుమతే స్వాహా ।
ఓం ఊర్ధ్వముఖాయ హయగ్రీవాయ రుంరుంరుంరుంరుం రుద్రమూర్తయే సకలప్రయోజననిర్వాహకాయ స్వాహా ।

ఓం అంజనీసుతాయ వాయుపుత్రాయ మహాబలాయ సీతాశోకనివారణాయ శ్రీరామచంద్రకృపాపాదుకాయ మహావీర్యప్రమథనాయ బ్రహ్మాండనాథాయ కామదాయ పంచముఖవీరహనుమతే స్వాహా ।

భూతప్రేతపిశాచబ్రహ్మరాక్షస శాకినీడాకిన్యంతరిక్షగ్రహ పరయంత్ర పరతంత్రోచ్చటనాయ స్వాహా ।
సకలప్రయోజననిర్వాహకాయ పంచముఖవీరహనుమతే శ్రీరామచంద్రవరప్రసాదాయ జంజంజంజంజం స్వాహా ।

ఇదం కవచం పఠిత్వా తు మహాకవచం పఠేన్నరః ।
ఏకవారం జపేత్ స్తోత్రం సర్వశత్రునివారణమ్ ॥ 15 ॥

ద్వివారం తు పఠేన్నిత్యం పుత్రపౌత్రప్రవర్ధనమ్ ।
త్రివారం చ పఠేన్నిత్యం సర్వసంపత్కరం శుభమ్ ॥ 16 ॥

చతుర్వారం పఠేన్నిత్యం సర్వరోగనివారణమ్ ।
పంచవారం పఠేన్నిత్యం సర్వలోకవశంకరమ్ ॥ 17 ॥

షడ్వారం చ పఠేన్నిత్యం సర్వదేవవశంకరమ్ ।
సప్తవారం పఠేన్నిత్యం సర్వసౌభాగ్యదాయకమ్ ॥ 18 ॥

అష్టవారం పఠేన్నిత్యమిష్టకామార్థసిద్ధిదమ్ ।
నవవారం పఠేన్నిత్యం రాజభోగమవాప్నుయాత్ ॥ 19 ॥

దశవారం పఠేన్నిత్యం త్రైలోక్యజ్ఞానదర్శనమ్ ।
రుద్రావృత్తిం పఠేన్నిత్యం సర్వసిద్ధిర్భవేద్ధృవమ్ ॥ 20 ॥

నిర్బలో రోగయుక్తశ్చ మహావ్యాధ్యాదిపీడితః ।
కవచస్మరణేనైవ మహాబలమవాప్నుయాత్ ॥ 21 ॥

ఇతి సుదర్శనసంహితాయాం శ్రీరామచంద్రసీతాప్రోక్తం శ్రీ పంచముఖహనుమత్కవచమ్ ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download పంచముఖ హనుమత్కవచం PDF

పంచముఖ హనుమత్కవచం PDF

Leave a Comment