Download HinduNidhi App
Hanuman Ji

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ

108 Names of Lord Hanuman Kannada

Hanuman JiAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ಕನ್ನಡ
Share This

||ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೀತಾದೇವಿಮುದ್ರಾಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶೋಕವನಿಕಾಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಾಯಾವಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಬಂಧವಿಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ಷೋವಿಧ್ವಂಸಕಾರಕಾಯ ನಮಃ || ೧೦ ||

ಓಂ ಪರವಿದ್ಯಾಪರಿಹಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಶೌರ್ಯವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಂತ್ರನಿರಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಯಂತ್ರಪ್ರಭೇದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಗ್ರಹ ವಿನಾಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೀಮಸೇನಸಹಾಯಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಚಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋಜವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರಿಜಾತಧೃಮಮೂಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವರೋಗಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಸಿದ್ಧಿಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪಿಸೇನಾನಾಯಕಾಯ ನಮಃ || ೩೦ ||

ಓಂ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚತುರಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಕುಂಡಲದೀಪ್ತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಚಲದ್ವಾಲ ಸನ್ನದ್ಧಲಂಬಮಾನ ಶಿಖೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧರ್ವವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರಾಗೃಹವಿಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೃಂಖಲಾಬಂಧಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಗರೋತ್ತಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ || ೪೦ ||

ಓಂ ರಾಮದೂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಾಪವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾನರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇಸರೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೀತಾಶೋಕನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಜನಾಗರ್ಭಸಂಭೂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಲಾರ್ಕಸದೃಶಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭೀಷಣ ಪ್ರಿಯಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಗ್ರೀವ ಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ನಮಃ || ೫೦ ||

ಓಂ ವಜ್ರಕಾಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿರಂಜೀವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈತ್ಯಕಾರ್ಯವಿಘಾತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂಚನಾಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತಪಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಂಕಿಣೀಭಂಜನಾಯ ನಮಃ || ೬೦ ||

ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂಹಿಕಾಪ್ರಾಣಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧಮಾದನಶೈಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಂಕಾಪುರವಿದಾಹಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಗ್ರೀವಸಚಿವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈತ್ಯಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ || ೭೦ ||

ಓಂ ರಾಮಚೂಡಾಮಣಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರ್ಧಿಮೈನಾಕಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಬಲೀಕೃತಮಾರ್ತಾಂಡಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಸುಗ್ರೀವಸಂಧಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಿರಾವಣಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಫಟಿಕಾಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗಧೀಶಾಯ ನಮಃ || ೮೦ ||

ಓಂ ನವವ್ಯಾಕೃತೀಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀನಬಂಧವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಜೀವನನಗಾಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೃಢವ್ರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲನೇಮಿಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ || ೯೦ ||

ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟ ಮರ್ಕಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಕಂಠ ಮದಾಪಹೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಕಥಾಲೋಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣ ಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರನಖಾಯ ನಮಃ || ೧೦೦ ||

ಓಂ ರುದ್ರವೀರ್ಯಸಮುದ್ಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದ್ರಜಿತ್ಪ್ರಹಿತಾಮೋಘ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಿನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ಥಧ್ವಜಾಗ್ರಸಂವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಪಂಜರಭೇದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಬಾಹವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಂಬವತ್ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೀತಾಸಮೇತಶ್ರೀರಾಮ ಪಾದಸೇವಾ ದುರಂಧರಾಯ ನಮಃ || ೧೦೮ ||

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ PDF

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ PDF

Leave a Comment