Download HinduNidhi App

Parvati Vallabha Ashtakam

।। Parvati Vallabha Ashtakam ।।

Namo Bhootha Nadham
Namo Deva Devam,
Nama Kala Kalam
Namo Divya Thejam,
Nama Kama Asmam,
Nama Santha Seelam,
Bhaje Parvathi
Vallabham Neelakandam।

Sada Theertha Sidham,
Sadha Bhaktha Paksham,
Sada Shaiva Poojyam,
Sada Shura Basmam,
Sada Dhyana Yuktham,
Sada Jnana Dalpam,
Bhaje Parvathi
Vallabham Neelakandam।

Smasanam Bhayanam
Maha Sthaana Vasam,
Sareeram Gajaanaam
Sada Charma Veshtam,
Pisacham Nisesa Sama
Pasoonaam Prathishtam,
Bhaje Parvathi
Vallabham Neelakandam।

Phani Naga Kande,
Bhjuangahd Anekam,
Gale Runda Malam,
Maha Veera Sooram,
Kadi Vyagra Sarmam,
Chitha Basma Lepam,
Bhaje Parvathi
Vallabham Neelakandam।

Siraad Shuddha Ganga,
Shhivaa Vama Bhagam,
Viyad Deerga Kesam
Sadaa Maam Trinethram,
Phanee Naga Karnaam
Sada Bala Chandram,
Bhaje Parvathi
Vallabham Neelakandam।

Kare Soola Dharam
Maha Kashta Nasam,
Suresam Varesam
Mahesam Janesam,
Thane Charu Eesam,
Dwajesam, Gireesam,
Bhaje Parvathi
Vallabham Neelakandam।

Udhasam Sudhasam,
Sukailasa Vasam,
Dara Nirdhram Sasmsidhi
Tham Hyathi Devam,
Aja Hema Kalpadhruma
Kalpa Sevyam,
Bhaje Parvathi
Vallabham Neelakandam।

Munenam Varenyam,
Gunam Roopa Varnam,
Dwija Sampadastham
Shivam Veda Sasthram,
Aho Dheena Vathsam
Krupalum Shivam,
Bhaje Parvathi
Vallabham Neelakandam।

Sada Bhava Nadham,
Sada Sevya Manam,
Sada Bhakthi Devam,
Sada Poojyamanam,
Maya Theertha Vasam,
Sada Sevyamekham,
Bhaje Parvathi
Vallabham Neelakandam।

Download HinduNidhi App

Download Free Parvati Vallabha Ashtakam PDF

Parvati Vallabha Ashtakam PDF

Leave a Comment